Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Testa användningen av Neratinib eller kombinationen av Neratinib och Palbociclib riktad behandling för HER2+ solida tumörer (en ComboMATCH Treatment Trial)

27 februari 2024 uppdaterad av: National Cancer Institute (NCI)

En randomiserad studie av Neratinib, en Pan-ERBB-hämmare, ensam eller i kombination med Palbociclib, en CDK4/6-hämmare, hos patienter med HER2+ gynekologisk cancer och andra solida tumörer: En ComboMATCH-behandlingsprövning

Denna fas II ComboMATCH-behandlingsstudie jämför effekten av neratinib med kombinationen av neratinib och palbociclib vid behandling av patienter med HER2-positiva solida tumörer. Neratinib och palbociclib är i en klass av läkemedel som kallas kinashämmare. De fungerar genom att blockera verkan av ett onormalt protein som signalerar cancerceller att föröka sig. Detta hjälper till att bromsa eller stoppa spridningen av tumörceller. Att ge neratinib och palbociclib i kombination kan krympa eller stabilisera cancer som överuttrycker en specifik biomarkör som kallas HER2.

Studieöversikt

Detaljerad beskrivning

HUVUDMÅL:

I. Att undersöka effektiviteten av neratinib plus palbociclib (PD-0332991) jämfört med enbart neratinibmaleat (neratinib) hos patienter med HER2+ gynekologisk cancer och HER2+ solida tumörer genom att utvärdera progressionsfri överlevnad (PFS).

SEKUNDÄRA MÅL:

I. Att undersöka resultatet i termer av objektiv svarsfrekvens (ORR) genom responsevalueringskriterier i solida tumörer (RECIST) 1.1.

II. För att undersöka klinisk nytta (ORR + stabil sjukdom vid 16 veckor). III. För att utvärdera den totala (OS) överlevnaden. IV. För att utvärdera ORR för patienter som gått över från monoterapi med neratinib till en kombination av neratinib-palbociclib.

V. Att undersöka biverkningar, särskilt grad 3 och 4 toxiciteter enligt Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version (v) 5.0.

VI. Samla in vävnad och tillhandahåll den till ComboMATCH Registration Protocol för att bedöma överensstämmelse mellan den diagnostiska tumörmutationsprofilen som genereras av Designated Laboratories, biopsimutationsprofilen före behandling och den förbehandlingscirkulerande tumörhärledda deoxiribonukleinsyra (ctDNA) mutationsprofilen från plasma, som beskrivs i ComboMATCH Registration Protocol.

UNDERSÖKANDE ÖVERSÄTTNINGSMÅL:

I. Att undersöka rollen av ctDNA-HER2-status vid baslinjen och under uppföljning för att bedöma om det förutsäger svar på terapi och sjukdomsprogression och om det korrelerar med tumörvävnadsbaserad HER2-status.

II. För att undersöka om aktivering av de intressanta vägarna (PI3K/mTOR och RB1, CCND1-CDK4/6 CDK och RAS/RAF/MAPK) i tumörvävnad samt blod/ctDNA korrelerar med respons eller resistens mot terapi.

III. Att korrelera omfattningen av HER2-amplifiering med svar på behandling och med HER2-uttryck genom immunhistokemi eller fluorescens in situ-hybridisering (FISH).

IV. Att korrelera omfattningen av HER2-amplifiering med HER2-uttryck genom RNA- och proteinimmunhistokemi (IHC) analyser och FISH.

V. Att korrelera uttryck av Rb1, CCND1, CCNE1, CDK4/6 proteinuttryck med svar på behandling.

VI. Bedöm förändring i RB1-CDK-väg hos neratinibresistenta patienter vid tidpunkten för progression av monoterapi jämfört med kombinationsneratinib-palbociclib.

DISPLAY: Patienterna randomiseras till 1 av 2 armar.

ARM I: Patienter får neratinibmaleat oralt (PO) en gång dagligen (QD) på dagarna 1-14 av cykel 0 i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna får sedan neratinibmaleat PO QD dag 1-28 i varje efterföljande cykel. Cykler upprepas var 28:e dag i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienter som upplever progression kan gå över till arm II. Patienterna genomgår ekokardiogram (ECHO) eller multi-gated acquisition scan (MUGA) under screening och under studien, och datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRT) och insamling av blodprover under hela försöket. Patienter kan också genomgå tumörbiopsi under screening och vid studie.

