Immunoterapia niwolumabem i ipilimumabem, a następnie niwolumabem lub niwolumabem z kabozantynibem u pacjentów z zabezpieczeniami rakiem nerki, badanie PDIGREE

Inhibitor PD (niwolumab) i ipilimumab, a następnie niwolumab z VEGF TKI Kabozantynib z niwolumabem III: badanie fazy dot. przerzutowa niewypłacalna kwota [PDIGREE]

Sponsorzy

Główny sponsor: National Cancer Institute (NCI)

Źródło National Cancer Institute (NCI)
Krótkie podsumowanie

Do badań III fazy polecz się na leczenie leczeniem i niwolumabem leczeniem) następnie sam niwolumabem) zrobić leczenie ipilimumabem i niwolumabem, a następnie niwolumab z kabozantynibem u pacjentów z nieleczonym rakiem nerkowokomórkowym, który się rozprzestrzenił do innych części ciała. Dodanie bozantynibu doka możliwości może sprawić, że: Pracuj lepiej. Immunoterapiami monoklonalnymi, takimi jak niwolumab, może Pomagając układowi i mogą starać się organizmu atakować zakłócać zdolność guza Zespół do wzrostu i wzrostu się. Kabozantynib może blokować wzrost relacji z aktualizacją poprzez polepszenie niektórych funkcja pełniąca funkcję enzymu. Nie wiadomo jeszcze, jak dobrze działalność kabozantynib i niwolumab po wstępnym wstępie ipilimumabem narodem w leczenie pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym, który rozprzestrzenił się na inne części ciała.

szczegółowy opis

PODSTAWOWY CEL: I. Punkt kontrolny C (OS) u pacjentów z rakiem z kasownikiem (RC) ipilimumabem-niwolumabem, a następnie niwolumabem lub kabozantynibem-niwolumabem. CELE DODATKOWE: I. Aby ab ab ab abvv czas bez progresji fs) chorwaccy kontrolniumabem w z . niwolumab-kabozantynib. II. Ocena 12-miesięczna odsetka odpowiedzi u klientów ipilimumab-niwolumab, a następnie kabozantynib-niwolumab z ipilimumabem-niwolumabem, a następnie przez niumab (pacjenci z nową odpowiedzią [i nawrotem przed 12 CR) po 12 latach). III. Aby ocenić 1 rok relacji. IV. Abyym cel odsetek odpowiedzi (ORR, oceniany za pomocą kryteriów oceny w guzach litych [RECIST] 1,1 i Kryteria oceny odpowiedzi krytycznej w guzach litych (kryteria iRECIST) dla pacjentów leczeni ipilimumabem-niwolumabem, a następnie kabozantynibem-niwolumabem w z ipilimumab-niwolumab, a następnie niwolumab. V. W celu udokumentowania profilu, a następnie ipilimumabu-ni, a potem kabozantynib-niwolumab. BIOMARKERA CELE: I. Ocena biomarkerów perkusyjnych z wyjątkowym działaniem w ramach ogólnych poglądów (wyjątkowe Odpowiedzialność jako CR z przerwaniem leczenia po 12 lub 24 miesiące). II. Ocena, ocena IL-6 jest wynikiem wyników prognostycznych wyników u klienta pacjentów schemat kabozantynib. CELE JAKOŚCI ŻYCIA: I. Porównanie jakości życia powiązanego ze zdrowiem 18 po rejestracji, ocenianej przez Funkcjonalna Ocena Terapii Nowotworowej (FAKT) – Wskaźnik Objawów Nerek 19 (FKSI-19) pomiędzy-19 Przystępowo do grupy ni nivo (nivo) w drodze z (vs) kabozantynibem (cabo)/ni. II. Porównanie jakości życia zgodnego ze zdrowiem ocenianej przez FKSI-19 między pacjentami losowo do nivo vs cabo/nivo w innych punktach czasowych. III. Aby dodać kropkę, znaczna przez naszą stopę jakości dla klienta System informacyjny (PROMIS)-Zmęczenie pomiędzy pacjentami przydzielonymi losowo do grupy nivo vs cabo/nivo. IV. Aby kontrolery z usług danych, możesz robić z pomocą redakcji danych (całkowicie x wynik sprawdzania przez) Pięciowymiarowy pomiędzy EuroQol [EQ5D-5L]) pomiędzy pacjentami przydzielonymi losowo do grupy nivo vs kabina/nivo. ZARYS: INDUKCJA: 1 minuta niwolumabu (IV) przez 30 minut oraz ipilimumab IV 30 minut powyżej 1. Zabiega powtarza się co 21 dni do 4 cykli w zachowaniu? progresja choroby lub niedopuszczalnej choroby. LECZENIE: potwierdzenie z niepotwierdzoną, ale kliniczną progresją choroby (PD) opiera się na kabozantynib doustnie (PO) codziennie w dniach 1-28. Powtarzanie się co 28 dni aż do kolejnego wystąpienia choroby progresja lub niedopuszczalna toksyczność. Życzymy z niepotwierdzoną CR (iCR) potwierdzaną przyjęcie niwolumabu przez 30 minut w dniu 1. Leczenie powtarza się co 28 dni w przypadku braku progresji choroby lub niedopuszczalnej metody. Wszystkich z CR/non-iuPD są losowo lub.ni do 1 z 2 ramion ARM A: przez 30 minut pierwszego dnia. Powtarzanie się co 28 dni bez choroby. ARM B: codziennie przez codziennie niwolumab 30 minut pierwszego dnia i kabozantynib PO dni 1-28. Leczenie powtarza się co 28 dni w przypadku braku progresji choroby lub niedopuszczalna toksyczność. Postępowanie zgodne z naszym działaniem, my, my, zachowanie przez 5 lat.

Ogólny stan Rekrutacyjny
Data rozpoczęcia 2019-05-09
Data zakończenia 2022-04-09
Podstawowa data ukończenia 2021-09-15
Faza Faza 3
Typ studiów Interwencyjne
Wynik podstawowy
Pomiar Ramy czasowe
через канал Data rejestracji do daty zgonu z datą zresetowania do obsługi klienta, od daty zgonu z datą zgonu zrandomowanych, zrandomizowanych danych do 5
Wynik drugorzędny
Pomiar Ramy czasowe
Progression-free survival (PFS) From date of registration to date of progression or death from any cause, whichever occurs first, assessed up to 5 years
Odpowiedź całkowita (CR) (pacjenci zrandomizowani) Po 12 miesiącach od daty randomizacji
Obiektywna odpowiedź Do 5 lat
Odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie zgodne z protokołem przed 1 rokiem od daty rejestracji badania Do 5 lat
Częstość występowania zdarzeń niepożądanych Do 5 lat
Rekrutacja 1046
Stan: schorzenie
Interwencja

Rodzaj interwencji: Drug

Nazwa interwencji: Cabozantinib

Opis: Given PO

Etykieta grupy ramion: Arm B (nivolumab, cabozantinib)

Rodzaj interwencji: Dieta śródziemnomorska

Nazwa interwencji: Ipilimumab

Opis: scena pod uwagę IV

Rodzaj interwencji: Dieta śródziemnomorska

Nazwa interwencji: Niwolumab

Opis: scena pod uwagę IV

Rodzaj interwencji: Inny

Nazwa interwencji: Ocena jakości życia

Opis: Studia ciągnione

Inna nazwa: Ocena jakości życia

Rodzaj interwencji: Inny

Nazwa interwencji: Administracja rozstrzygnięcia

Opis: Studia ciągnione

Kwalifikowalność

Kryteria:

