Testning av tillsatsen av en antikropp till standardkemoradiering följt av antikroppen under ett år till standardkemoradiering följt av ett år av antikroppen hos patienter med oåterkallelig steg III icke-småcellig lungcancer

Randomiserad fas III-prövning av MEDI4736 (Durvalumab) som samtidigt och konsoliderande terapi eller konsolidativ terapi ensam för oåterkallelig steg 3 NSCLC

Sponsorer

Ledande sponsor: National Cancer Institute (NCI)

Källa National Cancer Institute (NCI)
Kort sammanfattning

Denna fas III-studie studerar hur väl en antikropp (durvalumab) med kemoterapi och strålbehandling (kemoterapi) fungerar vid behandling av patienter med icke-småcelliga stadium III lungcancer som inte kan avlägsnas genom kirurgi (oåterkallelig). Immunterapi med monoklonal antikroppar, såsom durvalumab, kan hjälpa kroppens immunsystem att attackera cancer, och kan stör tumörcellernas förmåga att växa och sprida sig. Denna studie görs för att se om du kan lägga till durvalumab till standard kemoterapi följer av ytterligare durvalumab kan det förlängas patienternas liv och / eller förhindra att tumören kommer tillbaka Kommentar med vanligt tillvägagångssätt enbart kemoterapi följt av durvalumab.

detaljerad beskrivning

HUVUDMÅL: I. Att utvärdera om det finns en förbättring av total överlevnad med samtidig kemoterapi / strålbehandling / MEDI4736 (durvalumab) följt av ett år (12 cykler) MEDI4736 (durvalumab) jämfört med samtidig kemoterapi / strålning följt av ett år (12 cykler) av MEDI4736 (durvalumab). SEKUNDÄRA MÅL: I. Att utvärdera skillnaden i respons med hjälp av Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 1.1 kriterier för att bedöma huruvida MEDI4736 (durvalumab) läggs till samtidigt kemo / strålning resulterar i en förbättring av svarsfrekvensen. II. För att utvärdera någon skillnad i progressionsfri överlevnad (PFS) med samtidigt kemoterapi / strålbehandling / MEDI4736 (durvalumab) följt av ett år (12 cykler) MEDI4736 (durvalumab) jämfört med samtidig kemoterapi / strålbehandling följt av en år MEDI4736 (durvalumab). III. Att utvärdera om förekomsten av återfall och återfallsmönster påverkas av ger MEDI4736 (durvalumab) under kemo / strålning. IV. För att utvärdera eventuell skillnad i toxicitet när MEDI4736 (durvalumab) läggs till samtidigt kemo / strålning med hjälp av Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). ÖVERSIKT: STEG 1 (SAMTIDIG TERAPI): Patienterna randomiseras till en av två armar. ARM A: Patienter får durvalumab intravenöst (IV) under 60 minuter på dag 1 och 15 av cykel 1 och dag 1 i cykel 2. Patienter får också 1 av 3 behandlingsregimer per val av utredare: 1) etoposid IV under 60 minuter på dagarna 1-5 och cisplatin IV över 60 minuter på dag 1 och 8 var 28: e dag under två cykler; 2) pemetrexed dinatrium IV under 60 minuter och cisplatin IV under 60-120 minuter på dag 1 var 21: e dag under 2 cykler; eller 3) paklitaxel IV över 60 minuter och karboplatin IV över 30 minuter på dag 1 var sjunde dag under 6 cykler. Behandlingen fortsätter i avsaknad av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Början på dag 1 i kemoterapi får patienter strålbehandling 5 dagar i veckan i 6 veckor. ARM B: Patienter får 1 av 3 utredares valbehandlingsregimer och strålbehandling som i arm A. STEG 2 (KONSOLIDERINGSTERAPI): Inom 14 dagar efter den sista strålningsdosen (från steg 1) får alla patienter sedan durvalumab IV under 60 minuter på dag 1. Behandlingen upprepas varje 28 dagar i 12 cykler i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Efter avslutad studiebehandling följs patienter upp var tredje månad om mindre än 2 år från studietillträde, var sjätte månad om 2-5 år från studietillträde, och sedan årligen för år 5-10 från studiestart.

Övergripande status Rekrytering
Start datum 2020-04-09
Slutförelsedatum 2028-10-31
Primärt slutdatum 2028-10-31
Fas Fas 3
Studietyp Interventionell
Primärt resultat
Mäta Tidsram
Total överlevnad (OS) Från randomisering till dödsfall oavsett orsak, bedömd upp till tio år
Sekundärt resultat
Mäta Tidsram
Progression-free survival (PFS) From randomization to documented disease progression per Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 1.1 or death from any cause, whichever occurs first, assessed up to 10 years
Bästa objektiva svaret Upp till tio år
Förekomst av biverkningar Upp till tio år
Lokal utveckling Upp till tio år
Inskrivning 660
Tillstånd
Intervention

Interventionstyp: Drug

Interventionens namn: Carboplatin

Beskrivning: Given IV

Interventionstyp: Läkemedel

Interventionens namn: Cisplatin

Beskrivning: Med tanke på IV

Interventionstyp: Biologisk

Interventionens namn: Durvalumab

Beskrivning: Med tanke på IV

Interventionstyp: Läkemedel

Interventionens namn: Etoposid

Beskrivning: Med tanke på IV

Interventionstyp: Läkemedel

Interventionens namn: Paclitaxel

Beskrivning: Med tanke på IV

Interventionstyp: Läkemedel

Interventionens namn: Pemetrexed dinatrium

Beskrivning: Med tanke på IV

Behörighet

Kriterier:

Inklusionskriterier: - STEG 1 INKLUSIONSKRITERIER - SAMTIDIG TERAPI - Patienten måste ha något av följande: Nydiagnostiserad stadium IIIA / B / C icke-småcellig lungcancer (NSCLC) (per American Joint Committee on Cancer [AJCC] 8: e upplagan) som är oåterkallelig och är histologiskt och / eller cytologiskt bekräftat - Nodalt återfall efter operation för NSCLC i tidigt stadium - Patienten måste ha en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) prestationsstatus på 0 eller 1 - Kroppsvikt> 30 kg patienter - Patienten får inte ha oavsiktlig viktminskning> 10% inom 30 dagar före registrering - Patienten måste ha en baselektrokardiografi (EKG) som erhållits inom 6 veckor efter registrering - Patienten måste ha mätbar sjukdom enligt svarsutvärderingskriterier i solida tumörer (RECIST) -version (v) 1.1.Baseline-bildbedömningar och mätningar som används för att utvärdera alla mätbara eller icke-mätbara sjukdomsställen måste göras inom fyra veckor före registrering - Absolut neutrofilantal (ANC)> = 1500 celler / uL (erhållet = <7 dagar före registrering) - Antal vita blodkroppar (WBC)> = 2500 / uL (erhållet = <7 dagar före registrering) - Trombocytantal> = 100.000 / uL (erhålls = <7 dagar före registrering) - Hemoglobin> = 9,0 g / dL (erhållet = <7 dagar före registrering) - Totalt bilirubin = <1,5 x övre normalgräns (ULN) med följande undantag: patienter med känd Gilbert-sjukdom som har serum-bilirubinnivå <3 x ULN kan vara inskriven (erhållen = <7 dagar före registrering) - Aspartataminotransferas (AST) och alanintransaminas (ALT) = <3,0 x ULN (erhållet = <7 dagar före registrering) - Serumkreatinin = <1,5 x ULN eller kreatininclearance> = 45 ml / min baserat på Uppskattning av den glomerulära filtreringshastigheten för Cockcroft-Gault (erhållen = <7 dagar före registrering) - Patienten måste ha lungfunktionstester (PFT) med båda tvingade utandningsvolymer på 1 sekund (FEV1) och diffusionskapacitet i lungan för kolmonoxid (DLCO)> = 40% av förutsagda, erhållna inom 5 månader efter registrering - Patienten förväntas ha lungvolym (V) 20 på = <35% efter strålningsonkolog ser förbehandlingsarbetet upp - Patienter med återfall i noderna efter operation för NSCLC i tidigt stadium är berättigade om följande kriterier är uppfyllda: - Ingen tidigare kemoterapi eller strålning har någonsin administrerats för denna lungcancer ursprungligen eller för återkommande innan du går in i detta protokoll - Tidigare läkande avsedda kirurgiska ingrepp var minst 90 dagar före återfallet av nodalen - Ingen tidigare strålning administrerades till det studieområde som skulle göra det orsaka överlappning av behandlingsfält - Patienter som är positiva för humant immunbristvirus (HIV) kan delta i studera OM de uppfyller alla följande behörighetskrav: - De måste vara stabila i sin antiretrovirala behandling och de måste vara friska ur ett HIV-perspektiv - De måste ha ett CD4-antal på mer än 250 celler / mcL, inom 6 månader efter registrering - De får inte få profylaktisk behandling för en opportunistisk infektion - Patienter med tidigare eller samtidig malignitet vars naturhistoria eller behandling gör det inte har potential att störa säkerhets - eller effektivitetsbedömningen av undersökningsregimen är berättigade till denna studie.Patienter får inte ha haft kemoterapi eller strålbehandling inom 4 veckor (6 veckor för nitrosourea eller mitomycin C) före registrering - Patienten får inte vara gravid eller amma på grund av potentiell skada på ett ofödat barn fostret och möjlig risk för biverkningar hos ammande spädbarn under behandlingen Patienter får inte heller förvänta sig att bli gravid eller fostra barn från tidpunkten för registrering, medan du är på studiebehandling och fram till 90 dagar efter den sista dos av studiebehandling - Alla barn i fertil ålder måste ha ett negativt blodprov eller en urinstudie. med en lägsta känslighet 50 mlU / L eller motsvarande enheter av humant korion gonadotropin (HCG), inom 7 dagar före registrering för att utesluta graviditet. A kvinna i fertil ålder är vilken kvinna som helst, oavsett sexuell läggning eller om de har genomgått tubligering, som uppfyller följande kriterier: 1) har uppnådd menarche någon gång, 2) har inte genomgått en hysterektomi eller bilateral ooforektomi; eller 3) har inte varit naturligt postmenopausal (amenorré efter cancer terapi utesluter inte fertilitet) i minst 24 månader i följd (dvs har haft menstruation när som helst under de föregående 24 månaderna i följd) - Fertila patienter (WOCBP) och patienter som är sexuellt aktiva med WOCBP måste använda accepterade och mycket effektiva preventivmetoder under sexuella förhållanden samlag i minst en vecka före behandlingens början, under protokollet behandlingen och fortsätt i 90 dagar efter den sista dosen protokollbehandling - Mycket effektiva preventivmetoder inkluderar implantat som frigör Etonogestrel (Implanon eller Norplant), intravaginal: Etinylestradiol / etonogestrel-releasing intravaginala anordningar: t.ex. NuvaRing, injektion: Medroxyprogesteroninjektion: t.ex. Depo-Provera, kombinerat piller: Normal och låg dos kombinerad oral p-piller, plåster: Norelgestromin / etinylestradiol-frisättande transdermal system: t.ex. Ortho Evra, Minipillc: Progesteronbaserat p-piller använder desogestrel: Cerazette är för närvarande det enda mycket effektiva progesteronet baserat piller - Metoder som anses otillräckliga inkluderar manlig eller kvinnlig kondom med eller utan spermicid; honlock, membran eller svamp med eller utan spermicid; icke-kopparinnehållande intrauterin anordning; progestogen-endast oralt hormonellt preventivpiller där hämning av ägglossningen inte är det primära sättet för åtgärd [exklusive Cerazette / desogestrel som anses vara mycket effektiv]; och trifasiska kombinerade p-piller) - STEG 2 INKLUDERINGSKRITERIER - KONSOLIDERING - Patienter med någon> grad 2 icke-hematologisk eller> grad 3 hematologisk toxicitet måste återhämta sig till grad 2 (eller mindre) inom 45 dagar efter avslutad samtidig kemo / strålning, med undantag av alopeci, vitiligo och laboratorievärden definieras i inklusionskriterierna Exklusions kriterier: - STEG 1 KRITERIER FÖR UTVECKLINGSBERÄTTELSE - SAMTIDIG TERAPI - Patienten får inte ha någon aktiv, känd eller misstänkt autoimmun sjukdom och neuromuskulära paraneoplastiska syndrom inklusive, men inte begränsat till, myasteni gravis, Lambert-Eaton myasthenic syndrom, limbisk encefalit, myosit, Guillain-Barré, systemisk lupus erythematosus och systemisk skleros. Patienter med typ I-diabetes mellitus som kräver insulin, hypotyreos kräver endast hormon ersättning, hudsjukdomar (såsom vitiligo, psoriasis eller alopeci) som inte kräver systemisk behandling eller förhållanden som inte förväntas återkomma i frånvaro av en extern utlösare är berättigade - Patienten får inte ha tidigare haft aktiv hepatit B (kronisk eller akut) eller hepatit C-infektion. Patienter med tidigare eller löst hepatit B-infektion (definierad som en negativt hepatit B-ytantigen [HBsAg] -test och en positiv anti-HBc [antikropp mot hepatit B-kärnantigen] antikroppstest) är berättigade. Patienter som är positiva för hepatit C-virus (HCV) -antikropp är endast kvalificerad om polymeraskedjereaktion (PCR) är negativt för hepatit C-virus ribonukleinsyra (HCV RNA) - Patienten får inte ha en känd aktiv tuberkulosinfektion - Patienten får inte ha några allvarliga infektioner inom fyra veckor före registreringen inklusive, men inte begränsat till, sjukhusvistelse för komplikationer av infektion, bakteriemi eller svår lunginflammation - Patienten får inte ha tecken eller symtom på svår infektion (sepsis) inom två veckor förhandsregistrering - Patienten får inte ha behandlats med systemiska immunstimulerande medel (inklusive men inte begränsat till interferon-a [IFN-a], interleukin [IL] -2) inom 6 veckor eller fem halveringstiden för läkemedlet (beroende på vilket som är kortast) före registrering; eller behandlas med en utredningsagent inom fyra veckor före registreringen (eller inom fem halveringstider för utredningsagenten, beroende på vilken som är längst) - Patienten får inte ha haft allvarlig allergi, anafylaktisk eller annat överkänslighetsreaktioner mot chimära eller humaniserade antikroppar eller fusionsproteiner - Patienten får inte ha behandlats med systemiska immunsuppressiva läkemedel (motsvarar> 10 mg prednison per dag) eller andra immunsuppressiva läkemedel inom 7 dagar efter registrering. Inhalerade eller topiska steroider och binjurebyten steroiddoser motsvarande> 10 mg prednison per dag är tillåtna i frånvaro av aktiv autoimmun sjukdom - Patienten får inte ha haft en tidigare allogen benmärgstransplantation eller tidigare fast organtransplantation - Patienten får inte ha en historia av idiopatisk lungfibros, lunginflammation (inklusive läkemedelsinducerad), organiserande lunginflammation (dvs. bronchiolitis obliterans, kryptogen organiserande lunginflammation, etc.), eller bevis på aktiv lunginflammation screening av bröstcomputertomografi (CT) inom 4 veckor efter registrering - Patienten får inte ha haft någon tidigare systemisk behandling med en anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CTLA-4-antikropp eller någon annan antikropp eller läkemedel som specifikt riktar sig mot T-cell-costimulering eller immunkontrollvägar - Patient med känd historia eller nuvarande symtom på hjärtsjukdom eller tidigare behandling med kardiotoxiska medel bör ha en klinisk riskbedömning och svårighetsgrad symtom bör vara stabila under de senaste 3 månaderna. patienten får inte ha kransartärstransplantat, hjärtinfarkt, akut koronarsyndrom svår / instabil angina, stroke, övergående ischemisk attack eller hjärta misslyckande på sjukhus inom 3 månader före registrering - Patienten får inte ha en okontrollerad mellanströmsjukdom, inklusive men inte begränsad till, pågående eller aktiv infektion, symtomatisk hjärtsvikt, okontrollerad hypertoni, instabil angina pectoris, hjärtarytmi, interstitiell lungsjukdom, allvarliga kroniska gastrointestinala tillstånd associerade med diarré eller psykiatriska sjukdom / sociala situationer som skulle begränsa uppfyllandet av studiekravet, avsevärt öka risken för att drabbas av negativa händelser (AE) eller äventyra patientens förmåga att ge ett skriftligt informerat samtycke - Patienten får inte ha fått ett levande, försvagat vaccin inom 4 veckor före registrering - Patienten får inte ha haft tidigare strålning till det nuvarande avsedda behandlingsstället - Patienten får inte donera blod under studiebehandling - STEG 2 KRITERIER FÖR UTVECKLINGSRÄTTIGHET - KONSOLIDERING - Patienter får inte få någon icke-protokollbehandling mot cancer efter slutet av kemo / strålning eller under konsolidering - Patienter med misstänkta fall av> = grad 2 lunginflammation (icke-infektiös) är det inte berättigad till konsoliderande MEDI4736 (durvalumab) och fortsätter med uppföljningen istället - Patienter får inte ha sjukdomsprogression vid den första efterbehandlingen (samtidigt kemo / strålning) bröst CT-skanning, som måste erhållas inom 14 dagar efter den sista dos av strålbehandling. Om så är fallet är patienten inte berättigad till konsolidering MEDI4736 (durvalumab) och fortsätter istället att följa upp .

