Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Mödrahälsovård och graviditetsresultat hos papperslösa migrerande kvinnor i Norge.

22 juni 2020 uppdaterad av: Cecilie Dahl, University of Oslo

Dokumentera papperslösa - Användningen av mödrahälsovård och graviditetsresultat hos papperslösa migrerande kvinnor i Norge.

Lite forskning om hälso- och sjukvårdens utnyttjande och hälsosituationen för papperslösa gravida migranter har utförts tidigare, och det är viktigt att få mer information om de tjänster som ges och att undersöka om bosättningsstatus är en riskfaktor för mödrar och perinatal hälsa bland migranter. .Detta projekt kommer att ge ny kunskap om papperslösa kvinnor som söker vård på frivilligklinikerna och akutmottagningarna (DEGP) i Oslo och Bergen, deras behov av sjukvård och den medicinska uppföljningen de ges. Projektet kommer att presentera ny kunskap genom att visa trender i att papperslösa gravida migranter söker vård jämfört med allmänna trender bland andra migranter och norska invånare. Det kommer också att ge ny kunskap om graviditetsutfall och perinatal hälsa hos papperslösa migranter jämfört med utrikes och norskfödda kvinnor. Detta tillvägagångssätt har inte tidigare använts för att studera papperslösa migranter i Norge, och det finns mycket få liknande studier i andra europeiska länder. Orsaks- och verkanssamband hävdas sällan i fynd från observationsepidemiologiska studier, men informationen från tre olika källor (frivilligmottagningar, akutmottagningar och Medical Birth Registry) kommer att ge en helhetsbild av användningen av primärvård hos papperslösa gravida migranter, som samt en jämförande bedömning av mödrans resultat i denna population. Den föreslagna forskningen kommer också att ge viktig kunskap om hur man kan bedriva kvantitativ forskning i en befolkning som är svår att nå, och som inte är vanligt förekommande i forskning.

Studieöversikt

Status

Har inte rekryterat ännu

Intervention / Behandling

Detaljerad beskrivning

Forskningsfrågor och mål

 1. Arbetspaket 1 (WP1): Vad kännetecknar gravida papperslösa migranter som besöker de frivilliga klinikerna i Oslo och Bergen från 2009 till 2020?

  1. Ge en beskrivande sammanfattning av befolkningen av gravida papperslösa migranter som söker vård (t. ålder, antal barn, vistelsetid i Norge, arbetsstatus, familjenätverk) och de medicinska problem de uppvisar.
  2. Undersök den vård som erhållits utifrån indikatorer som antal mödravårdsbesök och omfattningen av samarbete med eller remiss till andra vårdinrättningar.
  3. Undersök risken för graviditetsrelaterade komplikationer (t. preeklampsi och graviditetsdiabetes) och ogynnsamma perinatala utfall (t.ex. användning av kejsarsnitt och för tidig födsel) hos kvinnor som söker vård på klinikerna.
 2. Arbetspaket 2 (WP2): Finns det några konsultationstrender hos gravida papperslösa migranter som söker akutvård på akutmottagningarna (DEGP) i Oslo och Bergen från 2007 till 2020?

  1. Ge en beskrivande sammanfattning av befolkningen av papperslösa migranter som söker akutvård vid DEGP, särskilt gravida papperslösa migranter som söker vård.
  2. Undersök trender i akuta konsultationer vid DEGPs för gravida papperslösa migranter efter starten av de frivilliga klinikerna (2009/2014), jämför med trenderna i konsultationer för den allmänna befolkningen av gravida kvinnor som söker vård.
  3. Undersök trender i akuta konsultationer vid DEGP för gravida papperslösa migranter efter starten av frivilligmottagningarna (2009/2014), jämför med trenderna i konsultationer för andra papperslösa migranter.
 3. Arbetspaket 3 (WP3): Vad är förekomsten av graviditetsrelaterade komplikationer och ogynnsamma perinatala utfall (som rapporterats i Medical Birth Registry of Norway) hos patienter utan personnummer från 1999 till 2020?

  1. Undersök förekomsten av graviditetsrelaterade komplikationer (t. havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes, näringsbrist) hos papperslösa invandrarkvinnor jämfört med utrikes och norskfödda kvinnor.
  2. Undersök förekomsten av ogynnsamma perinatala utfall (t.ex. användning av kejsarsnitt, för tidig födsel, liten för graviditetsåldern, låg Apgar-poäng) hos papperslösa invandrarkvinnor jämfört med utrikes och norskfödda kvinnor.

Studietyp

Observationell

Inskrivning (Förväntat)

70000

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studiekontakt

Studera Kontakt Backup

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

18 år till 50 år (Vuxen)

Tar emot friska volontärer

Nej

Kön som är behöriga för studier

Kvinna

Testmetod

Icke-sannolikhetsprov

Studera befolkning

WP1: Kvinnor som går på frivilliga kliniker för primärvård för papperslösa migranter i Oslo och Bergen WP2: Patienter utan nationellt ID som får behandling vid akutvårdsenheterna i Oslo och Bergen WP3: Kvinnor registrerade för att föda barn i Norges medicinska födelseregister (troligen papperslösa migranter utan norsk legitimation, norska invånare med immigrationsbakgrund, norskfödda kvinnor)

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Inget registrerat norskt personnummer
 • Kvinna

Exklusions kriterier:

 • Manlig

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Observationsmodeller: Kohort
 • Tidsperspektiv: Övrig

Kohorter och interventioner

Grupp / Kohort
Intervention / Behandling
Papperslösa migranter
Antal negativa graviditetsutfall
Invandrare med norsk legitimation
Antal negativa graviditetsutfall
Norska invånare
Antal negativa graviditetsutfall

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Negativa graviditetsresultat
Tidsram: 1999-2020
Från journaler och Medicinska födelseregistret
1999-2020
Användning av primärvård av papperslösa gravida migranter
Tidsram: 2007-2020
Från frivilligmottagningar och akutenheter
2007-2020

Sekundära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Hälsovårdsanvändning av papperslösa migranter i allmänhet
Tidsram: 2007-2020
Från frivilligmottagningar och akutenheter
2007-2020

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Förväntat)

1 januari 2021

Primärt slutförande (Förväntat)

1 december 2023

Avslutad studie (Förväntat)

1 februari 2028

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

22 juni 2020

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

22 juni 2020

Första postat (Faktisk)

25 juni 2020

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

25 juni 2020

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

22 juni 2020

Senast verifierad

1 juni 2020

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Andra studie-ID-nummer

 • 68329

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

Nej

IPD-planbeskrivning

Vi får inte dela IPD på grund av GDPR-regler och norsk lag.

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta [email protected]. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Graviditetsresultat

Prenumerera