Kryteria Węchowna: - KROK I KRYTERI REJESTRACJI - Udokumentowany histologicznie rak nerkowokomórkowy z jasnokomórkowym, w tym komponentem Z cechami mięsa. - Wszelkie choroby przerzutowe, w tym trzewne, w tym chłonne chłonne, inne miękkie choroby i kości, mierzalne według RECIST 1.1. - Choroba mierzalna zgodnie z definicją w protokole. - Musi być po pośrednim lub niskim ryzyku według międzynarodowych banków nerkowych z przerzutami Kryteria bazy danych rakaIMDC) (1 lub więcej z: Karnofsky'ego stan [KPS] < 80, < 1 rok od rozpoznania [w tym początkowa nefrektomia] do systemowej leczenie choroby przerzutowej, hemoglobiny poniżej granicy granicy [LLN], kontrola techniczna, wystawa mająca przegląd większe niż górna granica [GGN] Liczba płytek > GGN, liczba płytek > GGN). - Dozwolona choroba układu nerwowego układu nerwowego (OUN), jeśli nie jest stabilna i nie jest uzasadniona zabieg lub zabieg naprawczy. - Stan sprawności Karnofskiego >= 70%. - Brak reakcji na leczenie nakierowanymi na PD-1, PD-L1 lub CTLA-4 (w tym, ale nie Opieka do niwolumabu, pembrolizumabu, pidilizumabu, durwalumabu, atezolizumabu, tremelimumab i ipilimumab lub inny lek lub Kostymulacja limfocytów T lub szlaki punktów kontrolnych.Jedyny wyjątek dotyczy wcześniejszego leczenie niwolumabem lub inną terapią ukierunkowaną na PD-1/PD-L1/CTLA-4 przed lub badania pooperacyjne, aż do > 1 roku od zakończenia leczenia systemowego. - Brak wcześniejszego leczenia systemowego raka nerkowokomórkowego (wcześniej HD IL-2 [> 28 dni] i nie była adiuwant sunitynib > 180 dni od zaniechania i nie była immunoterapia jako są powyżej). - Brak kontroli przeciwnowotworowej na mniej niż 28 dni przed rejestracją; Dołącz do nas metoda, z wyjątkiem zmian kostnych na mniej niż 14 dni przed rejestracją być skalowanym i bez zarządzania zarządzaniem ciągłych komplikacji po radioterapii. - Nie jesteś w ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dzięki dzięki kontu sprzężenia agenta, który znają działanie genotoksyczne, mutagenne i teratogenne.Dlatego dla kobiet w okresie rozrodczym tylko potencjał, negatyw test ciążowy w wykonaniu lub moczu =< 14 dni przed wymagana jest rejestracja. - Wiek >= 18 lat - Bezwzględna liczba neutrofili (ANC) >= 1500/mm^3. - Liczba płytek krwi >= 100 000/mm^3. - Hemoglobina >= 8 g/dl. - Obliczony (kal.) klirens kreatyniny >= 30 ml/min. - Białko w moczu =< 1+ lub krwi w moczu do kreatyniny (UPC) < 1. - Bilirubina całkowita =< 1,5 x górna granica normy (GGN). - Aminotransferaza asparaginianowa/aminotransferaza alaninowa (AspAT/AlAT) =< 2,5 x górna granica (GGN) lub 5 x GGN, jeśli obecne są przerzuty do. - KROK 2 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI REJESTRACJI - Pomyślne ukończenie co 1 cyklu ipilimumabu/niwolumabu. - Udostępnienie udostępnienia wszelkich udostępnień z 1 lub wsparciem kosztem na leczenie Zakłady, które mogą mieć wpływ na sytuację, w której nie ma żadnych ograniczeń z leczeniem, które są obecne z powodu choroby).Wyjątki od tego kryteria leczenia pacjentów zastępczych (zarządcze leczenie hormonalne, jak: lewotyroksyna w związku z leczeniem niedoczynności tarczycy lub zastąpienie glikokortykosteroidów w przypadku tarczycy niewydolność nadnerczy). W razie potrzeby zmiany, proszę o kontakt z inw. - Nie więcej niż 70 dni od ostatniej ostatniej ostatniej ipilimumabu/niwolumabu. Kryteria warsztatu: - Aktywna choroba autoimmunologiczna wymaga leczenia. - Trwająca to ostra > stopień 2 odliczania czynności. - Ciężkiefil na uczulenie lub inne nadwrażliwości w wywiadzie chimeryczne lub humanizowane. Historia ludzki niedoboru (HIV) lub uprawa warsztaty typu B/C lub H, gruźlica (odpowiedź na oczyszczoną pochodną rozwojową [PPD] bez aktywnej gruźlicy jest miejsce). - Jednoczesne leczenie leków immunosupresyjnych w tym prednizonu powyżej 10 mg na dobę. - Niekontrolowana niewydolność nadnerczy. - niekontrolowane nadciśnienie (ciśnienie ciśnienie [BP] >150 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe >90 mmHg). - Poważna operacja na mniej niż 28 dni przed rejestracją. - Wszelkie tajemnicze się rany, owrzodzenia lub złamania kości w ciągu 28 dni przed uprzednim rejestracja. - Wszelkie zdarzenia zakrzepowe w tętniach w ciągu 180 dni przed rejestracją. - klinicznie krwawiecie krwawe krwiomocz, krwawe punkty lub w krwawych krwawych dniach 12 miesięcy przed rejestracja. - Kawitacyjne zmiany w płucach lub rozpoznana choroba tchawicy lub oskrzeli manifestacje. - Uzupełnienie naczyń na naczynia na naczynia krwionośne (naczynia) za 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 roku 2019 Za 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 skrzeplina guzająca się do/przez żyłę nerkową uważa się za będziecą się. Umiarkowane uprawnienia uprawnień Uprawu - Uprawnienia C (klasa B lub w skali Child-Pgh). - Jakakolwiek historia nieleczonej zatorowości płucnej lub zakrzepicy żyłach (ZŻG) w 180 dni przed rejestracją.(Każda bezobjawowa, leczona zatorowość płucna lub bezobjawowa, leczona zakrzepica żył głębokich > 30 dni przed rejestracją dozwolona). - Skorygowany odstęp QT obliczony według wzoru Fridericia (QTcF) > 500 ms. - Niestabilna arytmia serca w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją. Jakiekolwiek dziecko = z 180 stron (GI) krwi lub inne dni krwotok płucny =< 90 dni przed rejestracją. - Przetoka brzuszna w wywiadzie, perforacja przewodu, ropień w jamie brzusznej, niedrożność jelit lub niedrożność ujścia żołądka w ciągu 180 dni przed rejestracja. - Czynna choroba wrzodowa, choroba zapalna jelit lub zespół zespołu zespołów zespołów w ciągu 28 dni przed rejestracją. – Nieleczona, tarczycy, zespół niedoczynny lub trzustki, historia przeszczepienia narządu historia wrodzonego zespołu QT. - Aktywne leczenie kumarynowe (np.warfaryną), związki i inhibitory trombiny (np.dabigatran), hamująca kontrola Xa betrixaban lub inhibitory płytek krwi (np. klopidogrel) w ciągu 5 dni od rejestracji. profilaktyczne w wygranej, wygranej w celu uzyskania układu aspiracji) wysokie) oraz niskodawkowe heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH), generuj efekt LMWH lub antykoagulacja alternatywny inhibitorami czynnika Xarywaroksabanem, edoksabanem, apiksaban.Dozwolony również u pacjentów z rozpoznanymi przerzutami do mózgu, którzy są na stajni dawka leku przeciwzakrzepowego przez co 1 tydzień przed rejestracją bez klinicznie testowane istotne powikłania krwotoczne ze schematu leczenia przeciwzakrzepowego lub guza. - Znaczące niedokrwienie (zawały się postępy sercowego z uniesieniem odcinka ST [STEMI] lub zawał mięśnia sercowego bez ubytku odcinka ST [NSTEMI]) w ciągu 6 miesięcy lub aktywne NY Serce Asocjacyjne nowe nowe serc klasy 3-4 ......