Kön:

Allt

Lägsta ålder:

18 år

Högsta ålder:

Ej tillämpligt

Friska volontärer:

Nej

Övergripande officiell
Efternamn Roll Anslutning
Nathan A Pennell Principal Investigator ECOG-ACRIN Cancer Research Group
Plats
Anläggning: Status: Kontakt: Forskare:
Anchorage Associates in Radiation Medicine | Anchorage, Alaska, 98508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Anchorage Radiation Therapy Center | Anchorage, Alaska, 99504, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Alaska Breast Care and Surgery LLC | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Alaska Oncology and Hematology LLC | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Alaska Women's Cancer Care | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Anchorage Oncology Centre | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Katmai Oncology Group | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Alaska Medical Center | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Fairbanks Memorial Hospital | Fairbanks, Alaska, 99701, United States Recruiting Site Public Contact 907-458-3043 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Kingman Regional Medical Center | Kingman, Arizona, 86401, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Cancer Center at Saint Joseph's | Phoenix, Arizona, 85004, United States Recruiting Site Public Contact 602-406-8222 Richard L. Deming Principal Investigator
University of Arizona Cancer Center-Orange Grove Campus | Tucson, Arizona, 85704, United States Recruiting Site Public Contact 520-694-8900 Ricklie A. Julian Principal Investigator
Banner University Medical Center - Tucson | Tucson, Arizona, 85719, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Ricklie A. Julian Principal Investigator
University of Arizona Cancer Center-North Campus | Tucson, Arizona, 85719, United States Recruiting Site Public Contact 800-327-2873 Ricklie A. Julian Principal Investigator
Mercy Hospital Fort Smith | Fort Smith, Arkansas, 72903, United States Recruiting Site Public Contact 800-378-9373 Jay W. Carlson Principal Investigator
CHI Saint Vincent Cancer Center Hot Springs | Hot Springs, Arkansas, 71913, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Baptist Memorial Hospital and Fowler Family Cancer Center - Jonesboro | Jonesboro, Arkansas, 72401, United States Recruiting Site Public Contact 870-936-7066 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Mission Hope Medical Oncology - Arroyo Grande | Arroyo Grande, California, 93420, United States Recruiting Site Public Contact 916-851-2283 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
PCR Oncology | Arroyo Grande, California, 93420, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Sutter Auburn Faith Hospital | Auburn, California, 95602, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Sutter Cancer Centers Radiation Oncology Services-Auburn | Auburn, California, 95603, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Alta Bates Summit Medical Center-Herrick Campus | Berkeley, California, 94704, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Providence Saint Joseph Medical Center/Disney Family Cancer Center | Burbank, California, 91505, United States Recruiting Site Public Contact 818-847-4793 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Mills-Peninsula Medical Center | Burlingame, California, 94010, United States Suspended
Sutter Cancer Centers Radiation Oncology Services-Cameron Park | Cameron Park, California, 95682, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Eden Hospital Medical Center | Castro Valley, California, 94546, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Sutter Davis Hospital | Davis, California, 95616, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
21st Century Oncology - El Segundo | El Segundo, California, 90245, United States Recruiting Site Public Contact 888-326-9729 Frank A. Vicini Principal Investigator
Palo Alto Medical Foundation-Fremont | Fremont, California, 94538, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Memorial Medical Center | Modesto, California, 95355, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Palo Alto Medical Foundation-Camino Division | Mountain View, California, 94040, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Palo Alto Medical Foundation-Gynecologic Oncology | Mountain View, California, 94040, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Palo Alto Medical Foundation Health Care | Palo Alto, California, 94301, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Sutter Cancer Centers Radiation Oncology Services-Roseville | Roseville, California, 95661, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Sutter Roseville Medical Center | Roseville, California, 95661, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Sutter Medical Center Sacramento | Sacramento, California, 95816, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
California Pacific Medical Center-Pacific Campus | San Francisco, California, 94115, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Pacific Central Coast Health Center-San Luis Obispo | San Luis Obispo, California, 93401, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Palo Alto Medical Foundation-Santa Cruz | Santa Cruz, California, 95065, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Mission Hope Medical Oncology - Santa Maria | Santa Maria, California, 93444, United States Recruiting Site Public Contact 916-851-2283 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Sutter Pacific Medical Foundation | Santa Rosa, California, 95403, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Palo Alto Medical Foundation-Sunnyvale | Sunnyvale, California, 94086, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Sutter Cancer Centers Radiation Oncology Services-Vacaville | Vacaville, California, 95687, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Sutter Solano Medical Center/Cancer Center | Vallejo, California, 94589, United States Recruiting Site Public Contact 415-209-2686 [email protected] Deepti Behl Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Aurora | Aurora, Colorado, 80012, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
The Medical Center of Aurora | Aurora, Colorado, 80012, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Boulder Community Hospital | Boulder, Colorado, 80301, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Boulder Community Foothills Hospital | Boulder, Colorado, 80303, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Boulder | Boulder, Colorado, 80304, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers - Centennial | Centennial, Colorado, 80112, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Penrose-Saint Francis Healthcare | Colorado Springs, Colorado, 80907, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Penrose | Colorado Springs, Colorado, 80907, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Cancer Center of Colorado at Sloan's Lake | Denver, Colorado, 80204, United States Suspended
National Jewish Health-Main Campus | Denver, Colorado, 80206, United States Suspended
The Women's Imaging Center | Denver, Colorado, 80209, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Porter Adventist Hospital | Denver, Colorado, 80210, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Colorado Blood Cancer Institute | Denver, Colorado, 80218, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Presbyterian - Saint Lukes Medical Center - Health One | Denver, Colorado, 80218, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Midtown | Denver, Colorado, 80218, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
SCL Health Saint Joseph Hospital | Denver, Colorado, 80218, United States Suspended
Rocky Mountain Cancer Centers-Rose | Denver, Colorado, 80220, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rose Medical Center | Denver, Colorado, 80220, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Western Surgical Care | Denver, Colorado, 80220, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 Nicholas DiBella Principal Investigator
Mercy Medical Center | Durango, Colorado, 81301, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Southwest Oncology PC | Durango, Colorado, 81301, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Mountain Blue Cancer Care Center - Swedish | Englewood, Colorado, 80113, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Swedish Medical Center | Englewood, Colorado, 80113, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
National Jewish Health-Western Hematology Oncology | Golden, Colorado, 80401, United States Suspended
Saint Mary's Hospital and Regional Medical Center | Grand Junction, Colorado, 81501, United States Suspended
North Colorado Medical Center | Greeley, Colorado, 80631, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Good Samaritan Medical Center | Lafayette, Colorado, 80026, United States Suspended
Saint Anthony Hospital | Lakewood, Colorado, 80228, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Littleton | Littleton, Colorado, 80120, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Littleton Adventist Hospital | Littleton, Colorado, 80122, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Sky Ridge | Lone Tree, Colorado, 80124, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Sky Ridge Medical Center | Lone Tree, Colorado, 80124, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Longmont United Hospital | Longmont, Colorado, 80501, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Longmont | Longmont, Colorado, 80501, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
McKee Medical Center | Loveland, Colorado, 80539, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Parker Adventist Hospital | Parker, Colorado, 80138, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Mary Corwin Medical Center | Pueblo, Colorado, 81004, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
National Jewish Health-Northern Hematology Oncology | Thornton, Colorado, 80260, United States Suspended
SCL Health Lutheran Medical Center | Wheat Ridge, Colorado, 80033, United States Suspended
Bayhealth Hospital Kent Campus | Dover, Delaware, 19901, United States Recruiting Site Public Contact 302-744-6755 [email protected] Iftekhar A. Khan Principal Investigator
Beebe South Coastal Health Campus | Frankford, Delaware, 19945, United States Recruiting Site Public Contact 302-645-3100 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Beebe Medical Center | Lewes, Delaware, 19958, United States Recruiting Site Public Contact 302-645-3770 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Bayhealth Hospital Sussex Campus | Milford, Delaware, 19963, United States Recruiting Site Public Contact 302-744-6755 [email protected] Iftekhar A. Khan Principal Investigator
Delaware Clinical and Laboratory Physicians PA | Newark, Delaware, 19713, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Helen F Graham Cancer Center | Newark, Delaware, 19713, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Medical Oncology Hematology Consultants PA | Newark, Delaware, 19713, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Christiana Care Health System-Christiana Hospital | Newark, Delaware, 19718, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Beebe Health Campus | Rehoboth Beach, Delaware, 19971, United States Recruiting Site Public Contact 302-645-3100 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
TidalHealth Nanticoke / Allen Cancer Center | Seaford, Delaware, 19973, United States Recruiting Site Public Contact 410-543-7019 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Christiana Care Health System-Wilmington Hospital | Wilmington, Delaware, 19801, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
GenesisCare USA - Aventura FP | Aventura, Florida, 33180, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
GenesisCare USA - Boca Raton FP02 | Boca Raton, Florida, 33428, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
GenesisCare USA - Boca Ration FP06 | Boca Raton, Florida, 33431, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
Holy Cross Hospital | Fort Lauderdale, Florida, 33308, United States Recruiting Site Public Contact 954-267-7750 Philip J. Stella Principal Investigator
GenesisCare USA - Key West | Key West, Florida, 33040, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
The Watson Clinic | Lakeland, Florida, 33805, United States Recruiting Site Public Contact 863-680-7780 Galina Vugman Principal Investigator
GenesisCare USA - Lakewood Ranch | Lakewood Ranch, Florida, 34202, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
GenesisCare USA - Palm Beach Gardens | Palm Beach Gardens, Florida, 33410, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
GenesisCare USA - Plantation | Plantation, Florida, 33324, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
Good Samaritan Medical Center | West Palm Beach, Florida, 33401, United States Recruiting Site Public Contact 561-671-7445 Frank A. Vicini Principal Investigator
Cleveland Clinic-Weston | Weston, Florida, 33331, United States Recruiting Site Public Contact 954-659-5705 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Lewis Cancer and Research Pavilion at Saint Joseph's/Candler | Savannah, Georgia, 31405, United States Recruiting Site Public Contact 912-819-5704 [email protected] John A. Pablo Principal Investigator
Lewis Hall Singletary Oncology Center | Thomasville, Georgia, 31792, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Josh D. Simmons Principal Investigator
Hawaii Cancer Care - Savio | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-539-2273 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Pali Momi Medical Center | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-486-6000 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Queen's Cancer Center - Pearlridge | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-487-7447 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
The Cancer Center of Hawaii-Pali Momi | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-678-9000 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
The Queen's Medical Center - West Oahu | 'Ewa Beach, Hawaii, 96706, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Hawaii Cancer Care Inc - Waterfront Plaza | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-524-6115 [email protected] Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Island Urology | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Suspended
Queen's Cancer Cenrer - POB I | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-532-0315 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Queen's Medical Center | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-545-8548 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Straub Clinic and Hospital | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-522-4333 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
