This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C u pacjentów z idiopatyczną plamicą małopłytkową leczonych potrójną terapią

31 października 2019 zaktualizowane przez: Safaa AA Khaled

Cel pracy Ocena częstości występowania wirusowego zakażenia HB i C u chorych na pierwotną małopłytkową pierwotną małopłytkową terapię potrójną w porównaniu z inną grupą leczoną wyłącznie sterydami.

Celem pracy było zbadanie czynników ryzyka i dróg transmisji wirusowego zakażenia HB&C u chorych na pierwotną małopłytkową małopłytkową leczonych potrójnie oraz w drugiej grupie leczonej sterydami.

- Ocena działań profilaktycznych w zakażeniu wirusowym HB&C na oddziale hematologii. Zbadanie wpływu zakażenia wirusowego HB&C na obraz kliniczny, odpowiedź na leczenie i działania niepożądane u chorych na pierwotną małopłytkową małopłytkową leczonych potrójnie lub steroidami.

Przegląd badań

Szczegółowy opis

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP) jest chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się izolowaną trombocytopenią bez innych przyczyn. W ITP pośredniczą autoprzeciwciała przeciwpłytkowe. Płytki pokryte przeciwciałami są fagocytowane przez makrofagi w układzie siateczkowo-śródbłonkowym, co prowadzi do przyspieszonego klirensu płytek. Makrofagi działają również jako komórki prezentujące antygen, oddziałujące z komórkami T CD8+ i CD4+, które z kolei stymulują komórki B wytwarzające przeciwciała. Ta patogenna pętla podtrzymuje produkcję autoprzeciwciał. Liza płytek krwi za pośrednictwem limfocytów T i immunouszkodzenie megakariocytów przyczyniają się do zróżnicowanej patobiologii ITP.

Leczenie pojedynczym lekiem nie było skuteczne w wywoływaniu przedłużonej remisji. W przypadku monoterapii immunosupresyjnej pacjenci z pierwotną małopłytkowością immunologiczną zwykle wymagają przedłużonego leczenia, co prowadzi do nieprzyjemnych, a czasem poważnych skutków ubocznych.

Niedawne badania łączące deksametazon i rytuksymab w krótkich cyklach przyniosły zachęcające wyniki. Postuluje się, że dodanie cyklosporyny do tej kombinacji może wywołać trwalszą remisję poprzez celowanie również w limfocyty T, a tym samym krótkotrwałą supresję wszystkich 3 typów komórek odpornościowych zaangażowanych w podtrzymywanie patogennej pętli.

Jednoczesna supresja tych komórek stwarza ryzyko predysponowania do poważnych infekcji. Uznaje się za celowe przeprowadzenie badania pilotażowego na niewielkiej liczbie pacjentów w celu zbadania bezpieczeństwa i skuteczności potrójnej terapii.

Powikłania infekcyjne, spowodowane głównie stosowaniem kortykosteroidów i innych leków immunosupresyjnych, są główną przyczyną chorobowości u pacjentów z cITP. Co więcej, infekcje mogą wywoływać choroby autoimmunologiczne i, przynajmniej teoretycznie, mogą być powikłaniem już osłabionego układu odpornościowego. Donoszono, że dzieci mają zwiększoną częstość infekcji przed rozpoznaniem ITP.

Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) to wirusy przenoszone przez krew, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanym w kwietniu 2017 r. na temat stanu zapalenia wątroby na świecie udokumentowano, że w 2015 r. wystąpiło 1,75 mln nowych przypadków zakażenia HCV, z czego około 71 mln osób jest już zakażonych. świat Według WHO w 2017 roku Egipt miał najwyższy wskaźnik chorobowości HCV na świecie. Według IHME w 2016 roku było 4 002 706 mężczyzn i 3 757 236 kobiet z przewlekłym zakażeniem HCV. Częstość występowania HCV oszacowano na 11,9% w populacji ogólnej (populacje o stosunkowo niskim ryzyku narażenia na HCV, takie jak zdrowe dzieci, dawcy krwi, uczestnicy poradni prenatalnej i kobiety w ciąży), 55,6% w populacjach o wysokim ryzyku (PWID, hemodializa , osoby wielokrotnie przetoczone i chore na hemofilię), 14,3% wśród populacji średniego ryzyka (kontakty domowe osób zakażonych HCV, więźniów, chorych na cukrzycę i pracowników służby zdrowia), 56,0% wśród populacji z chorobami wątroby (ostre wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby, przewlekła choroba wątroby, rak wątrobowokomórkowy i chłoniak nieziarniczy) oraz 35,0% w szczególnych populacjach klinicznych (objawy dermatologiczne, choroby reumatologiczne i nowotwory niezwiązane z wątrobą Małopłytkowość może również komplikować objawy krwawienia, takie jak krwawienie z żylaków). Może utrudniać rozpoczęcie i kontynuację terapii przeciwwirusowej, potencjalnie zmniejszając prawdopodobieństwo skutecznego leczenia HCV. W ostatnich badaniach oceniano mechanizm leżący u podstaw trombocytopenii w przewlekłym zakażeniu HCV oraz oceniano przydatność kilku opcji terapeutycznych.