Płeć:

niezależność

Minimalny wiek:

18 lat

Maksymalny wiek:

Nie dotyczy

Zdrowi wolontariusze:

Nie

Ogólnie urzędnik
Nazwisko Rola Przynależność
Tian Zhang Principal Investigator Alliance for Clinical Trials in Oncology
Lokalizacja
Obiekt: Status: Kontakt: Badacz:
Anchorage Associates in Radiation Medicine | Anchorage, Alaska, 98508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Anchorage Radiation Therapy Center | Anchorage, Alaska, 99504, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Alaska Breast Care and Surgery LLC | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected]ce.org Alison K. Conlin Principal Investigator
Alaska Oncology and Hematology LLC | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Alaska Women's Cancer Care | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Anchorage Oncology Centre | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Katmai Oncology Group | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Alaska Medical Center | Anchorage, Alaska, 99508, United States Recruiting Site Public Contact 907-212-6871 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Fairbanks Memorial Hospital | Fairbanks, Alaska, 99701, United States Recruiting Site Public Contact 907-458-3043 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Kingman Regional Medical Center | Kingman, Arizona, 86401, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Cancer Center at Saint Joseph's | Phoenix, Arizona, 85004, United States Recruiting Site Public Contact 602-406-8222 Richard L. Deming Principal Investigator
Mercy Hospital Fort Smith | Fort Smith, Arkansas, 72903, United States Recruiting Site Public Contact 800-378-9373 Jay W. Carlson Principal Investigator
CHI Saint Vincent Cancer Center Hot Springs | Hot Springs, Arkansas, 71913, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Kaiser Permanente-Anaheim | Anaheim, California, 92806, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Mission Hope Medical Oncology - Arroyo Grande | Arroyo Grande, California, 93420, United States Recruiting Site Public Contact 916-851-2283 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
PCR Oncology | Arroyo Grande, California, 93420, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Kaiser Permanente-Baldwin Park | Baldwin Park, California, 91706, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente-Bellflower | Bellflower, California, 90706, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Providence Saint Joseph Medical Center/Disney Family Cancer Center | Burbank, California, 91505, United States Recruiting Site Public Contact 818-847-4793 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Community Cancer Institute | Clovis, California, 93611, United States Recruiting Site Public Contact 559-387-1827 Uzair B. Chaudhary Principal Investigator
University Oncology Associates | Clovis, California, 93611, United States Recruiting Site Public Contact 559-256-9680 Uzair B. Chaudhary Principal Investigator
Kaiser Permanente-Fontana | Fontana, California, 92335, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente - Harbor City | Harbor City, California, 90710, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente-Irvine | Irvine, California, 92618, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
UC San Diego Moores Cancer Center | La Jolla, California, 92093, United States Recruiting Site Public Contact 858-822-5354 [email protected] Rana R. McKay Principal Investigator
Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center | Los Angeles, California, 90027, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente West Los Angeles | Los Angeles, California, 90034, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente-Ontario | Ontario, California, 91761, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente - Panorama City | Panorama City, California, 91402, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente-Riverside | Riverside, California, 92505, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
University of California Davis Comprehensive Cancer Center | Sacramento, California, 95817, United States Recruiting Site Public Contact 916-734-3089 Mamta Parikh Principal Investigator
Kaiser Permanente-San Diego Mission | San Diego, California, 92108, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Kaiser Permanente-San Diego Zion | San Diego, California, 92120, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Sharp Memorial Hospital | San Diego, California, 92123, United States Recruiting Site Public Contact 858-939-5062 [email protected] Charles H. Redfern Principal Investigator
Naval Medical Center -San Diego | San Diego, California, 92134, United States Active, not recruiting
UCSF Medical Center-Mission Bay | San Francisco, California, 94158, United States Recruiting Site Public Contact 877-827-3222 Arpita Desai Principal Investigator
Pacific Central Coast Health Center-San Luis Obispo | San Luis Obispo, California, 93401, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Kaiser Permanente-San Marcos | San Marcos, California, 92078, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Mission Hope Medical Oncology - Santa Maria | Santa Maria, California, 93444, United States Recruiting Site Public Contact 916-851-2283 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Kaiser Permanente-Woodland Hills | Woodland Hills, California, 91367, United States Recruiting Site Public Contact 800-398-3996 [email protected] Helen H. Moon Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Aurora | Aurora, Colorado, 80012, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
The Medical Center of Aurora | Aurora, Colorado, 80012, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
University of Colorado Hospital | Aurora, Colorado, 80045, United States Recruiting Site Public Contact 720-848-0650 Elaine T. Lam Principal Investigator
Boulder Community Hospital | Boulder, Colorado, 80301, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Boulder Community Foothills Hospital | Boulder, Colorado, 80303, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Boulder | Boulder, Colorado, 80304, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers - Centennial | Centennial, Colorado, 80112, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Penrose-Saint Francis Healthcare | Colorado Springs, Colorado, 80907, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Penrose | Colorado Springs, Colorado, 80907, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
UCHealth Memorial Hospital Central | Colorado Springs, Colorado, 80909, United States Recruiting Site Public Contact 719-365-2406 Elaine T. Lam Principal Investigator
Memorial Hospital North | Colorado Springs, Colorado, 80920, United States Recruiting Site Public Contact 719-364-6700 Elaine T. Lam Principal Investigator
Cancer Center of Colorado at Sloan's Lake | Denver, Colorado, 80204, United States Suspended
Kaiser Permanente-Franklin | Denver, Colorado, 80205, United States Recruiting Site Public Contact 303-720-2685 [email protected] Alexander Menter Principal Investigator
National Jewish Health-Main Campus | Denver, Colorado, 80206, United States Suspended
The Women's Imaging Center | Denver, Colorado, 80209, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Porter Adventist Hospital | Denver, Colorado, 80210, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Colorado Blood Cancer Institute | Denver, Colorado, 80218, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Presbyterian - Saint Lukes Medical Center - Health One | Denver, Colorado, 80218, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Midtown | Denver, Colorado, 80218, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
SCL Health Saint Joseph Hospital | Denver, Colorado, 80218, United States Suspended
Rocky Mountain Cancer Centers-Rose | Denver, Colorado, 80220, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Rose Medical Center | Denver, Colorado, 80220, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Western Surgical Care | Denver, Colorado, 80220, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 Nicholas DiBella Principal Investigator
Mercy Medical Center | Durango, Colorado, 81301, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Southwest Oncology PC | Durango, Colorado, 81301, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 clinicalt[email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Mountain Blue Cancer Care Center - Swedish | Englewood, Colorado, 80113, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Swedish Medical Center | Englewood, Colorado, 80113, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Poudre Valley Hospital | Fort Collins, Colorado, 80524, United States Recruiting Site Public Contact 970-297-6150 Elaine T. Lam Principal Investigator