University of Hawaii Cancer Center | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-586-2979 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Hawaii Cancer Care Inc-Liliha | Honolulu, Hawaii, 96817, United States Recruiting Site Public Contact 808-536-4888 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Hawaii Diagnostic Radiology Services LLC | Honolulu, Hawaii, 96817, United States Recruiting Site Public Contact 808-792-7897 [email protected] Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Kuakini Medical Center | Honolulu, Hawaii, 96817, United States Recruiting Site Public Contact 808-547-9816 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Queen's Cancer Center - Kuakini | Honolulu, Hawaii, 96817, United States Recruiting Site Public Contact 808-531-8521 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
The Cancer Center of Hawaii-Liliha | Honolulu, Hawaii, 96817, United States Recruiting Site Public Contact 808-547-6881 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Kapiolani Medical Center for Women and Children | Honolulu, Hawaii, 96826, United States Recruiting Site Public Contact 808-983-6090 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Straub Medical Center - Kahului Clinic | Kahului, Hawaii, 96732, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Castle Medical Center | Kailua, Hawaii, 96734, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Wilcox Memorial Hospital and Kauai Medical Clinic | Lihue, Hawaii, 96766, United States Recruiting Site Public Contact 808-535-7960 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Saint Alphonsus Cancer Care Center-Boise | Boise, Idaho, 83706, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Boise | Boise, Idaho, 83712, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Alphonsus Cancer Care Center-Caldwell | Caldwell, Idaho, 83605, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Kootenai Health - Coeur d'Alene | Coeur d'Alene, Idaho, 83814, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Walter Knox Memorial Hospital | Emmett, Idaho, 83617, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Fruitland | Fruitland, Idaho, 83619, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Idaho Urologic Institute-Meridian | Meridian, Idaho, 83642, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Meridian | Meridian, Idaho, 83642, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Alphonsus Medical Center-Nampa | Nampa, Idaho, 83686, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Nampa | Nampa, Idaho, 83686, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Kootenai Clinic Cancer Services - Post Falls | Post Falls, Idaho, 83854, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Kootenai Cancer Clinic | Sandpoint, Idaho, 83864, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Twin Falls | Twin Falls, Idaho, 83301, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Anthony's Health | Alton, Illinois, 62002, United States Recruiting Site Public Contact 618-463-5623 Jay W. Carlson Principal Investigator
Rush - Copley Medical Center | Aurora, Illinois, 60504, United States Recruiting Site Public Contact 630-978-6212 [email protected] Priyank P. Patel Principal Investigator
Illinois CancerCare-Bloomington | Bloomington, Illinois, 61704, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Canton | Canton, Illinois, 61520, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Memorial Hospital of Carbondale | Carbondale, Illinois, 62902, United States Recruiting Site Public Contact 618-457-5200 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
SIH Cancer Institute | Carterville, Illinois, 62918, United States Recruiting Site Public Contact 618-985-3333 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Carthage | Carthage, Illinois, 62321, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Centralia Oncology Clinic | Centralia, Illinois, 62801, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Northwestern University | Chicago, Illinois, 60611, United States Recruiting Site Public Contact 312-695-1301 [email protected] Nisha A. Mohindra Principal Investigator
Carle on Vermilion | Danville, Illinois, 61832, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Priyank P. Patel Principal Investigator
Cancer Care Specialists of Illinois - Decatur | Decatur, Illinois, 62526, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Decatur Memorial Hospital | Decatur, Illinois, 62526, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Dixon | Dixon, Illinois, 61021, United States Recruiting Site Public Contact 815-285-7800 Bryan A. Faller Principal Investigator
Carle Physician Group-Effingham | Effingham, Illinois, 62401, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Priyank P. Patel Principal Investigator
Crossroads Cancer Center | Effingham, Illinois, 62401, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
AMITA Health Alexian Brothers Medical Center | Elk Grove Village, Illinois, 60007, United States Recruiting Site Public Contact 847-952-7164 [email protected] Bruce B. Bank Principal Investigator
Illinois CancerCare-Eureka | Eureka, Illinois, 61530, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
NorthShore University HealthSystem-Evanston Hospital | Evanston, Illinois, 60201, United States Recruiting Site Public Contact 847-570-2109 Thomas A. Hensing Principal Investigator
Illinois CancerCare-Galesburg | Galesburg, Illinois, 61401, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Western Illinois Cancer Treatment Center | Galesburg, Illinois, 61401, United States Recruiting Site Public Contact 309-344-2831 Bryan A. Faller Principal Investigator
NorthShore University HealthSystem-Glenbrook Hospital | Glenview, Illinois, 60026, United States Recruiting Site Public Contact 847-570-2109 Thomas A. Hensing Principal Investigator
NorthShore University HealthSystem-Highland Park Hospital | Highland Park, Illinois, 60035, United States Recruiting Site Public Contact 847-570-2109 Thomas A. Hensing Principal Investigator
Illinois CancerCare-Kewanee Clinic | Kewanee, Illinois, 61443, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Northwestern Medicine Lake Forest Hospital | Lake Forest, Illinois, 60045, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Nisha A. Mohindra Principal Investigator
Illinois CancerCare-Macomb | Macomb, Illinois, 61455, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Carle Physician Group-Mattoon/Charleston | Mattoon, Illinois, 61938, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Priyank P. Patel Principal Investigator
Loyola University Medical Center | Maywood, Illinois, 60153, United States Recruiting Site Public Contact 708-226-4357 Matthew M. Harkenrider Principal Investigator
Trinity Medical Center | Moline, Illinois, 61265, United States Recruiting Site Public Contact 309-779-2000 Priyank P. Patel Principal Investigator
Good Samaritan Regional Health Center | Mount Vernon, Illinois, 62864, United States Recruiting Site Public Contact 618-242-4600 Jay W. Carlson Principal Investigator
Cancer Care Center of O'Fallon | O'Fallon, Illinois, 62269, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4762 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Ottawa Clinic | Ottawa, Illinois, 61350, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Pekin | Pekin, Illinois, 61554, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
OSF Saint Francis Radiation Oncology at Pekin Cancer Treatment Center | Pekin, Illinois, 61554, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Peoria | Peoria, Illinois, 61615, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
OSF Saint Francis Radiation Oncology at Peoria Cancer Center | Peoria, Illinois, 61615, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Methodist Medical Center of Illinois | Peoria, Illinois, 61636, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
OSF Saint Francis Medical Center | Peoria, Illinois, 61637, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Peru | Peru, Illinois, 61354, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Valley Radiation Oncology | Peru, Illinois, 61354, United States Recruiting Site Public Contact 815-664-4141 Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Princeton | Princeton, Illinois, 61356, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Genesis Cancer Center - Silvis | Silvis, Illinois, 61282, United States Recruiting Site Public Contact 563-421-1908 [email protected] David M. Spector Principal Investigator
Southern Illinois University School of Medicine | Springfield, Illinois, 62702, United States Recruiting Site Public Contact 217-545-7929 Bryan A. Faller Principal Investigator
Springfield Clinic | Springfield, Illinois, 62702, United States Recruiting Site Public Contact 800-444-7541 Bryan A. Faller Principal Investigator
Memorial Medical Center | Springfield, Illinois, 62781, United States Recruiting Site Public Contact 217-788-3528 Bryan A. Faller Principal Investigator
Southwest Illinois Health Services LLP | Swansea, Illinois, 62226, United States Suspended
Carle Cancer Center | Urbana, Illinois, 61801, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Priyank P. Patel Principal Investigator
The Carle Foundation Hospital | Urbana, Illinois, 61801, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Priyank P. Patel Principal Investigator
Rush-Copley Healthcare Center | Yorkville, Illinois, 60560, United States Recruiting Site Public Contact 630-978-6212 [email protected] Priyank P. Patel Principal Investigator
IU Health Ball Memorial Hospital | Muncie, Indiana, 47303, United States Recruiting Site Public Contact 765-751-5850 Marwan Mounayar Principal Investigator
Reid Health | Richmond, Indiana, 47374, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Saint Anthony Regional Hospital | Carroll, Iowa, 51401, United States Recruiting Site Public Contact 515-689-7658 [email protected] Robert J. Behrens Principal Investigator
Medical Oncology and Hematology Associates-West Des Moines | Clive, Iowa, 50325, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Mercy Cancer Center-West Lakes | Clive, Iowa, 50325, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Alegent Health Mercy Hospital | Council Bluffs, Iowa, 51503, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Greater Regional Medical Center | Creston, Iowa, 50801, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Genesis Medical Center - East Campus | Davenport, Iowa, 52803, United States Recruiting Site Public Contact 563-421-1908 [email protected] David M. Spector Principal Investigator
Genesis Cancer Care Institute | Davenport, Iowa, 52804, United States Recruiting Site Public Contact 563-421-1908 [email protected] David M. Spector Principal Investigator
Iowa Cancer Specialists | Davenport, Iowa, 52807, United States Recruiting Site Public Contact 563-421-1908 [email protected] David M. Spector Principal Investigator
Iowa Methodist Medical Center | Des Moines, Iowa, 50309, United States Recruiting Site Public Contact 515-241-6727 Robert J. Behrens Principal Investigator
Medical Oncology and Hematology Associates-Des Moines | Des Moines, Iowa, 50309, United States Recruiting Site Public Contact 515-282-2921 Robert J. Behrens Principal Investigator
Broadlawns Medical Center | Des Moines, Iowa, 50314, United States Recruiting Site Public Contact 515-282-2200 Robert J. Behrens Principal Investigator
Medical Oncology and Hematology Associates-Laurel | Des Moines, Iowa, 50314, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Mercy Medical Center - Des Moines | Des Moines, Iowa, 50314, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Iowa Lutheran Hospital | Des Moines, Iowa, 50316, United States Recruiting Site Public Contact 515-241-8704 Robert J. Behrens Principal Investigator
Trinity Regional Medical Center | Fort Dodge, Iowa, 50501, United States Recruiting Site Public Contact 515-574-8302 Robert J. Behrens Principal Investigator
Methodist West Hospital | West Des Moines, Iowa, 50266-7700, United States Recruiting Site Public Contact 515-343-1000 Robert J. Behrens Principal Investigator
Mercy Medical Center-West Lakes | West Des Moines, Iowa, 50266, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Central Care Cancer Center - Garden City | Garden City, Kansas, 67846, United States Recruiting Site Public Contact 913-948-5588 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Central Care Cancer Center - Great Bend | Great Bend, Kansas, 67530, United States Recruiting Site Public Contact 913-948-5588 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Cotton O'Neil Cancer Center / Stormont Vail Health | Topeka, Kansas, 66606, United States Recruiting Site Public Contact 785-270-4939 Daulath Singh Principal Investigator
Flaget Memorial Hospital | Bardstown, Kentucky, 40004, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Commonwealth Cancer Center-Corbin | Corbin, Kentucky, 40701, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Joseph Radiation Oncology Resource Center | Lexington, Kentucky, 40504, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Joseph Hospital East | Lexington, Kentucky, 40509, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Joseph London | London, Kentucky, 40741, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Jewish Hospital | Louisville, Kentucky, 40202, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saints Mary and Elizabeth Hospital | Louisville, Kentucky, 40215, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Jewish Hospital Medical Center Northeast | Louisville, Kentucky, 40245, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Jewish Hospital Medical Center South | Shepherdsville, Kentucky, 40165, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Ochsner High Grove | Baton Rouge, Louisiana, 70836, United States Recruiting Site Public Contact 504-703-8712 [email protected] Suma P. Satti Principal Investigator
Ochsner Medical Center Jefferson | New Orleans, Louisiana, 70121, United States Recruiting Site Public Contact 504-703-8712 [email protected] Suma P. Satti Principal Investigator
Eastern Maine Medical Center | Bangor, Maine, 04401, United States Recruiting Site Public Contact 207-973-4274 Sarah J. Sinclair Principal Investigator
MaineHealth Coastal Cancer Treatment Center | Bath, Maine, 04530, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] Jessica J. Bian Principal Investigator
MaineHealth/SMHC Cancer Care and Blood Disorders-Biddeford | Biddeford, Maine, 04005, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Jessica J. Bian Principal Investigator
Lafayette Family Cancer Center-EMMC | Brewer, Maine, 04412, United States Recruiting Site Public Contact 800-987-3005 Sarah J. Sinclair Principal Investigator
Maine Medical Center-Bramhall Campus | Portland, Maine, 04102, United States Recruiting Site Public Contact 207-885-7565 Jessica J. Bian Principal Investigator
MaineHealth Cancer Care Center of York County | Sanford, Maine, 04073, United States Recruiting Site Public Contact 207-459-1600 Jessica J. Bian Principal Investigator
MaineHealth/SMHC Cancer Care and Blood Disorders-Sanford | Sanford, Maine, 04073, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Jessica J. Bian Principal Investigator
