This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Andningsanalys som ett ytterligare test för kolorektal cancerscreening för att minska antalet onödiga koloskopier (SCREENER)

3 januari 2023 uppdaterad av: Radboud University Medical Center

Under det senaste decenniet har efterfrågan på koloskopiprocedurer ökat avsevärt sedan införandet av populationsbaserad kolorektal cancer (CRC) screening i många västländer. Övervakning efter polypektomi kommer att öka antalet koloskopiprocedurer som utförs varje år ytterligare. Koloskopins invasiva natur och de associerade hälsovårdskostnaderna motiverar utvecklingen av ett nytt icke-invasivt test för att minska antalet onödiga koloskopier.

Nuförtiden använder många länder ett icke-invasivt fekalt test för CRC-screening som är lätt att utföra hemma, men testegenskaper som känslighet och specificitet är suboptimala. Flera studier har redan visat att analys av flyktiga organiska föreningar (VOC) har en hög diagnostisk noggrannhet för CRC och avancerade adenom. En ytterligare VOC-analys, till exempel genom utandningstest, hos patienter med positivt fekalt immunokemiskt test (FIT) kan minska antalet onödiga koloskopier.

Syftet med denna studie är att validera den diagnostiska noggrannheten hos AeonoseTM för att skilja patienter med CRC från friska kontroller och att bedöma reproducerbarheten av testresultat.

Studieöversikt

Status

Avslutad

Intervention / Behandling

Detaljerad beskrivning

Motiv: En elektronisk näsa (eNose) är ett artificiellt luktsystem som analyserar flyktiga organiska föreningar (VOC) i utandningsluften. Utandad mänsklig andedräkt består huvudsakligen av oorganiska föreningar, inerta gaser och VOC. VOC andas ut i mycket låga koncentrationer och speglar patologiska processer som inflammation, oxidation, infektion och neoplasmer. Perspektivet är att metabola och biokemiska processer i flera patologiska situationer gör att olika endogena VOC uppstår, där de kan fungera som icke-invasiva biomarkörer för vissa sjukdomar.

Primärt mål: Att utvärdera om användningen av ett extra utandningstest (AeonoseTM) för patienter med ett positivt FIT-test kan minska antalet onödiga koloskopier.

Sekundära mål:

 1. Extern validering av resultat för CRC och (avancerad) adenomdetektion fastställd i tidigare studier (andra studien ännu inte publicerad). (15)
 2. För att utvärdera om VOC-profiler i andetag är lika vid två olika tidpunkter.
 3. Acceptansgrad för användning av AeonoseTM-enheten för VOC-analys hos deltagande patienter.

Studiepopulation: Patienter mellan 55 och 75 år med positivt FIT-test remitterade till koloskopi.

Beräknad urvalsstorlek: 750 deltagare

Intervention: Deltagarna kommer att uppmanas att andas genom AeonoseTM i 5 minuter under intag före koloskopi och strax före proceduren för att bedöma reproducerbarhet (med >2 veckor mellan). Det finns inga risker eller fördelar för deltagarna.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Faktisk)

750

Fas

 • Inte tillämpbar

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studieorter

 • Nederländerna
  • Gelderland
   • Nijmegen, Gelderland, Nederländerna, 6525GA
    • Radboud University Medical Center

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

50 år till 75 år (Vuxen, Äldre vuxen)

Tar emot friska volontärer

Nej

Kön som är behöriga för studier

Allt

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Vuxna patienter mellan 55 och 75 år remitterade till koloskopi efter ett positivt FIT-test, enligt det befolkningsbaserade CRC-screeningprogrammet i Nederländerna

Exklusions kriterier:

 • Föregående kirurgisk resektion av någon del av tjocktarmen
 • Historik av någon typ av malignitet, inte inklusive skivepitelcancer (SCC) och basalcellscancer (BCC)
 • Aktuell aktiv kolit eller historia av polypossyndrom

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Diagnostisk
 • Tilldelning: N/A
 • Interventionsmodell: Enskild gruppuppgift
 • Maskning: Ingen (Open Label)

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Övrig: Patienter remitterade till koloskopi
Alla deltagare kommer att uppmanas att andas in i en elektronisk näsa (eNose, AeonoseTM, The eNose Company, Zutphen, Nederländerna) i 5 minuter under intaget före koloskopi och strax före proceduren för att bedöma reproducerbarhet (med >2 veckor i mellan).

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Diagnostisk noggrannhet för att skilja kolorektalt karcinom från friska kontroller
Tidsram: 12 månader
Den diagnostiska noggrannheten, när det gäller känslighet och specificitet, hos AeonoseTM när det gäller att skilja mellan patienter med och utan CRC.
12 månader

Sekundära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Diagnostisk noggrannhet för att skilja avancerade adenom från friska kontroller
Tidsram: 12 månader
Känslighet och specificitet
12 månader
Reproducerbarhet
Tidsram: 12 månader
Variationen i VOC-analys resulterar mellan två separata tidpunkter. De binära resultaten från eNose-analysen kommer att presenteras i en scatterplot och en mottagares funktionsegenskaperskurva (ROC-kurva). Cohens kappa-statistik kommer att tillämpas för att fastställa interobservatörsöverensstämmelse mellan eNose-resultaten för 2 olika tidpunkter (>2 veckors mellanrum)
12 månader
Acceptansgrad
Tidsram: 12 månader
Acceptansgraden för att använda AeonoseTM hos deltagande patienter.
12 månader

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Utredare

 • Huvudutredare: Peter D Siersema, MD, PhD, Radboud University Medical Center

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Faktisk)

25 maj 2020

Primärt slutförande (Faktisk)

5 januari 2022

Avslutad studie (Faktisk)

5 juli 2022

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

20 april 2020

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

20 april 2020

Första postat (Faktisk)

22 april 2020

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

4 januari 2023

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

3 januari 2023

Senast verifierad

1 september 2021

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta [email protected]. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Kolorektala neoplasmer

Kliniska prövningar på AeonoseTM

Prenumerera