Cancer Care and Hematology-Fort Collins | Fort Collins, Colorado, 80528, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] Elaine T. Lam Principal Investigator
National Jewish Health-Western Hematology Oncology | Golden, Colorado, 80401, United States Suspended
Saint Mary's Hospital and Regional Medical Center | Grand Junction, Colorado, 81501, United States Suspended
North Colorado Medical Center | Greeley, Colorado, 80631, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
UCHealth Greeley Hospital | Greeley, Colorado, 80631, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] Elaine T. Lam Principal Investigator
UCHealth Highlands Ranch Hospital | Highlands Ranch, Colorado, 80129, United States Recruiting Site Public Contact 720-848-0650 Elaine T. Lam Principal Investigator
Good Samaritan Medical Center | Lafayette, Colorado, 80026, United States Suspended
Kaiser Permanente-Rock Creek | Lafayette, Colorado, 80026, United States Recruiting Site Public Contact 303-720-2685 [email protected] Alexander Menter Principal Investigator
Saint Anthony Hospital | Lakewood, Colorado, 80228, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Littleton | Littleton, Colorado, 80120, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Littleton Adventist Hospital | Littleton, Colorado, 80122, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Kaiser Permanente-Lone Tree | Lone Tree, Colorado, 80124, United States Recruiting Site Public Contact 303-720-2685 [email protected] Alexander Menter Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Sky Ridge | Lone Tree, Colorado, 80124, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Sky Ridge Medical Center | Lone Tree, Colorado, 80124, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
UCHealth Lone Tree Health Center | Lone Tree, Colorado, 80124, United States Recruiting Site Public Contact 888-823-5923 [email protected] Elaine T. Lam Principal Investigator
Longmont United Hospital | Longmont, Colorado, 80501, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Rocky Mountain Cancer Centers-Longmont | Longmont, Colorado, 80501, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Medical Center of the Rockies | Loveland, Colorado, 80538, United States Recruiting Site Public Contact 970-203-7083 Elaine T. Lam Principal Investigator
McKee Medical Center | Loveland, Colorado, 80539, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Parker Adventist Hospital | Parker, Colorado, 80138, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Mary Corwin Medical Center | Pueblo, Colorado, 81004, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
National Jewish Health-Northern Hematology Oncology | Thornton, Colorado, 80260, United States Suspended
SCL Health Lutheran Medical Center | Wheat Ridge, Colorado, 80033, United States Suspended
Stamford Hospital/Bennett Cancer Center | Stamford, Connecticut, 06904, United States Recruiting Site Public Contact 203-323-8944 Anthony P. Gulati Principal Investigator
Beebe South Coastal Health Campus | Frankford, Delaware, 19945, United States Recruiting Site Public Contact 302-645-3100 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Beebe Medical Center | Lewes, Delaware, 19958, United States Recruiting Site Public Contact 302-645-3770 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Delaware Clinical and Laboratory Physicians PA | Newark, Delaware, 19713, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Helen F Graham Cancer Center | Newark, Delaware, 19713, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Medical Oncology Hematology Consultants PA | Newark, Delaware, 19713, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Christiana Care Health System-Christiana Hospital | Newark, Delaware, 19718, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Beebe Health Campus | Rehoboth Beach, Delaware, 19971, United States Recruiting Site Public Contact 302-645-3100 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
TidalHealth Nanticoke / Allen Cancer Center | Seaford, Delaware, 19973, United States Recruiting Site Public Contact 410-543-7019 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Christiana Care Health System-Wilmington Hospital | Wilmington, Delaware, 19801, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
MedStar Georgetown University Hospital | Washington, District of Columbia, 20007, United States Recruiting Site Public Contact 202-444-2223 Michael B. Atkins Principal Investigator
MedStar Washington Hospital Center | Washington, District of Columbia, 20010, United States Recruiting Site Public Contact 202-877-8839 Michael B. Atkins Principal Investigator
George Washington University Medical Center | Washington, District of Columbia, 20037, United States Recruiting Site Public Contact 202-741-2981 Jianqing Lin Principal Investigator
UM Sylvester Comprehensive Cancer Center at Deerfield Beach | Deerfield Beach, Florida, 33442, United States Not yet recruiting Site Public Contact 305-243-2647 Pasquale W. Benedetto Principal Investigator
Holy Cross Hospital | Fort Lauderdale, Florida, 33308, United States Recruiting Site Public Contact 954-267-7750 Christopher M. Reynolds Principal Investigator
University of Florida Health Science Center - Gainesville | Gainesville, Florida, 32610, United States Recruiting Site Public Contact 352-273-8010 [email protected] Jonathan A. Chatzkel Principal Investigator
University of Miami Miller School of Medicine-Sylvester Cancer Center | Miami, Florida, 33136, United States Not yet recruiting Site Public Contact 305-243-2647 Pasquale W. Benedetto Principal Investigator
Orlando Health Cancer Institute | Orlando, Florida, 32806, United States Recruiting Site Public Contact 321-841-7246 [email protected] Julio J. Hajdenberg Principal Investigator
Northside Hospital | Atlanta, Georgia, 30342, United States Recruiting Site Public Contact 404-303-3355 [email protected] Louis C. Garrot Principal Investigator
Northside Hospital - Duluth | Duluth, Georgia, 30096, United States Recruiting Site Public Contact 404-303-3355 [email protected] Louis C. Garrot Principal Investigator
Northside Hospital - Gwinnett | Lawrenceville, Georgia, 30046, United States Recruiting Site Public Contact 404-303-3355 [email protected] Louis C. Garrot Principal Investigator
Lewis Cancer and Research Pavilion at Saint Joseph's/Candler | Savannah, Georgia, 31405, United States Recruiting Site Public Contact 912-819-5704 [email protected] Mark A. Taylor Principal Investigator
Suburban Hematology Oncology Associates - Snellville | Snellville, Georgia, 30078, United States Recruiting Site Public Contact 404-303-3355 [email protected] Louis C. Garrot Principal Investigator
Hawaii Cancer Care - Savio | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-539-2273 David J. Tamura Principal Investigator
Pali Momi Medical Center | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-486-6000 David J. Tamura Principal Investigator
Queen's Cancer Center - Pearlridge | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-487-7447 David J. Tamura Principal Investigator
The Cancer Center of Hawaii-Pali Momi | 'Aiea, Hawaii, 96701, United States Recruiting Site Public Contact 808-678-9000 David J. Tamura Principal Investigator
Hawaii Cancer Care Inc - Waterfront Plaza | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-524-6115 [email protected] David J. Tamura Principal Investigator
Island Urology | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Suspended
Queen's Cancer Cenrer - POB I | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-532-0315 David J. Tamura Principal Investigator
Queen's Medical Center | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-545-8548 David J. Tamura Principal Investigator
Straub Clinic and Hospital | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-522-4333 David J. Tamura Principal Investigator
University of Hawaii Cancer Center | Honolulu, Hawaii, 96813, United States Recruiting Site Public Contact 808-586-2979 David J. Tamura Principal Investigator
Queen's Cancer Center - Kuakini | Honolulu, Hawaii, 96817, United States Recruiting Site Public Contact 808-531-8521 David J. Tamura Principal Investigator
The Cancer Center of Hawaii-Liliha | Honolulu, Hawaii, 96817, United States Recruiting Site Public Contact 808-547-6881 David J. Tamura Principal Investigator
Kapiolani Medical Center for Women and Children | Honolulu, Hawaii, 96826, United States Recruiting Site Public Contact 808-983-6090 David J. Tamura Principal Investigator