Maine Medical Center- Scarborough Campus | Scarborough, Maine, 04074, United States Recruiting Site Public Contact 207-396-8090 [email protected] Jessica J. Bian Principal Investigator
Maine Medical Partners - South Portland | South Portland, Maine, 04106, United States Recruiting Site Public Contact 207-396-8670 [email protected] Jessica J. Bian Principal Investigator
Greater Baltimore Medical Center | Baltimore, Maryland, 21204, United States Recruiting Site Public Contact 443-849-3706 Kruti Patel Principal Investigator
UM Upper Chesapeake Medical Center | Bel Air, Maryland, 21014, United States Recruiting Site Public Contact 443-643-3010 Ashkan Bahrani Principal Investigator
Beverly Hospital | Beverly, Massachusetts, 01915, United States Recruiting Site Public Contact 978-922-3000 2405 Krishna S. Gunturu Principal Investigator
Boston Medical Center | Boston, Massachusetts, 02118, United States Recruiting Site Public Contact 617-638-8265 Umit Tapan Principal Investigator
Lahey Hospital and Medical Center | Burlington, Massachusetts, 01805, United States Recruiting Site Public Contact 781-744-3421 [email protected] Krishna S. Gunturu Principal Investigator
Addison Gilbert Hospital | Gloucester, Massachusetts, 01930, United States Recruiting Site Public Contact 978-283-4000 559 Krishna S. Gunturu Principal Investigator
Lahey Medical Center-Peabody | Peabody, Massachusetts, 01960, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] Krishna S. Gunturu Principal Investigator
Mercy Medical Center | Springfield, Massachusetts, 01104, United States Suspended
Winchester Hospital | Winchester, Massachusetts, 01890, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] Krishna S. Gunturu Principal Investigator
UMass Memorial Medical Center - University Campus | Worcester, Massachusetts, 01655, United States Recruiting Site Public Contact 508-856-3216 [email protected] William V. Walsh Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Hospital | Ann Arbor, Michigan, 48106, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Bronson Battle Creek | Battle Creek, Michigan, 49017, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Brighton | Brighton, Michigan, 48114, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Brighton | Brighton, Michigan, 48114, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Canton | Canton, Michigan, 48188, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Canton | Canton, Michigan, 48188, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Caro Cancer Center | Caro, Michigan, 48723, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Chelsea | Chelsea, Michigan, 48118, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Chelsea | Chelsea, Michigan, 48118, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
GenesisCare USA - Clarkston | Clarkston, Michigan, 48346, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
Hematology Oncology Consultants-Clarkston | Clarkston, Michigan, 48346, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Newland Medical Associates-Clarkston | Clarkston, Michigan, 48346, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Ascension Saint John Hospital | Detroit, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Doctors Park | East China Township, Michigan, 48054, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
GenesisCare USA - Farmington Hills | Farmington Hills, Michigan, 48334, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
Genesee Cancer and Blood Disease Treatment Center | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Genesee Hematology Oncology PC | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Genesys Hurley Cancer Institute | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Hurley Medical Center | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Helen DeVos Children's Hospital at Spectrum Health | Grand Rapids, Michigan, 49503, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Mercy Health Saint Mary's | Grand Rapids, Michigan, 49503, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Spectrum Health at Butterworth Campus | Grand Rapids, Michigan, 49503, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Academic Hematology Oncology Specialists | Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Van Elslander Cancer Center | Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Michigan Breast Specialists-Grosse Pointe Woods | Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Bronson Methodist Hospital | Kalamazoo, Michigan, 49007, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
West Michigan Cancer Center | Kalamazoo, Michigan, 49007, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Borgess Medical Center | Kalamazoo, Michigan, 49048, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Sparrow Hospital | Lansing, Michigan, 48912, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Hope Cancer Clinic | Livonia, Michigan, 48154, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Saint Mary Mercy Hospital | Livonia, Michigan, 48154, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
GenesisCare USA - Macomb | Macomb, Michigan, 48044, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Macomb Medical Campus | Macomb, Michigan, 48044, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Michigan Breast Specialists-Macomb Township | Macomb, Michigan, 48044, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
GenesisCare USA - Madison Heights | Madison Heights, Michigan, 48071, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
Saint Mary's Oncology/Hematology Associates of Marlette | Marlette, Michigan, 48453, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Mercy Health Mercy Campus | Muskegon, Michigan, 49444, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Lakeland Hospital Niles | Niles, Michigan, 49120, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 Kathleen J. Yost Principal Investigator
Cancer and Hematology Centers of Western Michigan - Norton Shores | Norton Shores, Michigan, 49444, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Ascension Providence Hospitals - Novi | Novi, Michigan, 48374, United States Recruiting Site Public Contact 248-849-5332 [email protected] Adam M. Forman Principal Investigator
21st Century Oncology-Pontiac | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Hope Cancer Center | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Newland Medical Associates-Pontiac | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Oakland | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Spectrum Health Reed City Hospital | Reed City, Michigan, 49677, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Rochester Hills | Rochester Hills, Michigan, 48309, United States Suspended
Ascension Saint Mary's Hospital | Saginaw, Michigan, 48601, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Oncology Hematology Associates of Saginaw Valley PC | Saginaw, Michigan, 48604, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Lakeland Medical Center Saint Joseph | Saint Joseph, Michigan, 49085, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Marie Yeager Cancer Center | Saint Joseph, Michigan, 49085, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Ascension Providence Hospitals - Southfield | Southfield, Michigan, 48075, United States Recruiting Site Public Contact 248-849-5332 [email protected] Adam M. Forman Principal Investigator
Bhadresh Nayak MD PC-Sterling Heights | Sterling Heights, Michigan, 48312, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Ascension Saint Joseph Hospital | Tawas City, Michigan, 48764, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Munson Medical Center | Traverse City, Michigan, 49684, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
21st Century Oncology MHP - Troy | Troy, Michigan, 48098, United States Recruiting Site Public Contact 941-833-5700 [email protected] Frank A. Vicini Principal Investigator
Advanced Breast Care Center PLLC | Warren, Michigan, 48088, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Macomb Professional Building | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Macomb Hematology Oncology PC | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Michigan Breast Specialists-Warren | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Saint John Macomb-Oakland Hospital | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Saint Mary's Oncology/Hematology Associates of West Branch | West Branch, Michigan, 48661, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Metro Health Hospital | Wyoming, Michigan, 49519, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Huron Gastroenterology PC | Ypsilanti, Michigan, 48106, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Ann Arbor | Ypsilanti, Michigan, 48197, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Riverwood Healthcare Center | Aitkin, Minnesota, 56431, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Sanford Joe Lueken Cancer Center | Bemidji, Minnesota, 56601, United States Recruiting Site Public Contact 218-333-5000 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health Saint Joseph's Medical Center | Brainerd, Minnesota, 56401, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Ridges Hospital | Burnsville, Minnesota, 55337, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Minnesota Oncology - Burnsville | Burnsville, Minnesota, 55337, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Cambridge Medical Center | Cambridge, Minnesota, 55008, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Mercy Hospital | Coon Rapids, Minnesota, 55433, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Essentia Health - Deer River Clinic | Deer River, Minnesota, 56636, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health Saint Mary's - Detroit Lakes Clinic | Detroit Lakes, Minnesota, 56501, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health Cancer Center | Duluth, Minnesota, 55805, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health Saint Mary's Medical Center | Duluth, Minnesota, 55805, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Miller-Dwan Hospital | Duluth, Minnesota, 55805, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Southdale Hospital | Edina, Minnesota, 55435, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Lake Region Healthcare Corporation-Cancer Care | Fergus Falls, Minnesota, 56537, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health - Fosston | Fosston, Minnesota, 56542, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Unity Hospital | Fridley, Minnesota, 55432, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Essentia Health Hibbing Clinic | Hibbing, Minnesota, 55746, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Clinics and Surgery Center Maple Grove | Maple Grove, Minnesota, 55369, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Minnesota Oncology Hematology PA-Maplewood | Maplewood, Minnesota, 55109, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Saint John's Hospital - Healtheast | Maplewood, Minnesota, 55109, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Abbott-Northwestern Hospital | Minneapolis, Minnesota, 55407, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Hennepin County Medical Center | Minneapolis, Minnesota, 55415, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Health Partners Inc | Minneapolis, Minnesota, 55454, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Monticello Cancer Center | Monticello, Minnesota, 55362, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
New Ulm Medical Center | New Ulm, Minnesota, 56073, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Essentia Health - Park Rapids | Park Rapids, Minnesota, 56470, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Northland Medical Center | Princeton, Minnesota, 55371, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
North Memorial Medical Health Center | Robbinsdale, Minnesota, 55422, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Park Nicollet Clinic - Saint Louis Park | Saint Louis Park, Minnesota, 55416, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Regions Hospital | Saint Paul, Minnesota, 55101, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
United Hospital | Saint Paul, Minnesota, 55102, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Essentia Health Sandstone | Sandstone, Minnesota, 55072, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Saint Francis Regional Medical Center | Shakopee, Minnesota, 55379, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Lakeview Hospital | Stillwater, Minnesota, 55082, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Sanford Thief River Falls Medical Center | Thief River Falls, Minnesota, 56701, United States Recruiting Site Public Contact 605-312-3320 Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health Virginia Clinic | Virginia, Minnesota, 55792, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Ridgeview Medical Center | Waconia, Minnesota, 55387, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Rice Memorial Hospital | Willmar, Minnesota, 56201, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Minnesota Oncology Hematology PA-Woodbury | Woodbury, Minnesota, 55125, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Fairview Lakes Medical Center | Wyoming, Minnesota, 55092, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
Baptist Memorial Hospital and Cancer Center-Golden Triangle | Columbus, Mississippi, 39705, United States Recruiting Site Public Contact 901-226-1366 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Baptist Cancer Center-Grenada | Grenada, Mississippi, 38901, United States Recruiting Site Public Contact 901-226-1366 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Hattiesburg Clinic - Hematology/Oncology Clinic | Hattiesburg, Mississippi, 39401, United States Recruiting Site Public Contact 601-288-2495 [email protected] Suma P. Satti Principal Investigator
Forrest General Hospital / Cancer Center | Hattiesburg, Mississippi, 39404, United States Recruiting Site Public Contact 601-288-2495 [email protected] Suma P. Satti Principal Investigator
Baptist Memorial Hospital and Cancer Center-Union County | New Albany, Mississippi, 38652, United States Recruiting Site Public Contact 901-226-1366 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Baptist Memorial Hospital and Cancer Center-Oxford | Oxford, Mississippi, 38655, United States Recruiting Site Public Contact 901-226-1366 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Baptist Memorial Hospital and Cancer Center-Desoto | Southhaven, Mississippi, 38671, United States Recruiting Site Public Contact 901-226-1366 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Saint Louis Cancer and Breast Institute-Ballwin | Ballwin, Missouri, 63011, United States Recruiting Site Public Contact 314-251-7058 Jay W. Carlson Principal Investigator
Central Care Cancer Center - Bolivar | Bolivar, Missouri, 65613, United States Recruiting Site Public Contact 913-948-5588 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Cox Cancer Center Branson | Branson, Missouri, 65616, United States Suspended