ARM II: Patienter får neratinibmaleat PO QD dag 1-14 av cykel 0 i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna får sedan neratinibmaleat PO QD dag 1-28 och palbociclib PO QD dag 1-21 i varje efterföljande cykel. Cykler upprepas var 28:e dag i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna genomgår ECHO eller MUGA under screening och under studien, och CT eller MRI och insamling av blodprover under hela försöket. Patienter kan också genomgå tumörbiopsi under screening och vid studie.

Efter avslutad studiebehandling följs patienter upp var 3:e månad i 2 år.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Beräknad)

70

Fas

 • Fas 2

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studieorter

  • Iowa
   • Ankeny, Iowa, Förenta staterna, 50023
    • Rekrytering
    • Mission Cancer and Blood - Ankeny
    • Huvudutredare:
     • Joshua Lukenbill
    • Kontakt:
     • Site Public Contact
     • Telefonnummer: 515-282-2921
   • Des Moines, Iowa, Förenta staterna, 50309
    • Rekrytering
    • Medical Oncology and Hematology Associates-Des Moines
    • Huvudutredare:
     • Joshua Lukenbill
    • Kontakt:
     • Site Public Contact
     • Telefonnummer: 515-241-3305
  • Michigan
   • Ann Arbor, Michigan, Förenta staterna, 48106
   • Brighton, Michigan, Förenta staterna, 48114
    • Rekrytering
    • Trinity Health IHA Medical Group Hematology Oncology - Brighton
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Canton, Michigan, Förenta staterna, 48188
    • Rekrytering
    • Trinity Health IHA Medical Group Hematology Oncology - Canton
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Chelsea, Michigan, Förenta staterna, 48118
    • Rekrytering
    • Trinity Health IHA Medical Group Hematology Oncology - Chelsea Hospital
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Flint, Michigan, Förenta staterna, 48503
    • Rekrytering
    • Genesee Cancer and Blood Disease Treatment Center
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Flint, Michigan, Förenta staterna, 48503
    • Rekrytering
    • Genesee Hematology Oncology PC
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Flint, Michigan, Förenta staterna, 48503
    • Rekrytering
    • Genesys Hurley Cancer Institute
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Flint, Michigan, Förenta staterna, 48503
    • Rekrytering
    • Hurley Medical Center
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Livonia, Michigan, Förenta staterna, 48154
    • Rekrytering
    • Trinity Health Saint Mary Mercy Livonia Hospital
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi
   • Ypsilanti, Michigan, Förenta staterna, 48197
    • Rekrytering
    • Trinity Health IHA Medical Group Hematology Oncology Ann Arbor Campus
    • Kontakt:
    • Huvudutredare:
     • Tareq Al Baghdadi