Wilcox Memorial Hospital and Kauai Medical Clinic | Lihue, Hawaii, 96766, United States Recruiting Site Public Contact 808-535-7960 David J. Tamura Principal Investigator
Saint Alphonsus Cancer Care Center-Boise | Boise, Idaho, 83706, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Boise | Boise, Idaho, 83712, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Alphonsus Cancer Care Center-Caldwell | Caldwell, Idaho, 83605, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Kootenai Health - Coeur d'Alene | Coeur d'Alene, Idaho, 83814, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Walter Knox Memorial Hospital | Emmett, Idaho, 83617, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Fruitland | Fruitland, Idaho, 83619, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Idaho Urologic Institute-Meridian | Meridian, Idaho, 83642, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Meridian | Meridian, Idaho, 83642, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Alphonsus Medical Center-Nampa | Nampa, Idaho, 83686, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Nampa | Nampa, Idaho, 83686, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Kootenai Clinic Cancer Services - Post Falls | Post Falls, Idaho, 83854, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Kootenai Cancer Clinic | Sandpoint, Idaho, 83864, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Luke's Cancer Institute - Twin Falls | Twin Falls, Idaho, 83301, United States Recruiting Site Public Contact 208-381-2774 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Anthony's Health | Alton, Illinois, 62002, United States Recruiting Site Public Contact 618-463-5623 Jay W. Carlson Principal Investigator
Rush - Copley Medical Center | Aurora, Illinois, 60504, United States Recruiting Site Public Contact 630-978-6212 [email protected] Vamsi K. Vasireddy Principal Investigator
Illinois CancerCare-Bloomington | Bloomington, Illinois, 61704, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Loyola Center for Health at Burr Ridge | Burr Ridge, Illinois, 60527, United States Recruiting Site Public Contact 708-216-9000 Stephanie A. Berg Principal Investigator
Illinois CancerCare-Canton | Canton, Illinois, 61520, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Memorial Hospital of Carbondale | Carbondale, Illinois, 62902, United States Recruiting Site Public Contact 618-457-5200 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
SIH Cancer Institute | Carterville, Illinois, 62918, United States Recruiting Site Public Contact 618-985-3333 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Carthage | Carthage, Illinois, 62321, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Centralia Oncology Clinic | Centralia, Illinois, 62801, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Northwestern University | Chicago, Illinois, 60611, United States Recruiting Site Public Contact 312-695-1301 [email protected] David VanderWeele Principal Investigator
John H Stroger Jr Hospital of Cook County | Chicago, Illinois, 60612, United States Recruiting Site Public Contact 312-864-5204 Thomas E. Lad Principal Investigator
Rush University Medical Center | Chicago, Illinois, 60612, United States Recruiting Site Public Contact 312-942-5498 [email protected] Alan Tan Principal Investigator
University of Chicago Comprehensive Cancer Center | Chicago, Illinois, 60637, United States Recruiting Site Public Contact 773-702-8222 [email protected] Walter M. Stadler Principal Investigator
Carle on Vermilion | Danville, Illinois, 61832, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Vamsi K. Vasireddy Principal Investigator
Cancer Care Specialists of Illinois - Decatur | Decatur, Illinois, 62526, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Decatur Memorial Hospital | Decatur, Illinois, 62526, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Northwestern Medicine Cancer Center Kishwaukee | DeKalb, Illinois, 60115, United States Recruiting Site Public Contact 630-352-5360 [email protected] Christopher M. George Principal Investigator
Illinois CancerCare-Dixon | Dixon, Illinois, 61021, United States Recruiting Site Public Contact 815-285-7800 Bryan A. Faller Principal Investigator
Carle Physician Group-Effingham | Effingham, Illinois, 62401, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Vamsi K. Vasireddy Principal Investigator
Crossroads Cancer Center | Effingham, Illinois, 62401, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4740 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Eureka | Eureka, Illinois, 61530, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Galesburg | Galesburg, Illinois, 61401, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Western Illinois Cancer Treatment Center | Galesburg, Illinois, 61401, United States Recruiting Site Public Contact 309-344-2831 Bryan A. Faller Principal Investigator
Northwestern Medicine Cancer Center Delnor | Geneva, Illinois, 60134, United States Recruiting Site Public Contact 630-352-5360 [email protected] Christopher M. George Principal Investigator
Ingalls Memorial Hospital | Harvey, Illinois, 60426, United States Recruiting Site Public Contact 708-915-4673 [email protected] Mark F. Kozloff Principal Investigator
Loyola Medicine Homer Glen | Homer Glen, Illinois, 60491, United States Recruiting Site Public Contact 708-216-9000 Stephanie A. Berg Principal Investigator
DuPage Medical Group - Joliet | Joliet, Illinois, 60435, United States Recruiting Site Public Contact 815-730-3098 [email protected] Nafisa D. Burhani Principal Investigator
Illinois CancerCare-Kewanee Clinic | Kewanee, Illinois, 61443, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Northwestern Medicine Lake Forest Hospital | Lake Forest, Illinois, 60045, United States Active, not recruiting
Illinois CancerCare-Macomb | Macomb, Illinois, 61455, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Carle Physician Group-Mattoon/Charleston | Mattoon, Illinois, 61938, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Vamsi K. Vasireddy Principal Investigator
Loyola University Medical Center | Maywood, Illinois, 60153, United States Recruiting Site Public Contact 708-226-4357 Stephanie A. Berg Principal Investigator
Marjorie Weinberg Cancer Center at Loyola-Gottlieb | Melrose Park, Illinois, 60160, United States Recruiting Site Public Contact 708-450-4554 Stephanie A. Berg Principal Investigator
Good Samaritan Regional Health Center | Mount Vernon, Illinois, 62864, United States Recruiting Site Public Contact 618-242-4600 Jay W. Carlson Principal Investigator
UC Comprehensive Cancer Center at Silver Cross | New Lenox, Illinois, 60451, United States Recruiting Site Public Contact 773-702-8222 [email protected] Walter M. Stadler Principal Investigator
Cancer Care Center of O'Fallon | O'Fallon, Illinois, 62269, United States Recruiting Site Public Contact 217-876-4762 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
University of Chicago Medicine-Orland Park | Orland Park, Illinois, 60462, United States Recruiting Site Public Contact 773-702-8222 [email protected] Walter M. Stadler Principal Investigator
Illinois CancerCare-Ottawa Clinic | Ottawa, Illinois, 61350, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Pekin | Pekin, Illinois, 61554, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Peoria | Peoria, Illinois, 61615, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Methodist Medical Center of Illinois | Peoria, Illinois, 61636, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Peru | Peru, Illinois, 61354, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Valley Radiation Oncology | Peru, Illinois, 61354, United States Recruiting Site Public Contact 815-664-4141 Bryan A. Faller Principal Investigator
Illinois CancerCare-Princeton | Princeton, Illinois, 61356, United States Recruiting Site Public Contact 309-243-3605 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Southern Illinois University School of Medicine | Springfield, Illinois, 62702, United States Recruiting Site Public Contact 217-545-7929 Bryan A. Faller Principal Investigator
Springfield Clinic | Springfield, Illinois, 62702, United States Recruiting Site Public Contact 800-444-7541 Bryan A. Faller Principal Investigator
Memorial Medical Center | Springfield, Illinois, 62781, United States Recruiting Site Public Contact 217-788-3528 Bryan A. Faller Principal Investigator
Southwest Illinois Health Services LLP | Swansea, Illinois, 62226, United States Suspended