Saint Francis Medical Center | Cape Girardeau, Missouri, 63703, United States Recruiting Site Public Contact 573-334-2230 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Southeast Cancer Center | Cape Girardeau, Missouri, 63703, United States Recruiting Site Public Contact 573-651-5550 Bryan A. Faller Principal Investigator
Parkland Health Center - Farmington | Farmington, Missouri, 63640, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Capital Region Southwest Campus | Jefferson City, Missouri, 65109, United States Recruiting Site Public Contact 573-632-4814 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Freeman Health System | Joplin, Missouri, 64804, United States Recruiting Site Public Contact 417-347-4030 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Mercy Hospital Joplin | Joplin, Missouri, 64804, United States Recruiting Site Public Contact 417-556-3074 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Delbert Day Cancer Institute at PCRMC | Rolla, Missouri, 65401, United States Recruiting Site Public Contact 573-458-8776 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Mercy Clinic-Rolla-Cancer and Hematology | Rolla, Missouri, 65401, United States Recruiting Site Public Contact 573-458-6379 Jay W. Carlson Principal Investigator
Heartland Regional Medical Center | Saint Joseph, Missouri, 64506, United States Recruiting Site Public Contact 816-271-7937 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Saint Louis Cancer and Breast Institute-South City | Saint Louis, Missouri, 63109, United States Recruiting Site Public Contact 314-353-1870 Jay W. Carlson Principal Investigator
Mercy Hospital South | Saint Louis, Missouri, 63128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Missouri Baptist Medical Center | Saint Louis, Missouri, 63131, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Mercy Hospital Saint Louis | Saint Louis, Missouri, 63141, United States Recruiting Site Public Contact 314-251-7066 Jay W. Carlson Principal Investigator
Sainte Genevieve County Memorial Hospital | Sainte Genevieve, Missouri, 63670, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Mercy Hospital Springfield | Springfield, Missouri, 65804, United States Recruiting Site Public Contact 417-269-4520 Jay W. Carlson Principal Investigator
CoxHealth South Hospital | Springfield, Missouri, 65807, United States Recruiting Site Public Contact 417-269-4520 Jay W. Carlson Principal Investigator
Missouri Baptist Sullivan Hospital | Sullivan, Missouri, 63080, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Missouri Baptist Outpatient Center-Sunset Hills | Sunset Hills, Missouri, 63127, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Mercy Hospital Washington | Washington, Missouri, 63090, United States Recruiting Site Public Contact 636-390-1600 Jay W. Carlson Principal Investigator
Community Hospital of Anaconda | Anaconda, Montana, 59711, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Billings Clinic Cancer Center | Billings, Montana, 59101, United States Recruiting Site Public Contact 800-996-2663 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Vincent Healthcare | Billings, Montana, 59101, United States Suspended
Saint Vincent Frontier Cancer Center | Billings, Montana, 59102, United States Suspended
Bozeman Deaconess Hospital | Bozeman, Montana, 59715, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint James Community Hospital and Cancer Treatment Center | Butte, Montana, 59701, United States Suspended
Benefis Healthcare- Sletten Cancer Institute | Great Falls, Montana, 59405, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Great Falls Clinic | Great Falls, Montana, 59405, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Kalispell Regional Medical Center | Kalispell, Montana, 59901, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Patrick Hospital - Community Hospital | Missoula, Montana, 59802, United States Recruiting Site Public Contact 406-327-3118 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Community Medical Hospital | Missoula, Montana, 59804, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
CHI Health Saint Francis | Grand Island, Nebraska, 68803, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
CHI Health Good Samaritan | Kearney, Nebraska, 68847, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Elizabeth Regional Medical Center | Lincoln, Nebraska, 68510, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Cancer Partners of Nebraska - Pine Lake | Lincoln, Nebraska, 68516, United States Recruiting Site Public Contact 402-327-7363 [email protected] Joni A. Tilford Principal Investigator
Southeast Nebraska Cancer Center - 68th Street Place | Lincoln, Nebraska, 68516, United States Recruiting Site Public Contact 402-327-7363 [email protected] Joni A. Tilford Principal Investigator
Nebraska Methodist Hospital | Omaha, Nebraska, 68114, United States Recruiting Site Public Contact 402-354-5144 Timothy Dorius Principal Investigator
Alegent Health Immanuel Medical Center | Omaha, Nebraska, 68122, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Alegent Health Bergan Mercy Medical Center | Omaha, Nebraska, 68124, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Alegent Health Lakeside Hospital | Omaha, Nebraska, 68130, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Creighton University Medical Center | Omaha, Nebraska, 68131, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Midlands Community Hospital | Papillion, Nebraska, 68046, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Carson Tahoe Regional Medical Center | Carson City, Nevada, 89703, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Cancer and Blood Specialists-Henderson | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Henderson | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada-Horizon Ridge | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Cancer Center-Henderson | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at Seven Hills | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology-Henderson | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada-Southeast Henderson | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Green Valley | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Pebble | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Green Valley | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Pecos | Las Vegas, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Desert West Surgery | Las Vegas, Nevada, 89102, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at Charleston | Las Vegas, Nevada, 89102, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
University Medical Center of Southern Nevada | Las Vegas, Nevada, 89102, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Hope Cancer Care of Nevada | Las Vegas, Nevada, 89103, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Radiation Oncology Centers of Nevada Central | Las Vegas, Nevada, 89106, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Central | Las Vegas, Nevada, 89106, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology | Las Vegas, Nevada, 89109, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-Maryland Parkway | Las Vegas, Nevada, 89109, United States Suspended
Sunrise Hospital and Medical Center | Las Vegas, Nevada, 89109, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-San Martin | Las Vegas, Nevada, 89113, United States Suspended
Las Vegas Prostate Cancer Center | Las Vegas, Nevada, 89113, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Sunset | Las Vegas, Nevada, 89113, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Radiation Oncology Centers of Nevada Southeast | Las Vegas, Nevada, 89119, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology-Vegas Tenaya | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Ann M Wierman MD LTD | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Northwest | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-Tenaya | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Suspended
Las Vegas Urology - Cathedral Rock | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Smoke Ranch | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at MountainView | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Northwest | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Alliance for Childhood Diseases/Cure 4 the Kids Foundation | Las Vegas, Nevada, 89135, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Town Center | Las Vegas, Nevada, 89144, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada-Summerlin | Las Vegas, Nevada, 89144, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Summerlin Hospital Medical Center | Las Vegas, Nevada, 89144, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Cancer Center-Medical Center | Las Vegas, Nevada, 89148-2405, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology-Fort Apache | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at Fort Apache | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Southwest | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-Centennial Hills | Las Vegas, Nevada, 89149, United States Suspended
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Central Valley | Las Vegas, Nevada, 89169, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
University Cancer Center | Las Vegas, Nevada, 89169, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Hope Cancer Care of Nevada-Pahrump | Pahrump, Nevada, 89048, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Renown Regional Medical Center | Reno, Nevada, 89502, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Saint Mary's Regional Medical Center | Reno, Nevada, 89503, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Radiation Oncology Associates | Reno, Nevada, 89509, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
New Hampshire Oncology Hematology PA-Concord | Concord, New Hampshire, 03301, United States Recruiting Site Public Contact 603-224-2556 Douglas J. Weckstein Principal Investigator
Elliot Hospital | Manchester, New Hampshire, 03103, United States Active, not recruiting
Solinsky Center for Cancer Care | Manchester, New Hampshire, 03103, United States Recruiting Site Public Contact 800-339-6484 Douglas J. Weckstein Principal Investigator
The Cancer Institute of New Jersey Hamilton | Hamilton, New Jersey, 08690, United States Recruiting Site Public Contact 609-631-6946 Salma K. Jabbour Principal Investigator
Saint Barnabas Medical Center | Livingston, New Jersey, 07039, United States Recruiting Site Public Contact 973-322-2934 [email protected] Salma K. Jabbour Principal Investigator
Rutgers Cancer Institute of New Jersey | New Brunswick, New Jersey, 08903, United States Recruiting Site Public Contact 732-235-7356 Salma K. Jabbour Principal Investigator
University of New Mexico Cancer Center | Albuquerque, New Mexico, 87102, United States Recruiting Site Public Contact 505-925-0366 [email protected] Atul Kumar Principal Investigator
Hematology Oncology Associates of Central New York-Auburn | Auburn, New York, 13021, United States Recruiting Site Public Contact 315-472-7504 Jeffrey J. Kirshner Principal Investigator
Hematology Oncology Associates of Central New York-East Syracuse | East Syracuse, New York, 13057, United States Recruiting Site Public Contact 315-472-7504 Jeffrey J. Kirshner Principal Investigator
Arnot Ogden Medical Center/Falck Cancer Center | Elmira, New York, 14905, United States Recruiting Site Public Contact 607-271-7000 Serge Dauphin Principal Investigator
Glens Falls Hospital | Glens Falls, New York, 12801, United States Recruiting Site Public Contact 518-926-6700 Aqeel A. Gillani Principal Investigator
Garnet Health Medical Center | Middletown, New York, 10940, United States Recruiting Site Public Contact 845-333-1133 [email protected] Jeffrey M. Stewart Principal Investigator
Highland Hospital | Rochester, New York, 14620, United States Recruiting Site Public Contact 585-341-8113 Paul M. Barr Principal Investigator
University of Rochester | Rochester, New York, 14642, United States Recruiting Site Public Contact 585-275-5830 Paul M. Barr Principal Investigator
Stony Brook University Medical Center | Stony Brook, New York, 11794, United States Recruiting Site Public Contact 800-862-2215 Mark Ashamalla Principal Investigator
State University of New York Upstate Medical University | Syracuse, New York, 13210, United States Recruiting Site Public Contact 315-464-5476 Stephen L. Graziano Principal Investigator
Hematology Oncology Associates of Central New York-Onondaga Hill | Syracuse, New York, 13215, United States Recruiting Site Public Contact 315-472-7504 Jeffrey J. Kirshner Principal Investigator
Margaret R Pardee Memorial Hospital | Hendersonville, North Carolina, 28791, United States Recruiting Site Public Contact 828-696-4716 [email protected] James E. Radford Principal Investigator
Vidant Oncology-Kenansville | Kenansville, North Carolina, 28349, United States Recruiting Site Public Contact 252-559-2201 [email protected] Misbah U. Qadir Principal Investigator
Vidant Oncology-Kinston | Kinston, North Carolina, 28501, United States Recruiting Site Public Contact 252-559-2201 [email protected] Misbah U. Qadir Principal Investigator
CarolinaEast Medical Center | New Bern, North Carolina, 28561, United States Recruiting Site Public Contact 252-634-6589 [email protected] Sarah B. Carroll Principal Investigator
Vidant Oncology-Richlands | Richlands, North Carolina, 28574, United States Recruiting Site Public Contact 252-559-2201 [email protected] Misbah U. Qadir Principal Investigator
Sanford Bismarck Medical Center | Bismarck, North Dakota, 58501, United States Recruiting Site Public Contact 701-323-5760 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health Cancer Center-South University Clinic | Fargo, North Dakota, 58103, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Sanford South University Medical Center | Fargo, North Dakota, 58103, United States Recruiting Site Public Contact 701-234-6161 Preston D. Steen Principal Investigator
Southpointe-Sanford Medical Center Fargo | Fargo, North Dakota, 58103, United States Recruiting Site Public Contact 605-312-3320 Preston D. Steen Principal Investigator
Sanford Medical Center Fargo | Fargo, North Dakota, 58104, United States Recruiting Site Public Contact 800-437-4010 Preston D. Steen Principal Investigator
Sanford Broadway Medical Center | Fargo, North Dakota, 58122, United States Recruiting Site Public Contact 701-323-5760 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Sanford Roger Maris Cancer Center | Fargo, North Dakota, 58122, United States Recruiting Site Public Contact 701-234-6161 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health - Jamestown Clinic | Jamestown, North Dakota, 58401, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Summa Health System - Akron Campus | Akron, Ohio, 44304, United States Recruiting Site Public Contact 330-375-4221 [email protected] Bradley T. Clifford Principal Investigator