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

 • Vuxen
 • Äldre vuxen

Tar emot friska volontärer

Nej

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Patienter måste registreras i ComboMATCH Master Registration Trial EAY191
 • Patienter måste ha en HER2-förstärkt solid tumör förutom bröstcancer. Patientens cancer måste ha HER2-förstärkning enligt definitionen med ≥ 7 kopior genom nästa generations sekvenseringstest (NGS)
 • Patienter måste ha återkommande eller ihållande sjukdom
 • Inga kända bevis på RB1-förlust eller radering inklusive förlust av kopianummer eller skadlig mutation
 • Patienter måste ha en sjukdom som säkert kan biopsieras och samtycka till en biopsi före behandling eller, om sjukdomen inte kan biopsieras på ett säkert sätt, ha tillgänglig arkivvävnad inom 12 månader före registreringsdatumet för ComboMATCH Registration Trial (EAY191)
 • Patienter måste ha mätbar sjukdom baserat på RECIST 1.1. En andra mätbar lesion utanför den biopsierbara lesionen krävs
 • Patienter med behandlade hjärnmetastaser är berättigade om uppföljning av hjärnavbildning efter centrala nervsystemet (CNS) riktad terapi inte visar några tecken på progression under 3 månader eller mer och patienten inte är på steroider och är asymtomatisk
 • Ingen känd leptomeningeal sjukdom
 • Patienter kan ha fått upp till 5 tidigare rader av systemisk terapi
 • Tidigare behandling med trastuzumab eller pertuzumab, antingen ensamt eller i kombination, är tillåtet
 • En tidigare linje av anti-HER2-terapi är tillåten förutom tyrosinkinashämmare (TKI) såsom neratinib eller tucatinib eller antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) såsom DS8201a eller T-DM1
 • Ingen tidigare behandling med CDK4/6-hämning
 • Ingen cancerinriktad behandling inom 3 veckor före registrering. För oral terapi kan tvättningen reduceras till mer än eller lika med 5 halveringstider av läkemedlet
 • Ålder ≥ 18
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) prestationsstatus på ≤ 2
 • Inte gravid och inte ammande
 • Absolut neutrofilantal (ANC) ≥ 1 500 celler/mm^3
 • Blodplättar ≥ 100 000 celler/mm^3
 • Hemoglobin ≥ 9 g/dl (Obs: Användning av transfusion eller annan intervention för att uppnå hemoglobin (Hgb) ≥ 9 g/dl är acceptabelt)
 • Kreatininclearance (CrCL) på ≥ 30 ml/min enligt Cockcroft-Gaults formel
 • Total bilirubinnivå ≤ 1,5 x institutionell övre normalgräns (ULN) (patienter med känd Gilberts sjukdom som har bilirubinnivå ≤ 3 x institutionell ULN kan inkluderas)
 • Aspartataminotransferas (AST) och alaninaminotransferas (ALT) ≤ 3 x institutionell övre normalgräns (ULN)
 • Patienter med känd historia eller nuvarande symtom på hjärtsjukdom, eller tidigare behandling med kardiotoxiska medel, bör ha en klinisk riskbedömning av hjärtfunktionen med hjälp av New York Heart Association Functional Classification. För att vara berättigad till denna prövning bör patienter vara klass 2B eller bättre
 • Ingen aktiv infektion som kräver parenterala antibiotika
 • Inga aktuella bevis för intraabdominal abscess, buk-/bäckenfistel (ej avledd), gastrointestinal perforation, gastrointestinal (GI) obstruktion och/eller behov av dränering av nasogastrisk eller gastrostomislang
 • Inga aktuella tecken på malabsorption eller kronisk diarré eller någon annan signifikant gastrointestinal sjukdom (t.ex. gastrektomi, ileal bypass, Crohns sjukdom, gastropares), associerad med måttlig till svår diarré (grad 2 eller mer) eller oförmåga att tolerera oral behandling
 • Ingen lungsjukdom som orsakar dyspné i vila
 • Ingen interstitiell lungsjukdom med pågående tecken och symtom vid registreringstillfället
 • Ingen historia av allergisk reaktion mot studiemedlen, förening med liknande kemisk eller biologisk sammansättning av studiemedlen eller något av deras hjälpämnen

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Behandling
 • Tilldelning: Randomiserad
 • Interventionsmodell: Parallellt uppdrag
 • Maskning: Ingen (Open Label)