Carle Cancer Center | Urbana, Illinois, 61801, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Vamsi K. Vasireddy Principal Investigator
The Carle Foundation Hospital | Urbana, Illinois, 61801, United States Recruiting Site Public Contact 800-446-5532 [email protected] Vamsi K. Vasireddy Principal Investigator
Northwestern Medicine Cancer Center Warrenville | Warrenville, Illinois, 60555, United States Recruiting Site Public Contact 630-352-5360 [email protected] Christopher M. George Principal Investigator
Rush-Copley Healthcare Center | Yorkville, Illinois, 60560, United States Recruiting Site Public Contact 630-978-6212 [email protected] Vamsi K. Vasireddy Principal Investigator
Indiana University/Melvin and Bren Simon Cancer Center | Indianapolis, Indiana, 46202, United States Recruiting Site Public Contact 317-278-5632 [email protected] Nabil Adra Principal Investigator
Sidney and Lois Eskenazi Hospital | Indianapolis, Indiana, 46202, United States Recruiting Site Public Contact 317-278-5632 [email protected] Nabil Adra Principal Investigator
Franciscan Health Indianapolis | Indianapolis, Indiana, 46237, United States Recruiting Site Public Contact 317-528-7060 Taylor M. Ortiz Principal Investigator
Franciscan Health Mooresville | Mooresville, Indiana, 46158, United States Recruiting Site Public Contact 317-834-3603 Taylor M. Ortiz Principal Investigator
Reid Health | Richmond, Indiana, 47374, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Mary Greeley Medical Center | Ames, Iowa, 50010, United States Recruiting Site Public Contact 515-956-4132 Debra M. Prow Principal Investigator
McFarland Clinic PC - Ames | Ames, Iowa, 50010, United States Recruiting Site Public Contact 515-239-4734 [email protected] Debra M. Prow Principal Investigator
McFarland Clinic PC-Boone | Boone, Iowa, 50036, United States Recruiting Site Public Contact 515-956-4132 Debra M. Prow Principal Investigator
Saint Anthony Regional Hospital | Carroll, Iowa, 51401, United States Recruiting Site Public Contact 515-689-7658 [email protected] Robert J. Behrens Principal Investigator
Medical Oncology and Hematology Associates-West Des Moines | Clive, Iowa, 50325, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Mercy Cancer Center-West Lakes | Clive, Iowa, 50325, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Alegent Health Mercy Hospital | Council Bluffs, Iowa, 51503, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Greater Regional Medical Center | Creston, Iowa, 50801, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Iowa Methodist Medical Center | Des Moines, Iowa, 50309, United States Recruiting Site Public Contact 515-241-6727 Robert J. Behrens Principal Investigator
Medical Oncology and Hematology Associates-Des Moines | Des Moines, Iowa, 50309, United States Recruiting Site Public Contact 515-282-2921 Robert J. Behrens Principal Investigator
Broadlawns Medical Center | Des Moines, Iowa, 50314, United States Recruiting Site Public Contact 515-282-2200 Robert J. Behrens Principal Investigator
Medical Oncology and Hematology Associates-Laurel | Des Moines, Iowa, 50314, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Mercy Medical Center - Des Moines | Des Moines, Iowa, 50314, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Iowa Lutheran Hospital | Des Moines, Iowa, 50316, United States Recruiting Site Public Contact 515-241-8704 Robert J. Behrens Principal Investigator
McFarland Clinic PC-Trinity Cancer Center | Fort Dodge, Iowa, 50501, United States Recruiting Site Public Contact 515-956-4132 Debra M. Prow Principal Investigator
Trinity Regional Medical Center | Fort Dodge, Iowa, 50501, United States Recruiting Site Public Contact 515-574-8302 Robert J. Behrens Principal Investigator
McFarland Clinic PC-Jefferson | Jefferson, Iowa, 50129, United States Recruiting Site Public Contact 515-956-4132 Debra M. Prow Principal Investigator
McFarland Clinic PC-Marshalltown | Marshalltown, Iowa, 50158, United States Recruiting Site Public Contact 515-956-4132 Debra M. Prow Principal Investigator
Siouxland Regional Cancer Center | Sioux City, Iowa, 51101, United States Recruiting Site Public Contact 712-252-9326 [email protected] Donald B. Wender Principal Investigator
Methodist West Hospital | West Des Moines, Iowa, 50266-7700, United States Recruiting Site Public Contact 515-343-1000 Robert J. Behrens Principal Investigator
Mercy Medical Center-West Lakes | West Des Moines, Iowa, 50266, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
University of Kansas Clinical Research Center | Fairway, Kansas, 66205, United States Recruiting Site Public Contact 913-588-3671 [email protected] Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
Central Care Cancer Center - Garden City | Garden City, Kansas, 67846, United States Suspended
Central Care Cancer Center - Great Bend | Great Bend, Kansas, 67530, United States Recruiting Site Public Contact 913-948-5588 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
HaysMed University of Kansas Health System | Hays, Kansas, 67601, United States Recruiting Site Public Contact 785-623-5774 Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
Lawrence Memorial Hospital | Lawrence, Kansas, 66044, United States Recruiting Site Public Contact 785-505-2800 [email protected] Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
Kansas Institute of Medicine Cancer and Blood Center | Lenexa, Kansas, 66219, United States Active, not recruiting
Minimally Invasive Surgery Hospital | Lenexa, Kansas, 66219, United States Active, not recruiting
Olathe Health Cancer Center | Olathe, Kansas, 66061, United States Recruiting Site Public Contact 913-355-8000 [email protected] Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
Menorah Medical Center | Overland Park, Kansas, 66209, United States Active, not recruiting
Ascension Via Christi - Pittsburg | Pittsburg, Kansas, 66762, United States Recruiting Site Public Contact 620-235-7900 [email protected] Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
Salina Regional Health Center | Salina, Kansas, 67401, United States Recruiting Site Public Contact 785-452-7038 [email protected] Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
University of Kansas Health System Saint Francis Campus | Topeka, Kansas, 66606, United States Recruiting Site Public Contact 785-295-8000 Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
University of Kansas Hospital-Westwood Cancer Center | Westwood, Kansas, 66205, United States Recruiting Site Public Contact 913-588-3671 [email protected] Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
Cancer Center of Kansas-Wichita Medical Arts Tower | Wichita, Kansas, 67208, United States Recruiting Site Public Contact 316-268-5374 [email protected] Shaker R. Dakhil Principal Investigator
Ascension Via Christi Hospitals Wichita | Wichita, Kansas, 67214, United States Recruiting Site Public Contact 800-362-0070 [email protected] Shaker R. Dakhil Principal Investigator
Cancer Center of Kansas - Wichita | Wichita, Kansas, 67214, United States Recruiting Site Public Contact 316-268-5374 [email protected] Shaker R. Dakhil Principal Investigator
Flaget Memorial Hospital | Bardstown, Kentucky, 40004, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Commonwealth Cancer Center-Corbin | Corbin, Kentucky, 40701, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Joseph Radiation Oncology Resource Center | Lexington, Kentucky, 40504, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Joseph Hospital East | Lexington, Kentucky, 40509, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
University of Kentucky/Markey Cancer Center | Lexington, Kentucky, 40536, United States Recruiting Site Public Contact 859-257-3379 Peng Wang Principal Investigator
Saint Joseph London | London, Kentucky, 40741, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Jewish Hospital | Louisville, Kentucky, 40202, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saints Mary and Elizabeth Hospital | Louisville, Kentucky, 40215, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Jewish Hospital Medical Center Northeast | Louisville, Kentucky, 40245, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Jewish Hospital Medical Center South | Shepherdsville, Kentucky, 40165, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
LSU Health Baton Rouge-North Clinic | Baton Rouge, Louisiana, 70805, United States Recruiting Site Public Contact 225-215-1353 [email protected] David S. Hanson Principal Investigator
Hematology/Oncology Clinic PLLC | Baton Rouge, Louisiana, 70809, United States Recruiting Site Public Contact 225-761-3951 [email protected] Pedro M. Barata Principal Investigator
