Neoadjuvans Atezo, Adjuvans Atezo + Beva gecombineerd met RF-ablatie van kleine HCC: een multicenter gerandomiseerde fase II-studie

Neoadjuvante atezolizumab en adjuvante atezolizumab + bevacizumab in combinatie met percutane radiofrequente ablatie van kleine HCC: een multicenter gerandomiseerde fase II-studie

Sponsors

Hoofdsponsor: University Hospital, Montpellier

Bron University Hospital, Montpellier
Korte samenvatting

Volgens de resultaten van onderzoek IMbrave150 is de combinatie Atezolizumab + Bevacizumab een behandeloptie voor patiënten met HCC. Bovendien is het hoge percentage intrahepatische recidieven op afstand en het bewijs voor a metastatisch mechanisme mogelijkde het verkennen van adjuvante strategieën gericht op tumor groei en metastatische ontsnapping in de context van percutane groei voor kleine HCC. Lokale ablatie van HCC is daarom een ​​"ideale" setting voor het testen van atezolizumab + bevacizumab in combinatie met ablatie, met als doel de kans op een recidief te verkleinen.

gedetailleerde beschrijving

Leverkanker is de meest bijzondere van kanker en de belangrijkste doodsoorzaak door kanker wereldwijd (bron: Globocan 2018). Hepatocellulair carcinoom (HCC) 80-90% van de lever kankers. Percutane aanvallen ablatie (PTA) is een gevalideerde behandelingsoptie voor zeer vroege en HCC in een vroeg stadium, samen met horizontale resectie en levertransplantatie (EASL Richtlijnen voor de klinische praktijk: beheer van hepatocellulair carcinoom, J Hepatol 2018). vanwege zijn uitstekende tolerantie, vooral bij patiënten met portale hypertensie of lager comorbiditeiten, vormende het nu in Frankrijk bijna 70% van de eerstelijns curatieve behandeling van "in Milaan" tumoren. Het risico op lokale tumorprogressie (LTP) is ≈10-20% in de PTA-serie (Nault, J Hepatol 2018; N'Kontchou et al., Hepatology (Baltimore, Md) 2009). tevens de resultaten van PTA beïnvloed door het hoge percentage (tot 60-80% na 5 jaar) van intrahepatisch recidief op afstand (IDR) (Nault et al., J Hepatol 2018), zoals ook gemonteerd op HCC procedure resectie (EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular) carcinoom, J Hepatol 2018; Imamura et al., J Hepatol 2003). Het is niet bekend van vroege IDR (2-3 jaar na PTA van

Algemene status Rekruteren
Startdatum 2021-01-26
einddatum 2027-07-01
Primaire voltooiingsdatum 2025-01-01
Fase Fase 2
Studietype Interventionele
Primaire uitkomst
Meten Tijdsspanne
Overleving zonder herhaling 2 jaar na randomisatie
Inschrijving 202
Staat
Interventie

Type interventie: Drug

Interventienaam: Atezolizumab (neoadjuvant)

Omschrijving: Atezolizumab 1200mg will be delivered as an IV infusion on Day 1 of each cycle (every 3 weeks) in neoadjuvant, for 2 cycles. The initial dose will be delivered over 60 (± 15) minutes and if tolerated subsequent infusions may be given over 30 (± 10) minutes.

Armgroeplabel: Neoadjuvant Atezolizumab before radiofrequency ablation then adjuvant Atezolizumab + Bevacizumab

Andere naam: Tecentriq

Type interventie: Procedure

Interventienaam: Percutane radiofrequentie

Omschrijving: Elk RFA-systeem (uni/multi-naald, monopolair of multi-bipolair) is toegestaan. Magnetronablatie of onomkeerbare elektroporatie is niet toegestaan.

Type interventie: drugs

Interventienaam: Bevacizumab (adjuvans)

Omschrijving: Bevacizab 15 mg/kg wordt gevormd als een IV-infusie op dag 1 van elke cyclus van 3 weken als adjuvans, gedurende maximaal 15 cycli. De aanvangsdosis begint in 90 minuten (±15 minuten) en indien getolereerd, kunnen volgende infusies worden gegeven in 60 (± 10) wordt en daarna in 30 (± 10) minuten.

Armgroeplabel: Neoadjuvante Atezolizumab vóór radiofrequente ablatie, daarna adjuvante Atezolizumab + Bevacizumab

Type interventie: drugs

Interventienaam: Atezolizumab (adjuvans)

Omschrijving: Atez maximaalzumab 1200 mg wordt verenigd als een IV-infusie op dag 1 van elke cyclus (elke 3 weken) als adjuvans, gedurende 15 cycli. De dosis wordt minuten in 30 (± 10) minuten.