Poza powikłaniami wątrobowymi, przewlekłe zakażenie HCV wiąże się również z kilkoma objawami pozawątrobowymi, w tym trombocytopenią. Trombocytopenia w przewlekłym zakażeniu Hcv stanowi poważny problem, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby. Ryzyko poważnego krwawienia z ciężką małopłytkowością może zapobiec zabiegom inwazyjnym, w tym biopsjom w celu określenia stopnia zaawansowania.

Uważa się, że patofizjologia małopłytkowości u pacjentów z zakażeniem HCV jest wieloczynnikowa. Poza indukowaniem reakcji autoimmunologicznej z wytwarzaniem przeciwciał przeciwpłytkowych, wirus powoduje również bezpośrednią supresję szpiku kostnego z wynikającą z tego trombocytopenią, zwłóknieniem i marskością wątroby wywołaną przewlekłym zakażeniem HCV, co prowadzi do nadciśnienia wrotnego z późniejszym hipersplenizmem i sekwestracją płytek krwi, zmniejszoną produkcją trombopoeityny i dysfunkcja śródbłonka, z których wszystkie mogą przyczyniać się do małopłytkowości. Chociaż rzadko stosowane w krajach rozwiniętych, interferon (IFN) i rybawiryna stosowane jako część terapii anty-HCV mogą również przyczyniać się do niskiej liczby płytek krwi. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) stanowi istotną globalny problem zdrowotny, ponieważ prawie jedna trzecia światowej populacji ma serologiczne objawy przebytej lub obecnej infekcji, a 240 milionów osób jest nosicielami antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg). Na całym świecie niskie wskaźniki serologicznego dodatniego wyniku HBsAg (0,2%-0,5%) i oznak wcześniejszego kontaktu z HBV [4%-6% HBsAg ujemnych/przeciwciał przeciw antygenowi rdzeniowemu zapalenia wątroby typu B (anty-HBc)dodatnich osób] są rejestrowane w północno-zachodnich i Europy Środkowej, Ameryki Północnej i Australii. Wręcz przeciwnie, najwyższe rozpowszechnienie odnotowano w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej i tropikalnej Afryce (przewlekła infekcja odpowiednio 8%-20% i wcześniejsze narażenie 70%-95%).

Obecnie dobrze wiadomo, że leki, takie jak glukokortykoidy i leki przeciwnowotworowe, mogą zakłócać układ odpornościowy gospodarza i osłabiać kontrolę, jaką wywiera on nad replikacją HBV, co może potencjalnie powodować reaktywację wirusa (HBVr) zarówno u pacjentów HBsAg-dodatnich, jak i osób z serologicznymi oznaki przebytej ekspozycji na HBV. HBVr może przybierać różne formy, od bezobjawowego zapalenia wątroby do zagrażającej życiu piorunującej niewydolności wątroby. Ryzyko to występuje najczęściej u pacjentów poddawanych leczeniu nowotworów hematologicznych lub otrzymujących przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCT). Niemniej jednak również pacjenci z guzami litymi, chorobami immunologicznymi i nieswoistymi zapaleniami jelit są narażeni na zakażenie HBVr. Istnienie skutecznych szczepień oraz dojrzały schemat leczenia HBV sugeruje, że potencjalna eliminacja tego wirusa jako głównego problemu zdrowia publicznego w Egipcie istnieje. Jednak w trudnym klimacie gospodarczym skuteczne ukierunkowanie strategii zapobiegania i leczenia zarówno HBV, jak i HCV jest niezbędne, aby jak najlepiej wykorzystać ograniczone zasoby w Egipcie. Niedawne prace nad modelowaniem HCV ilustrują potencjalną moc ukierunkowanych interwencji zarówno w zakresie zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji, jak i poprawy wyników leczenia w kontekście egipskim.

Typ studiów

Obserwacyjny

Zapisy (Oczekiwany)

150

Kontakty i lokalizacje

Ta sekcja zawiera dane kontaktowe osób prowadzących badanie oraz informacje o tym, gdzie badanie jest przeprowadzane.

Kontakt w sprawie studiów

  • Nazwa: Safaa A Khaled, Ass. Prof.
  • Numer telefonu: 002 01064170058
  • E-mail: [email protected]

Kopia zapasowa kontaktu do badania

Kryteria uczestnictwa

Badacze szukają osób, które pasują do określonego opisu, zwanego kryteriami kwalifikacyjnymi. Niektóre przykłady tych kryteriów to ogólny stan zdrowia danej osoby lub wcześniejsze leczenie.