Summa Health System - Barberton Campus | Barberton, Ohio, 44203, United States Recruiting Site Public Contact 330-375-4221 [email protected] Bradley T. Clifford Principal Investigator
Indu and Raj Soin Medical Center | Beavercreek, Ohio, 45431, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Strecker Cancer Center-Belpre | Belpre, Ohio, 45714, United States Recruiting Site Public Contact 800-523-3977 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Saint Elizabeth Boardman Hospital | Boardman, Ohio, 44512, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Cleveland Clinic Mercy Hospital | Canton, Ohio, 44708, United States Recruiting Site Public Contact 888-293-4673 Mitchell Haut Principal Investigator
Mercy Hematology and Oncology Associates Inc | Canton, Ohio, 44708, United States Recruiting Site Public Contact 330-453-9993 Mitchell Haut Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Miami Valley South | Centerville, Ohio, 45459, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Miami Valley Hospital South | Centerville, Ohio, 45459, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Adena Regional Medical Center | Chillicothe, Ohio, 45601, United States Recruiting Site Public Contact 877-779-7585 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Good Samaritan Hospital - Cincinnati | Cincinnati, Ohio, 45220, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Oncology Hematology Care Inc-Kenwood | Cincinnati, Ohio, 45236, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Bethesda North Hospital | Cincinnati, Ohio, 45242, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
TriHealth Cancer Institute-Westside | Cincinnati, Ohio, 45247, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
TriHealth Cancer Institute-Anderson | Cincinnati, Ohio, 45255, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
MetroHealth Medical Center | Cleveland, Ohio, 44109, United States Recruiting Site Public Contact 216-778-8526 [email protected] William Tse Principal Investigator
Cleveland Clinic Cancer Center/Fairview Hospital | Cleveland, Ohio, 44111, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Cleveland Clinic Foundation | Cleveland, Ohio, 44195, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Mount Carmel East Hospital | Columbus, Ohio, 43213, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Columbus Oncology and Hematology Associates Inc | Columbus, Ohio, 43214, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Riverside Methodist Hospital | Columbus, Ohio, 43214, United States Recruiting Site Public Contact 614-566-4475 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Grant Medical Center | Columbus, Ohio, 43215, United States Recruiting Site Public Contact 614-566-4475 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
The Mark H Zangmeister Center | Columbus, Ohio, 43219, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Mount Carmel Health Center West | Columbus, Ohio, 43222, United States Recruiting Site Public Contact 614-234-5433 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Doctors Hospital | Columbus, Ohio, 43228, United States Recruiting Site Public Contact 614-566-3275 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Miami Valley Hospital | Dayton, Ohio, 45409, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Dayton Physician LLC-Miami Valley Hospital North | Dayton, Ohio, 45415, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Miami Valley Hospital North | Dayton, Ohio, 45415, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Delaware Health Center-Grady Cancer Center | Delaware, Ohio, 43015, United States Recruiting Site Public Contact 740-615-0227 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Grady Memorial Hospital | Delaware, Ohio, 43015, United States Recruiting Site Public Contact 740-615-2403 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Dublin Methodist Hospital | Dublin, Ohio, 43016, United States Recruiting Site Public Contact 800-752-9119 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Armes Family Cancer Center | Findlay, Ohio, 45840, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Blanchard Valley Hospital | Findlay, Ohio, 45840, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Orion Cancer Care | Findlay, Ohio, 45840, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Atrium Medical Center-Middletown Regional Hospital | Franklin, Ohio, 45005-1066, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Atrium | Franklin, Ohio, 45005, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Central Ohio Breast and Endocrine Surgery | Gahanna, Ohio, 43230, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2745 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Wayne | Greenville, Ohio, 45331, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Wayne Hospital | Greenville, Ohio, 45331, United States Suspended
Mount Carmel Grove City Hospital | Grove City, Ohio, 43123, United States Recruiting Site Public Contact 877-779-7585 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Greater Dayton Cancer Center | Kettering, Ohio, 45409, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
First Dayton Cancer Care | Kettering, Ohio, 45420, United States Suspended
Kettering Medical Center | Kettering, Ohio, 45429, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Fairfield Medical Center | Lancaster, Ohio, 43130, United States Recruiting Site Public Contact 740-687-8863 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Saint Rita's Medical Center | Lima, Ohio, 45801, United States Recruiting Site Public Contact 419-226-9617 Timothy D. Moore Principal Investigator
OhioHealth Mansfield Hospital | Mansfield, Ohio, 44903, United States Recruiting Site Public Contact 419-526-8018 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Cleveland Clinic Cancer Center Mansfield | Mansfield, Ohio, 44906, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Marietta Memorial Hospital | Marietta, Ohio, 45750, United States Recruiting Site Public Contact 800-523-3977 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
OhioHealth Marion General Hospital | Marion, Ohio, 43302, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Hillcrest Hospital Cancer Center | Mayfield Heights, Ohio, 44124, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Summa Health Medina Medical Center | Medina, Ohio, 44256, United States Recruiting Site Public Contact 330-375-4221 [email protected] Bradley T. Clifford Principal Investigator
Knox Community Hospital | Mount Vernon, Ohio, 43050, United States Recruiting Site Public Contact 740-393-9000 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Licking Memorial Hospital | Newark, Ohio, 43055, United States Recruiting Site Public Contact 740-348-4000 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Newark Radiation Oncology | Newark, Ohio, 43055, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Mercy Health Perrysburg Cancer Center | Perrysburg, Ohio, 43551, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Southern Ohio Medical Center | Portsmouth, Ohio, 45662, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
North Coast Cancer Care | Sandusky, Ohio, 44870, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Springfield Regional Cancer Center | Springfield, Ohio, 45504, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Springfield Regional Medical Center | Springfield, Ohio, 45505, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Cleveland Clinic Cancer Center Strongsville | Strongsville, Ohio, 44136, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Saint Vincent Mercy Medical Center | Toledo, Ohio, 43608, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Mercy Health - Saint Anne Hospital | Toledo, Ohio, 43623, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Upper Valley | Troy, Ohio, 45373, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Upper Valley Medical Center | Troy, Ohio, 45373, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
South Pointe Hospital | Warrensville Heights, Ohio, 44122, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Saint Joseph Warren Hospital | Warren, Ohio, 44484, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Saint Ann's Hospital | Westerville, Ohio, 43081, United States Recruiting Site Public Contact 614-234-5433 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Cleveland Clinic Wooster Family Health and Surgery Center | Wooster, Ohio, 44691, United States Recruiting Site Public Contact 866-223-8100 [email protected] Nathan A. Pennell Principal Investigator
Saint Elizabeth Youngstown Hospital | Youngstown, Ohio, 44501, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Genesis Healthcare System Cancer Care Center | Zanesville, Ohio, 43701, United States Recruiting Site Public Contact 740-454-5232 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Cancer Centers of Southwest Oklahoma Research | Lawton, Oklahoma, 73505, United States Recruiting Site Public Contact 877-231-4440 Minh Phan Principal Investigator
University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City, Oklahoma, 73104, United States Recruiting Site Public Contact 405-271-8777 [email protected] Minh Phan Principal Investigator
Integris Southwest Medical Center | Oklahoma City, Oklahoma, 73109, United States Suspended
Mercy Hospital Oklahoma City | Oklahoma City, Oklahoma, 73120, United States Recruiting Site Public Contact 405-752-3402 Jay W. Carlson Principal Investigator
Integris Cancer Institute of Oklahoma | Oklahoma City, Oklahoma, 73142, United States Suspended
Saint Alphonsus Medical Center-Baker City | Baker City, Oregon, 97814, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Charles Health System | Bend, Oregon, 97701, United States Recruiting Site Public Contact 541-706-2909 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Clackamas Radiation Oncology Center | Clackamas, Oregon, 97015, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Cancer Institute Clackamas Clinic | Clackamas, Oregon, 97015, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Bay Area Hospital | Coos Bay, Oregon, 97420, United States Recruiting Site Public Contact 541-269-8392 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Good Samaritan Hospital | Corvallis, Oregon, 97330, United States Recruiting Site Public Contact 541-768-4352 [email protected] John Strother Principal Investigator
Providence Newberg Medical Center | Newberg, Oregon, 97132, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Alphonsus Medical Center-Ontario | Ontario, Oregon, 97914, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Providence Portland Medical Center | Portland, Oregon, 97213, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Saint Vincent Medical Center | Portland, Oregon, 97225, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Charles Health System-Redmond | Redmond, Oregon, 97756, United States Recruiting Site Public Contact 541-706-2909 Alison K. Conlin Principal Investigator
Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest | Allentown, Pennsylvania, 18103, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
UPMC Altoona | Altoona, Pennsylvania, 16601, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] David A. Clump Principal Investigator
UPMC-Heritage Valley Health System Beaver | Beaver, Pennsylvania, 15009, United States Recruiting Site Public Contact 724-773-7616 David A. Clump Principal Investigator
Lehigh Valley Hospital - Muhlenberg | Bethlehem, Pennsylvania, 18017, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Bryn Mawr Hospital | Bryn Mawr, Pennsylvania, 19010, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Carlisle Regional Cancer Center | Carlisle, Pennsylvania, 17015, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] David A. Clump Principal Investigator
Christiana Care Health System-Concord Health Center | Chadds Ford, Pennsylvania, 19317, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Main Line Health Center-Collegeville | Collegeville, Pennsylvania, 19426, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Geisinger Medical Center | Danville, Pennsylvania, 17822, United States Recruiting Site Public Contact 570-271-5251 [email protected] Raghava Reddy Levaka Veera Principal Investigator
Pocono Medical Center | East Stroudsburg, Pennsylvania, 18301, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
UPMC Hillman Cancer Center Erie | Erie, Pennsylvania, 16505, United States Recruiting Site Public Contact 412-389-5208 [email protected] David A. Clump Principal Investigator
Main Line Health Center-Exton | Exton, Pennsylvania, 19341, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
UPMC Cancer Center at UPMC Horizon | Farrell, Pennsylvania, 16121, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] David A. Clump Principal Investigator
UPMC Cancer Centers - Arnold Palmer Pavilion | Greensburg, Pennsylvania, 15601, United States Recruiting Site Public Contact 724-838-1900 David A. Clump Principal Investigator
UPMC Pinnacle Harrisburg | Harrisburg, Pennsylvania, 17101, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] David A. Clump Principal Investigator
UPMC Pinnacle Cancer Center/Community Osteopathic Campus | Harrisburg, Pennsylvania, 17109, United States Recruiting Site Public Contact 717-724-6765 [email protected] David A. Clump Principal Investigator
Geisinger Medical Center-Cancer Center Hazleton | Hazleton, Pennsylvania, 18201, United States Recruiting Site Public Contact 570-459-2901 [email protected] Raghava Reddy Levaka Veera Principal Investigator
Lehigh Valley Hospital-Hazleton | Hazleton, Pennsylvania, 18201, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Philip J. Stella Principal Investigator
Penn State Milton S Hershey Medical Center | Hershey, Pennsylvania, 17033-0850, United States Recruiting Site Public Contact 717-531-3779 [email protected] Patrick C. Ma Principal Investigator
UPMC-Johnstown/John P. Murtha Regional Cancer Center | Johnstown, Pennsylvania, 15901, United States Recruiting Site Public Contact 814-534-4724 David A. Clump Principal Investigator
Geisinger Medical Oncology-Lewisburg | Lewisburg, Pennsylvania, 17837, United States Recruiting Site Public Contact 570-374-8555 [email protected] Raghava Reddy Levaka Veera Principal Investigator
UPMC Cancer Center at UPMC McKeesport | McKeesport, Pennsylvania, 15132, United States Recruiting Site Public Contact 412-647-8073 David A. Clump Principal Investigator
UPMC Pinnacle West Shore | Mechanicsburg, Pennsylvania, 17050, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] David A. Clump Principal Investigator
Riddle Memorial Hospital | Media, Pennsylvania, 19063, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
UPMC Cancer Center - Monroeville | Monroeville, Pennsylvania, 15146, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] David A. Clump Principal Investigator
UPMC-Coraopolis/Heritage Valley Radiation Oncology | Moon, Pennsylvania, 15108, United States Recruiting Site Public Contact 412-604-2020 David A. Clump Principal Investigator