Armgroeplabel: Neoadjuvante Atezolizumab vóór radiofrequente ablatie, daarna adjuvante Atezolizumab + Bevacizumab

Andere naam: Tecentriq

Geschiktheid

Criteria:

Inclusiecriteria: 1. Mannelijke of vrouwelijke patiënten ≥ 18 jaar 2. Diagnose van HCC op basis van histologie 3.Patiënten met HCC die in aanmerking komen voor ablatie, zoals beoordeeld door de multidisciplinaire raad: - Alle HCC-knobbeltjes 8,5 g/dL - Absoluut aantal neutrofielen ≥ 1500/mm3 - Aantal bloedplaatjes ≥ 50.000/ mm3 - Totaal bilirubine ≤ 2 mg/dL (of ≤ 34 µmol/L). - Alanine aminotransferase (ALT) en aspartaat aminotransferase (AST) ≤ 5 x bovenste limiet van normaal (ULN) - Serumcreatinine ≤ 1,5 x ULN - Lipase ≤ 2 x ULN - Protrombinetijd > 50% - Glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) ≥ 35 ml/min/1,73 m2 8. Levensverwachting ≥ 3 maanden 9.Vrouwen die zwanger kunnen worden en mannen moeten overeenkomen om adequate anticonceptie te gebruiken 10.Patiënten aangesloten bij een socialezekerheidsstelsel Uitsluitingscriteria: 1.Patiënten met contra-indicaties voor ablatie of atezolizumab of bevacizumab 2.Patiënten met een contra-indicatie voor intraveneuze injectie met contrastmiddel gadolinium of jodaat 3.Patiënten met contra-indicatie voor MRI 4. Voorafgaande levertransplantatie: 5.Child-Pugh B of C 6.Patiënten met gemengde histologie (HCC en cholangiocarcinoom, namelijk: hepatocholangiocarcinoom) 7. Huidig ​​of recent (≤ 10 dagen voor aanvang van de onderzoeksbehandeling) gebruik van de volledige dosis orale of parenterale anticoagulantia of trombolytica voor therapeutische (in tegenstelling tot profylactisch) doel. Profylactische antistolling voor de doorgankelijkheid van veneuze toegangsapparaten zijn toegestaan ​​op voorwaarde dat de activiteit van de agent resulteert in een INR < 1,5 x ULN en aPTT liggen binnen de normale limieten binnen 14 dagen voorafgaand aan de start van het onderzoek behandeling. Voor profylactisch gebruik van anticoagulantia of trombolytische therapieën, de goedgekeurde dosis zoals beschreven op het lokale etiket mag worden gebruikt. 8. Huidig ​​of recent (≤10 dagen voor aanvang van de onderzoeksbehandeling) gebruik van aspirine (> 325 mg/dag) of behandeling met clopidogrel, dipyramidol, ticlopidine of cilostazol. 9. Actief of voorgeschiedenis van auto-immuunziekte of immuundeficiëntie, inclusief, maar niet: beperkt tot myasthenia gravis, myositis, auto-immuunhepatitis, systemische lupus erythematodes, reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekte, antifosfolipiden antilichaamsyndroom, Wegener-granulomatose, Sjögren-syndroom, Guillain-Barré-syndroom, of multiple sclerose, met de volgende uitzonderingen: 1.Patiënten met een voorgeschiedenis van auto-immuungerelateerde hypothyreoïdie die op schildklier-vervangend hormoon komen in aanmerking voor het onderzoek. 2.Patiënten met gecontroleerde diabetes mellitus type 1 die een insulinebehandeling ondergaan komen in aanmerking voor de studie. 3.Patiënten met eczeem, psoriasis, lichen simplex chronicus of vitiligo met alleen dermatologische manifestaties (bijv. patiënten met artritis psoriatica zijn uitgesloten) komen in aanmerking voor het onderzoek op voorwaarde dat aan alle volgende voorwaarden is voldaan: leerde kennen: - Huiduitslag moet < 10% van het lichaamsoppervlak bedekken. - Ziekte is goed onder controle bij baseline en vereist alleen laag-potente topische corticosteroïden. - Geen optreden van acute exacerbaties van de onderliggende aandoening waarvoor: psoraleen plus ultraviolet A-straling, methotrexaat, retinoïden, biologisch bio middelen, orale calcineurineremmers of krachtige of orale corticosteroïden. 10. Behandeling met systemische immunosuppressieve medicatie (inclusief, maar niet beperkt tot, corticosteroïden, cyclofosfamide, azathioprine, methotrexaat, thalidomide en anti-TNF-α-middelen) binnen 2 weken voorafgaand aan de start van de onderzoeksbehandeling, of anticiperen op behoefte aan systemische immunosuppressieve medicatie tijdens studiebehandeling, met de volgende uitzonderingen: - Patiënten die acute, laaggedoseerde systemische immunosuppressieve medicatie kregen of a eenmalige pulsdosis systemische immunosuppressieve medicatie (bijv. 48 uur corticosteroïden voor een contrastallergie) komen in aanmerking voor de studie na Medical Monitorbevestiging is verkregen. - Patiënten die mineralocorticoïden (bijv. fludrocortison), corticosteroïden kregen voor chronische obstructieve longziekte (COPD) of astma, of lage dosis corticosteroïden voor orthostatische hypotensie of bijnierinsufficiëntie komen in aanmerking voor de studie. 11. Poortaderinvasie, ongeacht de omvang ervan, getoond op baseline-beeldvorming 12. Voorafgaande chemo-embolisatie of radio-embolisatie. 13.Patiënten met extrahepatische metastasen, al dan niet eerder behandeld.Eén long knobbeltje (3 jaar voor deelname aan de studie is toegestaan) 19. Bekende geschiedenis of symptomatische meningeale tumoren 20. Graad 3 (ernstige) hypertensie ≥160 en/of ≥100 mmHG (systolisch en diastolisch, volgens naar NCI-CTCAE v5.0) 21.Patiënten met feochromocytoom 22. Lopende infectie: Hepatitis B is toegestaan ​​als er geen actieve replicatie aanwezig is (HBV replicatie onder 500 IE/ml) of Hepatitis C is toegestaan ​​als er geen antivirale behandeling is verplicht 23. Klinisch significante bloeding NCI-CTCAE versie 5.0 ≥ Graad 3 binnen 30 dagen ervoor inschrijving (transfusie geïndiceerd) 24. Arteriële of veneuze trombotische of embolische voorvallen zoals cerebrovasculair accident, diepe veneuze trombose of longembolie binnen 6 maanden voor inschrijving 25. Elke psychologische, familiale, sociologische, geografische of ziekte of medische aandoening die de veiligheid van de patiënt en/of zijn naleving van het onderzoeksprotocol en de vervolgprocedure 26. Bekende geschiedenis van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) 27. Epileptische aandoening waarvoor medicatie nodig is 28.Niet-genezende wond, zweer of botbreuk 29. Borstvoeding 30.Zwangerschap 31. Rechtsonbekwaamheid (personen in hechtenis of onder curatele) 32. Van vrijheid beroofd Betrokkene (bij rechterlijke of administratieve beslissing) .

