This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Badania kliniczne na Aspartyloglukozaminuria

Łącznie 2 wyników

  • NCT02171104
    Rekrutacyjny
    Warunki: Zaburzenia Mukopolisacharydozy, Zespół Hurlera, Zespół łowcy, Zespół Maroteaux Lamy, Syndrom przebiegłego, alfa-mannozydoza, Fukozydoza, Aspartyloglukozaminuria, Zaburzenia metabolizmu glikoprotein, Sfingolipidozy, Recesywne leukodystrofie, Leukodystrofia komórek globoidalnych, Leukodystrofia metachromatyczna, Niemann-Pick B, Podtyp Niemanna-Pick C 2, Niedobór sfingomieliny, Zaburzenia peroksysomalne, Adrenoleukodystrofia z zajęciem mózgu, Zespół Zellwegera, Adrenoleukodystrofia noworodkowa, Niemowlęca choroba odrzucenia, Niedobór oksydazy acylo-CoA, Niedobór D-bifunkcjonalnych enzymów, Wielofunkcyjny niedobór enzymów, Niedobór racmazy alfa-metyloacylo-CoA, Mitochondrialna encefalopatia neurogastrojelitowa, Ciężka osteopetroza, Dziedziczna leukoencefalopatia ze sferoidami aksonalnymi (HDLS; mutacja CSF1R), Dziedziczne zaburzenia metaboliczne
  • NCT01043640
    Zakończony
    Warunki: Mukopolisacharydoza, Zespół Hurlera, Zespół łowcy, Zespół Maroteaux-Lamy, Syndrom przebiegłego, Alfa Mannozydoza, Fukozydoza, Aspartyloglukozaminuria, Adrenoleukodystrofia (ALD), Choroba Krabbego, Leukodystrofia metachromatyczna (MLD), Sfingolipidozy, Zaburzenia peroksysomalne