Paoli Memorial Hospital | Paoli, Pennsylvania, 19301, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
UPMC-Magee Womens Hospital | Pittsburgh, Pennsylvania, 15213, United States Recruiting Site Public Contact 412-647-2811 David A. Clump Principal Investigator
UPMC-Saint Margaret | Pittsburgh, Pennsylvania, 15215, United States Recruiting Site Public Contact 412-784-4900 David A. Clump Principal Investigator
University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI) | Pittsburgh, Pennsylvania, 15232, United States Recruiting Site Public Contact 412-647-8073 David A. Clump Principal Investigator
UPMC-Shadyside Hospital | Pittsburgh, Pennsylvania, 15232, United States Recruiting Site Public Contact 412-621-2334 David A. Clump Principal Investigator
UPMC-Passavant Hospital | Pittsburgh, Pennsylvania, 15237, United States Recruiting Site Public Contact 412-367-6454 David A. Clump Principal Investigator
UPMC-Saint Clair Hospital Cancer Center | Pittsburgh, Pennsylvania, 15243, United States Recruiting Site Public Contact 412-502-3920 David A. Clump Principal Investigator
Pottstown Hospital | Pottstown, Pennsylvania, 19464, United States Recruiting Site Public Contact 610-327-7544 Wei Song Principal Investigator
Geisinger Cancer Services-Pottsville | Pottsville, Pennsylvania, 17901, United States Recruiting Site Public Contact 800-275-6401 [email protected] Raghava Reddy Levaka Veera Principal Investigator
Guthrie Medical Group PC-Robert Packer Hospital | Sayre, Pennsylvania, 18840, United States Recruiting Site Public Contact 800-836-0388 Vineela Kasireddy Principal Investigator
Community Medical Center | Scranton, Pennsylvania, 18510, United States Recruiting Site Public Contact 570-703-4768 [email protected] Raghava Reddy Levaka Veera Principal Investigator
UPMC Cancer Center at UPMC Northwest | Seneca, Pennsylvania, 16346, United States Recruiting Site Public Contact 814-676-7900 David A. Clump Principal Investigator
UPMC Uniontown Hospital Radiation Oncology | Uniontown, Pennsylvania, 15401, United States Recruiting Site Public Contact 724-437-2503 David A. Clump Principal Investigator
UPMC Washington Hospital Radiation Oncology | Washington, Pennsylvania, 15301, United States Recruiting Site Public Contact 724-223-3788 [email protected] David A. Clump Principal Investigator
Geisinger Wyoming Valley/Henry Cancer Center | Wilkes-Barre, Pennsylvania, 18711, United States Recruiting Site Public Contact 570-271-5251 [email protected] Raghava Reddy Levaka Veera Principal Investigator
Lankenau Medical Center | Wynnewood, Pennsylvania, 19096, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
UPMC Memorial | York, Pennsylvania, 17408, United States Recruiting Site Public Contact 717-724-6760 David A. Clump Principal Investigator
Gibbs Cancer Center-Gaffney | Gaffney, South Carolina, 29341, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
Gibbs Cancer Center-Pelham | Greer, South Carolina, 29651, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
South Carolina Cancer Specialists PC | Hilton Head Island, South Carolina, 29926-3827, United States Active, not recruiting
The Radiation Oncology Center-Hilton Head/Bluffton | Hilton Head Island, South Carolina, 29926, United States Active, not recruiting
Carolina Regional Cancer Center | Myrtle Beach, South Carolina, 29577, United States Recruiting Site Public Contact 877-460-2657 Frank A. Vicini Principal Investigator
North Grove Medical Park | Spartanburg, South Carolina, 29303, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6812 Michael Humeniuk Principal Investigator
Spartanburg Medical Center | Spartanburg, South Carolina, 29303, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
Spartanburg Medical Center - Mary Black Campus | Spartanburg, South Carolina, 29307, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6812 Michael Humeniuk Principal Investigator
MGC Hematology Oncology-Union | Union, South Carolina, 29379, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
Baptist Memorial Hospital and Cancer Center-Collierville | Collierville, Tennessee, 38017, United States Recruiting Site Public Contact 901-226-1366 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Baptist Memorial Hospital and Cancer Center-Memphis | Memphis, Tennessee, 38120, United States Recruiting Site Public Contact 901-226-1366 [email protected] Philip E. Lammers Principal Investigator
Saint Joseph Regional Cancer Center | Bryan, Texas, 77802, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
University of Virginia Cancer Center | Charlottesville, Virginia, 22908, United States Recruiting Site Public Contact 434-243-6303 [email protected] Richard D. Hall Principal Investigator
Centra Lynchburg Hematology-Oncology Clinic Inc | Lynchburg, Virginia, 24501, United States Recruiting Site Public Contact 434-200-5925 [email protected] Sarah W. Gordon Principal Investigator
Sovah Health Martinsville | Martinsville, Virginia, 24115, United States Active, not recruiting
VCU Massey Cancer Center at Hanover Medical Park | Mechanicsville, Virginia, 23116, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Sarah W. Gordon Principal Investigator
Virginia Cancer Institute | Richmond, Virginia, 23230, United States Recruiting Site Public Contact 804-287-3000 [email protected] Sarah W. Gordon Principal Investigator
VCU Massey Cancer Center at Stony Point | Richmond, Virginia, 23235, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Sarah W. Gordon Principal Investigator
Virginia Commonwealth University/Massey Cancer Center | Richmond, Virginia, 23298, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Sarah W. Gordon Principal Investigator
VCU Community Memorial Health Center | South Hill, Virginia, 23970, United States Recruiting Site Public Contact 434-774-2442 [email protected] Sarah W. Gordon Principal Investigator
Shenandoah Oncology PC | Winchester, Virginia, 22601, United States Recruiting Site Public Contact 540-662-1108 [email protected] Sarah W. Gordon Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Aberdeen | Aberdeen, Washington, 98520, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Overlake Medical Center | Bellevue, Washington, 98004, United States Recruiting Site Public Contact 425-688-5407 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
PeaceHealth Saint Joseph Medical Center | Bellingham, Washington, 98225, United States Recruiting Site Public Contact 360-788-8238 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Harrison HealthPartners Hematology and Oncology-Bremerton | Bremerton, Washington, 98310, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Harrison Medical Center | Bremerton, Washington, 98310, United States Recruiting Site Public Contact 888-825-3227 [email protected]an.org Richard L. Deming Principal Investigator
Highline Medical Center-Main Campus | Burien, Washington, 98166, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Centralia | Centralia, Washington, 98531, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Cancer Institute-Edmonds | Edmonds, Washington, 98026, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Elizabeth Hospital | Enumclaw, Washington, 98022, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Providence Regional Cancer Partnership | Everett, Washington, 98201, United States Recruiting Site Public Contact 425-261-3529 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Francis Hospital | Federal Way, Washington, 98003, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Swedish Cancer Institute-Issaquah | Issaquah, Washington, 98029, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Kadlec Clinic Hematology and Oncology | Kennewick, Washington, 99336, United States Recruiting Site Public Contact 509-783-4637 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Lacey | Lacey, Washington, 98503, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Clare Hospital | Lakewood, Washington, 98499, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
PeaceHealth Saint John Medical Center | Longview, Washington, 98632, United States Recruiting Site Public Contact 360-514-2016 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Jefferson Healthcare | Port Townsend, Washington, 98368, United States Recruiting Site Public Contact 360-344-3091 Nicholas DiBella Principal Investigator
Harrison HealthPartners Hematology and Oncology-Poulsbo | Poulsbo, Washington, 98370, United States Suspended
Valley Medical Center | Renton, Washington, 98055, United States Recruiting Site Public Contact 425-228-3440 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Pacific Gynecology Specialists | Seattle, Washington, 98104, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Medical Center-Ballard Campus | Seattle, Washington, 98107, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Medical Center-First Hill | Seattle, Washington, 98122-4307, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Medical Center-Cherry Hill | Seattle, Washington, 98122-5711, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
PeaceHealth United General Medical Center | Sedro-Woolley, Washington, 98284, United States Recruiting Site Public Contact 360-788-8238 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Shelton | Shelton, Washington, 98584, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Franciscan Research Center-Northwest Medical Plaza | Tacoma, Washington, 98405, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Northwest Medical Specialties PLLC | Tacoma, Washington, 98405, United States Suspended
PeaceHealth Southwest Medical Center | Vancouver, Washington, 98664, United States Recruiting Site Public Contact 360-514-3940 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Saint Mary Regional Cancer Center | Walla Walla, Washington, 99362, United States Recruiting Site Public Contact 509-897-5993 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
North Star Lodge Cancer Center at Yakima Valley Memorial Hospital | Yakima, Washington, 98902, United States Recruiting Site Public Contact 509-574-3535 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Yelm | Yelm, Washington, 98597, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Edwards Comprehensive Cancer Center | Huntington, West Virginia, 25701, United States Recruiting Site Public Contact 304-399-6617 Maria R. Tria Tirona Principal Investigator
Langlade Hospital and Cancer Center | Antigo, Wisconsin, 54409, United States Recruiting Site Public Contact 715-623-9869 [email protected] Harish G. Ahuja Principal Investigator
ThedaCare Regional Cancer Center | Appleton, Wisconsin, 54911, United States Recruiting Site Public Contact 920-364-3605 [email protected] William A. Conkright Principal Investigator
Duluth Clinic Ashland | Ashland, Wisconsin, 54806, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Northwest Wisconsin Cancer Center | Ashland, Wisconsin, 54806, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
HSHS Sacred Heart Hospital | Eau Claire, Wisconsin, 54701, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Brian L. Burnette Principal Investigator
Marshfield Medical Center-EC Cancer Center | Eau Claire, Wisconsin, 54701, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Bilal H. Naqvi Principal Investigator
Saint Vincent Hospital Cancer Center Green Bay | Green Bay, Wisconsin, 54301, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Brian L. Burnette Principal Investigator
Saint Vincent Hospital Cancer Center at Saint Mary's | Green Bay, Wisconsin, 54303, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Brian L. Burnette Principal Investigator
Gundersen Lutheran Medical Center | La Crosse, Wisconsin, 54601, United States Recruiting Site Public Contact 608-775-2385 [email protected] Kurt Oettel Principal Investigator
Marshfield Medical Center-Marshfield | Marshfield, Wisconsin, 54449, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Bilal H. Naqvi Principal Investigator
Aspirus Medford Hospital | Medford, Wisconsin, 54451, United States Recruiting Site Public Contact 715-847-2353 [email protected] Harish G. Ahuja Principal Investigator
Froedtert Menomonee Falls Hospital | Menomonee Falls, Wisconsin, 53051, United States Recruiting Site Public Contact 262-257-5100 Jonathan R. Thompson Principal Investigator
Medical College of Wisconsin | Milwaukee, Wisconsin, 53226, United States Recruiting Site Public Contact 414-805-3666 Jonathan R. Thompson Principal Investigator
Marshfield Clinic-Minocqua Center | Minocqua, Wisconsin, 54548, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Bilal H. Naqvi Principal Investigator
ProHealth D N Greenwald Center | Mukwonago, Wisconsin, 53149, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
Cancer Center of Western Wisconsin | New Richmond, Wisconsin, 54017, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] David M. King Principal Investigator
ProHealth Oconomowoc Memorial Hospital | Oconomowoc, Wisconsin, 53066, United States Recruiting Site Public Contact 262-928-7878 Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
Marshfield Medical Center-Rice Lake | Rice Lake, Wisconsin, 54868, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Bilal H. Naqvi Principal Investigator
Marshfield Clinic Stevens Point Center | Stevens Point, Wisconsin, 54482, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Bilal H. Naqvi Principal Investigator
Saint Vincent Hospital Cancer Center at Sturgeon Bay | Sturgeon Bay, Wisconsin, 54235-1495, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Brian L. Burnette Principal Investigator
ProHealth Waukesha Memorial Hospital | Waukesha, Wisconsin, 53188, United States Recruiting Site Public Contact 262-928-7632 Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
UW Cancer Center at ProHealth Care | Waukesha, Wisconsin, 53188, United States Recruiting Site Public Contact 262-928-5539 [email protected] Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
Aspirus Regional Cancer Center | Wausau, Wisconsin, 54401, United States Recruiting Site Public Contact 877-405-6866 Harish G. Ahuja Principal Investigator
Froedtert West Bend Hospital/Kraemer Cancer Center | West Bend, Wisconsin, 53095, United States Recruiting Site Public Contact 414-805-0505 Jonathan R. Thompson Principal Investigator
Marshfield Medical Center - Weston | Weston, Wisconsin, 54476, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Bilal H. Naqvi Principal Investigator
Aspirus Cancer Care - Wisconsin Rapids | Wisconsin Rapids, Wisconsin, 54494, United States Recruiting Site Public Contact 715-422-7718 Harish G. Ahuja Principal Investigator
Cheyenne Regional Medical Center-West | Cheyenne, Wyoming, 82001, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Billings Clinic-Cody | Cody, Wyoming, 82414, United States Recruiting Site Public Contact 800-996-2663 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Welch Cancer Center | Sheridan, Wyoming, 82801, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
FHP Health Center-Guam | Tamuning, 96913, Guam Recruiting Site Public Contact 671-646-5825 Jeffrey L. Berenberg Principal Investigator
Platsländer