Louisiana Hematology Oncology Associates LLC | Baton Rouge, Louisiana, 70809, United States Recruiting Site Public Contact 225-215-1353 [email protected] David S. Hanson Principal Investigator
Mary Bird Perkins Cancer Center | Baton Rouge, Louisiana, 70809, United States Recruiting Site Public Contact 225-215-1353 [email protected] David S. Hanson Principal Investigator
Our Lady of the Lake Physicians Group - Medical Oncology | Baton Rouge, Louisiana, 70809, United States Recruiting Site Public Contact 225-215-1353 [email protected] David S. Hanson Principal Investigator
Ochsner High Grove | Baton Rouge, Louisiana, 70836, United States Recruiting Site Public Contact 504-703-8712 [email protected] Marc R. Matrana Principal Investigator
Northshore Oncology Associates-Covington | Covington, Louisiana, 70433, United States Recruiting Site Public Contact 225-215-1353 [email protected] David S. Hanson Principal Investigator
Ochsner Hematology Oncology North Shore - Covington (West Region) | Covington, Louisiana, 70433, United States Recruiting Site Public Contact 985-249-2383 [email protected] Marc R. Matrana Principal Investigator
Oncology Center of The South Incorporated | Houma, Louisiana, 70360, United States Suspended
Terrebonne General Medical Center | Houma, Louisiana, 70360, United States Recruiting Site Public Contact 985-850-6300 [email protected] David S. Hanson Principal Investigator
East Jefferson General Hospital | Metairie, Louisiana, 70006, United States Recruiting Site Public Contact 504-210-3539 [email protected] Rajasree P. Chowdry Principal Investigator
LSU Healthcare Network / Metairie Multi-Specialty Clinic | Metairie, Louisiana, 70006, United States Recruiting Site Public Contact 504-210-3539 [email protected] Rajasree P. Chowdry Principal Investigator
Louisiana State University Health Science Center | New Orleans, Louisiana, 70112, United States Recruiting Site Public Contact 504-210-3539 [email protected] Rajasree P. Chowdry Principal Investigator
Tulane University Health Sciences Center | New Orleans, Louisiana, 70112, United States Recruiting Site Public Contact 504-988-6121 Pedro M. Barata Principal Investigator
University Medical Center New Orleans | New Orleans, Louisiana, 70112, United States Recruiting Site Public Contact 504-210-3539 [email protected] Rajasree P. Chowdry Principal Investigator
Ochsner Medical Center Jefferson | New Orleans, Louisiana, 70121, United States Recruiting Site Public Contact 504-703-8712 [email protected] Marc R. Matrana Principal Investigator
Harold Alfond Center for Cancer Care | Augusta, Maine, 04330, United States Recruiting Site Public Contact 207-626-4855 Peter Rubin Principal Investigator
Waldo County General Hospital | Belfast, Maine, 04915, United States Recruiting Site Public Contact 207-338-2500 Peter Rubin Principal Investigator
MaineHealth/SMHC Cancer Care and Blood Disorders-Biddeford | Biddeford, Maine, 04005, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Peter Rubin Principal Investigator
Lafayette Family Cancer Center-EMMC | Brewer, Maine, 04412, United States Recruiting Site Public Contact 800-987-3005 Sarah J. Sinclair Principal Investigator
Stephens Memorial Hospital | Norway, Maine, 04268, United States Active, not recruiting
Penobscot Bay Medical Center | Rockport, Maine, 04856, United States Recruiting Site Public Contact 207-396-8670 [email protected] Peter Rubin Principal Investigator
MaineHealth/SMHC Cancer Care and Blood Disorders-Sanford | Sanford, Maine, 04073, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Peter Rubin Principal Investigator
Maine Medical Partners - South Portland | South Portland, Maine, 04106, United States Recruiting Site Public Contact 207-396-8670 [email protected] Peter Rubin Principal Investigator
Greater Baltimore Medical Center | Baltimore, Maryland, 21204, United States Recruiting Site Public Contact 443-849-3706 Mei Tang Principal Investigator
Dana-Farber Cancer Institute | Boston, Massachusetts, 02215, United States Recruiting Site Public Contact 877-442-3324 Toni K. Choueiri Principal Investigator
Mercy Medical Center | Springfield, Massachusetts, 01104, United States Suspended
Hickman Cancer Center | Adrian, Michigan, 49221, United States Recruiting Site Public Contact 517-265-0116 Rex B. Mowat Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Hospital | Ann Arbor, Michigan, 48106, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Bronson Battle Creek | Battle Creek, Michigan, 49017, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Brighton | Brighton, Michigan, 48114, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Brighton | Brighton, Michigan, 48114, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Henry Ford Cancer Institute-Downriver | Brownstown, Michigan, 48183, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-3721 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Canton | Canton, Michigan, 48188, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Canton | Canton, Michigan, 48188, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Caro Cancer Center | Caro, Michigan, 48723, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Chelsea | Chelsea, Michigan, 48118, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Chelsea | Chelsea, Michigan, 48118, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Hematology Oncology Consultants-Clarkston | Clarkston, Michigan, 48346, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Newland Medical Associates-Clarkston | Clarkston, Michigan, 48346, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Henry Ford Macomb Hospital-Clinton Township | Clinton Township, Michigan, 48038, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-3721 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
Henry Ford Medical Center-Fairlane | Dearborn, Michigan, 48126, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-3721 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
Henry Ford Hospital | Detroit, Michigan, 48202, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-3721 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
Ascension Saint John Hospital | Detroit, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Doctors Park | East China Township, Michigan, 48054, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Green Bay Oncology - Escanaba | Escanaba, Michigan, 49829, United States Active, not recruiting
Genesee Cancer and Blood Disease Treatment Center | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Genesee Hematology Oncology PC | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Genesys Hurley Cancer Institute | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Hurley Medical Center | Flint, Michigan, 48503, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Helen DeVos Children's Hospital at Spectrum Health | Grand Rapids, Michigan, 49503, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Mercy Health Saint Mary's | Grand Rapids, Michigan, 49503, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Spectrum Health at Butterworth Campus | Grand Rapids, Michigan, 49503, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Academic Hematology Oncology Specialists | Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Van Elslander Cancer Center | Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Michigan Breast Specialists-Grosse Pointe Woods | Grosse Pointe Woods, Michigan, 48236, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Allegiance Health | Jackson, Michigan, 49201, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-3721 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
Bronson Methodist Hospital | Kalamazoo, Michigan, 49007, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
West Michigan Cancer Center | Kalamazoo, Michigan, 49007, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Borgess Medical Center | Kalamazoo, Michigan, 49048, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Sparrow Hospital | Lansing, Michigan, 48912, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Hope Cancer Clinic | Livonia, Michigan, 48154, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Saint Mary Mercy Hospital | Livonia, Michigan, 48154, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Macomb Medical Campus | Macomb, Michigan, 48044, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Michigan Breast Specialists-Macomb Township | Macomb, Michigan, 48044, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Saint Mary's Oncology/Hematology Associates of Marlette | Marlette, Michigan, 48453, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Toledo Clinic Cancer Centers-Monroe | Monroe, Michigan, 48162, United States Recruiting Site Public Contact 800-444-3561 Rex B. Mowat Principal Investigator
