Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Vätskerespons hos spontanventilerande patient

25 februari 2021 uppdaterad av: Jin-Tae Kim, Seoul National University Hospital

Förutsägelse av vätskerespons med icke-invasiva dynamiska parametrar hos patienter med spontanandning

Syftet med denna studie är att ta reda på om icke-invasiva dynamiska parametrar kan förutsäga vätskerespons hos patienter med spontanandning.

Studieöversikt

Status

Har inte rekryterat ännu

Betingelser

Intervention / Behandling

Detaljerad beskrivning

Att veta när man ska ge vätska till patienten är mycket viktigt vid vätskebehandling. Det är lämpligt att administrera det till patienter vars hjärtminutvolym ökar när vätskan administreras (en patient med vätskekänslighet). Lämplig vätskeadministrering kan hemodynamiskt stabilisera patientens tillstånd och minska onödig vätskeadministrering, och därigenom minska komplikationer som uppstår när vätska är otillräcklig eller överskott av vätska administreras.

De vanligast använda dynamiska variablerna i klinisk praxis är pulstrycksvariation (PPV), slagvolymvariation (SVV) och systolisk tryckvariation som kan erhållas genom invasiv arteriell slanginsättning. Men på senare tid används en icke-invasiv övervakningsmetod inom allt fler områden, och i många fall är det nödvändigt att noggrant övervaka patientens hemodynamiska status utan att montera en artärkateter. Därför, om de variabler som mäts med en icke-invasiv metod kan förutsäga vätskerespons på en tillförlitlig nivå, kommer det att vara till stor hjälp i klinisk praxis.

Enligt tidigare studier kan dynamiska variabler relativt exakt förutsäga vätskerespons endast hos patienter som genomgår mekanisk ventilation. På den faktiska kliniken är det dock nödvändigt att utvärdera vätskereaktivitet även hos patienter som inte är under mekanisk övertrycksventilation. Noggrann vätskebehandling bör utföras under eller efter operation under spinalbedövning i uppvakningsrummet. Dessutom finns det fall där dynamiska variabler måste övervakas icke-invasivt hos patienter med spontanandning som inte genomgår mekanisk ventilation ens på intensivvårdsavdelningar.

Det är kliniskt meningsfullt att förutsäga vätskerespons hos patienter med spontanandning som använder en sådan icke-invasiv metod för övervakning. Det finns dock begränsade data om hur man utvärderar vätskerespons hos dessa patientgrupper. Därför är syftet med denna studie att utvärdera om vätskerespons kan förutsägas hos patienter med spontanandning med hjälp av icke-invasiva dynamiska variabler.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Förväntat)

30

Fas

 • Inte tillämpbar

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studiekontakt

Studieorter

 • Korea, Republiken av
  • Jongro-gu
   • Seoul, Jongro-gu, Korea, Republiken av, 03080
    • Seoul National University Hospital
    • Kontakt:

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

19 år och äldre (Vuxen, Äldre vuxen)

Tar emot friska volontärer

Nej

Kön som är behöriga för studier

Allt

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • för patienter som genomgår operation under faktisk ryggbedövning vars beräknade blodförlust under operationen är måttlig till hög (t.ex. total knäprotes, total höftprotes)
 • Patienter med en historia av cerebrovaskulär sjukdom
 • Patienter med en historia av 1 eller 2 kärlsjukdom
 • Vänster ventrikel ejektionsfraktion (LVEF) Patienter med 30 % eller mer och mindre än 55 % av dessa patienter
 • Patienter som behöver noggrann hemodynamisk övervakning under operation
 • ASA (American Society of Anesthesiology) klassificeringssystem för fysisk status I, II, III
 • inga svårigheter med passiv benhöjningsmanöver

Exklusions kriterier:

 • Patienter som inte kan kommunicera
 • Patienter som inte kan eller har svårt att manövrera PLR (passiv benhöjning) (patienter som orsakar smärta när de utför PLR på grund av trauma i de nedre extremiteterna, patienter med ryggradssjukdom som orsakar smärta under PLR, och patient som applicerar skena på grund av en fraktur i nedre extremitet)
 • Patienter som inte kan fästa fingermanschetten på ClearSight-systemet till en av fingrarna på båda händerna. (Patienter som applicerar en skena på grund av en fraktur på båda de övre extremiteterna, etc.)
 • Patienter som inte kan utföra transtorakal ultraljudsundersökning (flera traumapatienter med revbensfraktur, etc.)
 • Patienter som har svårt att få blodtrycksvågformer genom ClearSight-systemet på grund av dålig perifer vaskulär perfusion (okontrollerade diabetespatienter, patienter med perifer vaskulär sjukdom, etc.)
 • Patienter med arytmi med måttlig eller högre risk såsom förmaksflimmer eller förmaksfladder
 • Hjärtsviktspatienter med mindre än 30 % av vänsterkammars ejektionsfraktion (LVEF) på ekokardiografi eller patienter med måttlig till svår motorisk dysfunktion i vänsterkammarväggen, eller patienter med kardiovaskulär sjukdom med trekärlssjukdom
 • Andra patienter som inte är lämpliga att delta i studien enligt forskarens bedömning

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Diagnostisk
 • Tilldelning: Icke-randomiserad
 • Interventionsmodell: Parallellt uppdrag
 • Maskning: Enda

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Experimentell: Fluid challenge responder
Om förhållandet mellan slagvolymförändringen efter passiv benhöjning är densamma eller större än 10 %, tilldelas patienten RESPONDER-gruppen.
Lyft patientens nedre extremitet i 45 graders vinkel medan du ligger ner
Experimentell: Vätskeutmaning som inte svarar
Om förhållandet mellan slagvolymförändringen efter passiv benhöjning är mindre än 10 %, tilldelas patienten RESPONDER-gruppen.
Lyft patientens nedre extremitet i 45 graders vinkel medan du ligger ner

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
ClearSight PPV
Tidsram: före induktion, 20 minuter
Pulstrycksvariation uppmätt med ClearSight System arteriell vågform
före induktion, 20 minuter

Sekundära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
ClearSight SVV
Tidsram: före induktion, 20 minuter
Variation i slagvolym mätt med ClearSight System
före induktion, 20 minuter
normal ventilation △IVC (inferior vena cava) diameter
Tidsram: före induktion, 20 minuter
△IVC diameter variation på normal ventilation
före induktion, 20 minuter
förstärkt ventilation △IVC (inferior vena cava) diameter
Tidsram: före induktion, 20 minuter
△IVC diametervariation på utökad ventilation
före induktion, 20 minuter
normal ventilation △POP (pulsoximeterpletysmografi)
Tidsram: före induktion, 20 minuter
△POP på normal ventilation
före induktion, 20 minuter
förstärkt ventilation △POP (pulsoximeterpletysmografi)
Tidsram: före induktion, 20 minuter
△POP på utökad ventilation
före induktion, 20 minuter

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Utredare

 • Huvudutredare: Jintae Kim, M.D, SNUH

Publikationer och användbara länkar

Den som ansvarar för att lägga in information om studien tillhandahåller frivilligt dessa publikationer. Dessa kan handla om allt som har med studien att göra.

Allmänna publikationer

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Förväntat)

5 mars 2021

Primärt slutförande (Förväntat)

11 juni 2021

Avslutad studie (Förväntat)

21 juli 2021

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

23 september 2020

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

28 september 2020

Första postat (Faktisk)

5 oktober 2020

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

2 mars 2021

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

25 februari 2021

Senast verifierad

1 februari 2021

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Andra studie-ID-nummer

 • H-2010-013-1161

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

Nej

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta [email protected]. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Vätskelyhördhet

Kliniska prövningar på Passiv benhöjning

Prenumerera