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Aktiv komparator: Arm I (neratinibmaleat)
Patienter får neratinibmaleat PO QD dag 1-14 av cykel 0 i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna får sedan neratinibmaleat PO QD dag 1-28 i varje efterföljande cykel. Cykler upprepas var 28:e dag i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienter som upplever progression kan gå över till arm II. Patienterna genomgår ECHO eller MUGA under screening och under studien, och CT eller MRI och insamling av blodprover under hela försöket. Patienter kan också genomgå tumörbiopsi under screening och vid studie.
Genomgå insamling av blodprover
Andra namn:
 • Biologisk provsamling
 • Bioprov insamlat
 • Provsamling
Genomgå MRI
Andra namn:
 • MRI
 • Magnetisk resonans
 • Magnetic Resonance Imaging Scan
 • Medicinsk bildbehandling, magnetisk resonans / kärnmagnetisk resonans
 • HERR
 • MR-avbildning
 • MRI-skanning
 • NMR-avbildning
 • NMRI
 • Kärnmagnetisk resonanstomografi
 • sMRI
 • Magnetisk resonanstomografi (förfarande)
 • Strukturell MRI
Genomgå tumörbiopsi
Andra namn:
 • Bx
 • BIOPSY_TYPE
Genomgå datortomografi
Andra namn:
 • CT
 • KATT
 • Datortomografi
 • Beräknad axiell tomografi
 • Datoriserad axialtomografi
 • tomografi
 • Datoriserad axiell tomografi (förfarande)
Genomgå ECHO
Andra namn:
 • EC
Genomgå MUGA
Andra namn:
 • Blood Pool Scan
 • Jämviktsradionuklidangiografi
 • Gated Blood Pool Imaging
 • MUGA
 • Radionuklidventrikulografi
 • RNVG
 • SYMA-skanning
 • Synchronized Multigated Acquisition Scanning
 • MUGA Scan
 • Multi-Gated Acquisition Scan
 • Radionuklid Ventrikulogram Scan
 • Gated Heart Pool Scan
Givet PO
Andra namn:
 • Nerlynx
 • 2-butenamid, N-(4-((3-klor-4-(2-pyridinylmetoxi)fenyl)amino)-3-cyano-7-etoxi-6-kinolinyl)-4-(dimetylamino)-, (2E) -, (2Z)-2-butendioat (1:1)
 • HKI-272 maleat
 • NERATINIB MALEAT VATTENFRI
Experimentell: Arm II (neratinibmaleat, palbociclib)
Patienter får neratinibmaleat PO QD dag 1-14 av cykel 0 i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna får sedan neratinibmaleat PO QD dag 1-28 och palbociclib PO QD dag 1-21 i varje efterföljande cykel. Cykler upprepas var 28:e dag i frånvaro av sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patienterna genomgår ECHO eller MUGA under screening och under studien, och CT eller MRI och insamling av blodprover under hela försöket. Patienter kan också genomgå tumörbiopsi under screening och vid studie.
Genomgå insamling av blodprover
Andra namn:
 • Biologisk provsamling
 • Bioprov insamlat
 • Provsamling
Genomgå MRI
Andra namn:
 • MRI
 • Magnetisk resonans
 • Magnetic Resonance Imaging Scan
 • Medicinsk bildbehandling, magnetisk resonans / kärnmagnetisk resonans
 • HERR
 • MR-avbildning
 • MRI-skanning
 • NMR-avbildning
 • NMRI
 • Kärnmagnetisk resonanstomografi
 • sMRI
 • Magnetisk resonanstomografi (förfarande)
 • Strukturell MRI
Genomgå tumörbiopsi
Andra namn:
 • Bx
 • BIOPSY_TYPE
Givet PO
Andra namn:
 • Ibrance
 • 6-acetyl-8-cyklopentyl-5-metyl-2-((5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-yl)amino)-8h-pyrido(2,3-d)pyrimidin-7-on
 • PD 0332991
 • PD 332991
 • PD 991
 • PD-0332991
Genomgå datortomografi
Andra namn:
 • CT
 • KATT
 • Datortomografi
 • Beräknad axiell tomografi
 • Datoriserad axialtomografi
 • tomografi
 • Datoriserad axiell tomografi (förfarande)
Genomgå ECHO
Andra namn:
 • EC
Genomgå MUGA
Andra namn:
 • Blood Pool Scan
 • Jämviktsradionuklidangiografi
 • Gated Blood Pool Imaging
 • MUGA
 • Radionuklidventrikulografi
 • RNVG
 • SYMA-skanning
 • Synchronized Multigated Acquisition Scanning
 • MUGA Scan
 • Multi-Gated Acquisition Scan
 • Radionuklid Ventrikulogram Scan
 • Gated Heart Pool Scan
Givet PO
Andra namn:
 • Nerlynx
 • 2-butenamid, N-(4-((3-klor-4-(2-pyridinylmetoxi)fenyl)amino)-3-cyano-7-etoxi-6-kinolinyl)-4-(dimetylamino)-, (2E) -, (2Z)-2-butendioat (1:1)
 • HKI-272 maleat
 • NERATINIB MALEAT VATTENFRI

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Progressionsfri överlevnad
Tidsram: Från studiestart till tidpunkten för progression eller död, beroende på vilket som inträffar först, eller datum för senaste kontakt om varken progression eller död har inträffat, bedömd upp till 2 år
Den stratifierade log-rank-statistiken kommer att användas för att dra slutsatser om den relativa aktiviteten för de två regimerna. Karaktäriserad av medianer och Kaplan-Meier (KM) kurvor.
Från studiestart till tidpunkten för progression eller död, beroende på vilket som inträffar först, eller datum för senaste kontakt om varken progression eller död har inträffat, bedömd upp till 2 år

Sekundära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Total överlevnad
Tidsram: Upp till 2 år
Behandlingens inverkan på risken för dödsfall kan undersökas med tidsberoende kovariater.
Upp till 2 år

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Utredare

 • Huvudutredare: Haider S Mahdi, NRG Oncology

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Beräknad)

8 november 2024

Primärt slutförande (Beräknad)

30 april 2025

Avslutad studie (Beräknad)

30 april 2025

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

9 november 2023

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

9 november 2023

Första postat (Faktisk)

13 november 2023

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

28 februari 2024

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

27 februari 2024

Senast verifierad

1 februari 2024

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

JA

IPD-planbeskrivning

NCI har åtagit sig att dela data i enlighet med NIHs policy. För mer information om hur data från kliniska prövningar delas, gå till länken till NIH:s policysida för datadelning.

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Ja

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta register@clinicaltrials.gov. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Malign fast neoplasma

Kliniska prövningar på Bioprovsamling

Prenumerera