Clinical Trials on Anemia, Pernicious

Total 3 results

  • NCT03372447
   Completed
   Conditions: Megaloblastic Anemia Nos; Pernicious Anemia
  • NCT04239521
   Not yet recruiting
   Conditions: Alopecia Areata; Depressive Episode; Recurrent Depressive Disorder; Anxiety Disorders; Atopic Dermatitis; Allergic Rhinitis; Asthma; Crohn Disease; Ulcerative Colitis; Pernicious Anemia; Type 1 Diabetes; Hashimoto Thyroiditis; Graves Disease; Rheumatoid Arthritis; Psoriatic Arthritis; Ankylosing Spondylitis; Systemic Lupus Erythematosus; Polymyalgia Rheumatica; Sjogren's Syndrome; Psoriasis; Vitiligo; Multiple Sclerosis; Celiac Disease
  • NCT03941184
   Completed
   Conditions: SCAD; Addison Disease; Ankylosing Spondylitis; Antiphospholipid Antibody Syndrome; Celiac Disease; Crohn Disease; Dermatomyositis; Polymyositis; Guillain-Barre Syndrome; Hepatitis, Autoimmune; Graves Disease; Hashimoto Thyroiditis; Multiple Sclerosis; Myasthenia Gravis; Pernicious Anemia; Polymyalgia Rheumatica; Primary Biliary Cirrhosis; Psoriasis; Rheumatoid Arthritis; Systemic Sclerosis; Sjögren Syndrome; Systemic Lupus Erythematosus; Takayasu Arteritis; Type 1 Diabetes Mellitus; Ulcerative Colitis; Uveitis; Vasculitis; Vitiligo; Raynaud