Kryteria kwalifikacji

Wiek uprawniający do nauki

17 lat do 74 lata (Dorosły, Starszy dorosły)

Akceptuje zdrowych ochotników

Nie

Płeć kwalifikująca się do nauki

Wszystko

Metoda próbkowania

Próbka bez prawdopodobieństwa

Badana populacja

U pacjentów z idiopatyczną plamicą małopłytkową leczonych trójlekową terapią lub tylko sterydami, ale w wieku powyżej 18 lat i bez innych chorób krwi lub nie wiadomo, czy mają wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

Opis

Kryteria przyjęcia:

  • Pacjenci z ITP otrzymywali potrójną terapię lub sterydy dopiero powyżej 18 roku życia

Kryteria wyłączenia:

Wszyscy pacjenci z pierwotną małopłytkowością immunologiczną w wieku poniżej 18 lat lub leczeni innymi schematami z wyjątkiem potrójnej terapii lub sterydów.

Pacjenci z innymi skazami krwotocznymi Pacjenci z pierwotną małopłytkowością immunologiczną ze stwierdzonym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C przed potrójną terapią

Plan studiów

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat planu badania, w tym sposób zaprojektowania badania i jego pomiary.

Jak projektuje się badanie?

Szczegóły projektu

  • Modele obserwacyjne: Kohorta
  • Perspektywy czasowe: Z mocą wsteczną

Kohorty i interwencje

Grupa / Kohorta
Interwencja / Leczenie
Grupa 1
Grupa pacjentów z ITP otrzymała potrójną terapię
Wpływ leczenia na odporność w celu uzyskania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B&C
Inne nazwy:
  • Wysokie dawki deksametazonu razem z cyklosporyną i rytuksymabem
Grupa 2
Grupa pacjentów z ITP otrzymywała sterydy
Doustna lub pozajelitowa terapia sterydowa w przypadku ITP
Inne nazwy:
  • Pozajelitowy dekadron lub doustna hostakortyna
Grupa 3
Normalna grupa kontrolna

Co mierzy badanie?

Podstawowe miary wyniku

Miara wyniku
Ramy czasowe
Ocena częstości występowania wirusowego zakażenia HB i C u pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną otrzymujących potrójną terapię w porównaniu z inną grupą leczoną sterydami oraz czynniki ryzyka wpływające na zakażenie
Ramy czasowe: 1 rok
1 rok

Miary wyników drugorzędnych

Miara wyniku
Ramy czasowe
1-Ocena działań zapobiegawczych zakażenia wirusem HB&C na oddziale hematologii 2-Ocena wpływu wirusowego zapalenia wątroby typu b,c na obraz kliniczny, odpowiedź na leczenie i działania niepożądane u chorych na pierwotną małopłytkową małopłytkową leczonych potrójnie
Ramy czasowe: 1 rok
1 rok

Współpracownicy i badacze

Tutaj znajdziesz osoby i organizacje zaangażowane w to badanie.

Sponsor

Śledczy

Publikacje i pomocne linki

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji o badaniu dobrowolnie udostępnia te publikacje. Mogą one dotyczyć wszystkiego, co jest związane z badaniem.

Publikacje ogólne

Przydatne linki

Daty zapisu na studia

Daty te śledzą postęp w przesyłaniu rekordów badań i podsumowań wyników do ClinicalTrials.gov. Zapisy badań i zgłoszone wyniki są przeglądane przez National Library of Medicine (NLM), aby upewnić się, że spełniają określone standardy kontroli jakości, zanim zostaną opublikowane na publicznej stronie internetowej.

Główne daty studiów

Rozpoczęcie studiów (Oczekiwany)

1 listopada 2019

Zakończenie podstawowe (Oczekiwany)

1 listopada 2020

Ukończenie studiów (Oczekiwany)

1 grudnia 2020

Daty rejestracji na studia

Pierwszy przesłany

1 października 2019

Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości

1 października 2019

Pierwszy wysłany (Rzeczywisty)

3 października 2019

Aktualizacje rekordów badań

Ostatnia wysłana aktualizacja (Rzeczywisty)

1 listopada 2019

Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości

31 października 2019

Ostatnia weryfikacja

1 października 2019

Więcej informacji

Terminy związane z tym badaniem

Informacje o lekach i urządzeniach, dokumenty badawcze

Bada produkt leczniczy regulowany przez amerykańską FDA

Nie

Bada produkt urządzenia regulowany przez amerykańską FDA

Nie

Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z [email protected]. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .

Badania kliniczne na Wirusowe zapalenie wątroby

Badania kliniczne na potrójna terapia

Subskrybuj