Geslacht:

Alle

Minimum leeftijd:

18 jaar

Maximale leeftijd:

Nvt

Gezonde vrijwilligers:

Nee

Algemeen ambtenaar
Achternaam Rol Verbondenheid
Boris GUIU, MD, PhD Study Director University Hospital, Montpellier
Algemeen contact

Achternaam: Wendy RENIER, PhD

Telefoon: +33 4 67 33 52 43

E-mail: [email protected]

Plaats
Faciliteit: Toestand: Contact: Contact backup:
CHU Amiens | Amiens, France Recruiting Eric NGUYEN-KHAC, MD
CHU d'Angers | Angers, France Recruiting Jérôme LEBIGOT, MD
Hôpital Jean Verdier | Bondy, France Recruiting Pierre NAHON, MD
Hôpital Beaujon | Clichy, France Recruiting Maxime RONOT, MD
Centre Georges François Leclerc | Dijon, France Recruiting François GHIRINGHELLI, MD
CHU Dijon | Dijon, France Not yet recruiting Romaric LOFFROY, MD
CHU de Grenoble | Grenoble, France Recruiting Thomas DECAENS, MD
CHU de Lille | Lille, France Not yet recruiting Géraldine SERGENT, MD
Hôpital Saint Joseph | Marseille, France Recruiting Olivier MONNET, MD Principal Investigator Xavier ADHOUTE, MD Principal Investigator
CHU de Montpellier | Montpellier, France Recruiting Boris GUIU, MD, PhD +33 4 67 33 75 46 [email protected]
CHU de Nantes | Nantes, France Recruiting Yann TOUCHEFFEU, MD
CHU de Nice | Nice, France Not yet recruiting Patrick CHEVALLIER, MD
CHU Nîmes | Nîmes, France Recruiting Julien FRANDON, MD
CHU de Poitiers | Poitiers, France Not yet recruiting Jean-Pierre TASU, MD
CHU de Rennes | Rennes, France Recruiting Vanessa BRUN, MD
Institut Gustave Roussy | Villejuif, France Not yet recruiting Thierry DE BAERE, MD
Locatie Landen

France

Verificatiedatum

2021-01-01

Verantwoordelijke partij

Type: Sponsor

Sleutelwoorden
Heeft uitgebreide toegang Nee
Aantal wapens 2
Arm groep

Label: Neoadjuvant Atezolizumab before radiofrequency ablation then adjuvant Atezolizumab + Bevacizumab

Type: Experimental

Omschrijving: Neoadjuvant atezolizumab and adjuvant atezolizumab + bevacizumab in combination with percutaneous radiofrequency ablation

Label: Percutane radiofrequente ablatie

Type: Actieve vergelijker

Omschrijving: Percutane radiofrequente ablatie, standaardbehandeling

Acroniem AB-LATE02
Bestudeer ontwerpinformatie

Toewijzing: Gerandomiseerd

Interventiemodel: Parallelle toewijzing

Primair doel: behandeling

Maskeren: Geen (Open Etiket)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News