Guam

United States

Verifieringsdatum

2021-03-01

Ansvarig part

Typ: Sponsor

Har utökad åtkomst Nej
Antal vapen 2
Arm Group

Märka: Arm A (durvalumab, chemotherapy, durvalumab)

Typ: Experimental

Beskrivning: STEP 1 (CONCURRENT THERAPY): Patients receive durvalumab IV over 60 minutes on days 1 and 15 of cycle 1 and day 1 of cycle 2. Patients also receive 1 of 3 treatment regimens per investigator choice: 1) etoposide IV over 60 minutes on days 1-5 and cisplatin IV over 60 minutes on days 1 and 8 every 28 days for 2 cycles; 2) pemetrexed disodium IV over 60 minutes and cisplatin IV over 60-120 minutes on day 1 every 21 days for 2 cycles; or 3) paclitaxel IV over 60 minutes and carboplatin IV over 30 minutes on day 1 every 7 days for 6 cycles. Treatment continues in the absence of disease progression or unacceptable toxicity. Beginning on day 1 of chemotherapy, patients receive radiation therapy 5 days a week for 6 weeks. STEP 2 (CONSOLIDATION THERAPY): Within 14 days after the last dose of radiation (from Step 1), all patients then receive durvalumab IV over 60 minutes on day 1. Treatment repeats every 28 days for 12 cycles in the absence of disease progression or unacceptable toxicity.

Märka: Arm B (kemoterapi, durvalumab)

Typ: Aktiv komparator

Beskrivning: STEG 1 (SAMTIDIG TERAPI): Patienterna får 1 av 3 utredares valbehandlingsregimer och strålterapi som i arm A. STEG 2 (KONSOLIDERINGSTERAPI): Inom 14 dagar efter den sista strålningsdosen (från steg 1) får alla patienter sedan durvalumab IV under 60 minuter på dag 1. Behandlingen upprepas var 28: e dag i 12 cykler i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Information om studiedesign

Tilldelning: Slumpmässigt

Interventionsmodell: Parallell uppgift

Huvudsakliga syfte: Behandling

Maskering: Ingen (öppen etikett)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News