Mercy Health Mercy Campus | Muskegon, Michigan, 49444, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Lakeland Hospital Niles | Niles, Michigan, 49120, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 Kathleen J. Yost Principal Investigator
Cancer and Hematology Centers of Western Michigan - Norton Shores | Norton Shores, Michigan, 49444, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Ascension Providence Hospitals - Novi | Novi, Michigan, 48374, United States Recruiting Site Public Contact 248-849-5332 [email protected] Anibal Drelichman Principal Investigator
Henry Ford Medical Center-Columbus | Novi, Michigan, 48377, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-3721 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
21st Century Oncology-Pontiac | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Hope Cancer Center | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Newland Medical Associates-Pontiac | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Saint Joseph Mercy Oakland | Pontiac, Michigan, 48341, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Huron Medical Center PC | Port Huron, Michigan, 48060, United States Suspended
Lake Huron Medical Center | Port Huron, Michigan, 48060, United States Suspended
Spectrum Health Reed City Hospital | Reed City, Michigan, 49677, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Rochester Hills | Rochester Hills, Michigan, 48309, United States Suspended
Ascension Saint Mary's Hospital | Saginaw, Michigan, 48601, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Oncology Hematology Associates of Saginaw Valley PC | Saginaw, Michigan, 48604, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Lakeland Medical Center Saint Joseph | Saint Joseph, Michigan, 49085, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Marie Yeager Cancer Center | Saint Joseph, Michigan, 49085, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Henry Ford Macomb Health Center - Shelby Township | Shelby, Michigan, 48315, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-1784 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
Ascension Providence Hospitals - Southfield | Southfield, Michigan, 48075, United States Recruiting Site Public Contact 248-849-5332 [email protected] Anibal Drelichman Principal Investigator
Bhadresh Nayak MD PC-Sterling Heights | Sterling Heights, Michigan, 48312, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Ascension Saint Joseph Hospital | Tawas City, Michigan, 48764, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Munson Medical Center | Traverse City, Michigan, 49684, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Advanced Breast Care Center PLLC | Warren, Michigan, 48088, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Great Lakes Cancer Management Specialists-Macomb Professional Building | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Macomb Hematology Oncology PC | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Michigan Breast Specialists-Warren | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Saint John Macomb-Oakland Hospital | Warren, Michigan, 48093, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Henry Ford West Bloomfield Hospital | West Bloomfield, Michigan, 48322, United States Recruiting Site Public Contact 313-916-3721 [email protected] Ding Wang Principal Investigator
Saint Mary's Oncology/Hematology Associates of West Branch | West Branch, Michigan, 48661, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Metro Health Hospital | Wyoming, Michigan, 49519, United States Recruiting Site Public Contact 616-391-1230 [email protected] Kathleen J. Yost Principal Investigator
Huron Gastroenterology PC | Ypsilanti, Michigan, 48106, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
IHA Hematology Oncology Consultants-Ann Arbor | Ypsilanti, Michigan, 48197, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Riverwood Healthcare Center | Aitkin, Minnesota, 56431, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Sanford Joe Lueken Cancer Center | Bemidji, Minnesota, 56601, United States Recruiting Site Public Contact 218-333-5000 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health Saint Joseph's Medical Center | Brainerd, Minnesota, 56401, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Ridges Hospital | Burnsville, Minnesota, 55337, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Minnesota Oncology - Burnsville | Burnsville, Minnesota, 55337, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Cambridge Medical Center | Cambridge, Minnesota, 55008, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Mercy Hospital | Coon Rapids, Minnesota, 55433, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Essentia Health - Deer River Clinic | Deer River, Minnesota, 56636, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health Saint Mary's - Detroit Lakes Clinic | Detroit Lakes, Minnesota, 56501, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health Cancer Center | Duluth, Minnesota, 55805, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health Saint Mary's Medical Center | Duluth, Minnesota, 55805, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Miller-Dwan Hospital | Duluth, Minnesota, 55805, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Southdale Hospital | Edina, Minnesota, 55435, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Lake Region Healthcare Corporation-Cancer Care | Fergus Falls, Minnesota, 56537, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Essentia Health - Fosston | Fosston, Minnesota, 56542, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Unity Hospital | Fridley, Minnesota, 55432, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Essentia Health Hibbing Clinic | Hibbing, Minnesota, 55746, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Clinics and Surgery Center Maple Grove | Maple Grove, Minnesota, 55369, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Minnesota Oncology Hematology PA-Maplewood | Maplewood, Minnesota, 55109, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Saint John's Hospital - Healtheast | Maplewood, Minnesota, 55109, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Abbott-Northwestern Hospital | Minneapolis, Minnesota, 55407, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Hennepin County Medical Center | Minneapolis, Minnesota, 55415, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Minneapolis VA Medical Center | Minneapolis, Minnesota, 55417, United States Recruiting Site Public Contact 612-467-2800 Sharon D. Luikart Principal Investigator
Health Partners Inc | Minneapolis, Minnesota, 55454, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Monticello Cancer Center | Monticello, Minnesota, 55362, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
New Ulm Medical Center | New Ulm, Minnesota, 56073, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Essentia Health - Park Rapids | Park Rapids, Minnesota, 56470, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Fairview Northland Medical Center | Princeton, Minnesota, 55371, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
North Memorial Medical Health Center | Robbinsdale, Minnesota, 55422, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Coborn Cancer Center at Saint Cloud Hospital | Saint Cloud, Minnesota, 56303, United States Recruiting Site Public Contact 877-229-4907 [email protected] Donald J. Jurgens Principal Investigator
Park Nicollet Clinic - Saint Louis Park | Saint Louis Park, Minnesota, 55416, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Regions Hospital | Saint Paul, Minnesota, 55101, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
United Hospital | Saint Paul, Minnesota, 55102, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Essentia Health Sandstone | Sandstone, Minnesota, 55072, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Saint Francis Regional Medical Center | Shakopee, Minnesota, 55379, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Lakeview Hospital | Stillwater, Minnesota, 55082, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Sanford Thief River Falls Medical Center | Thief River Falls, Minnesota, 56701, United States Recruiting Site Public Contact 605-312-3320 Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health Virginia Clinic | Virginia, Minnesota, 55792, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Ridgeview Medical Center | Waconia, Minnesota, 55387, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Rice Memorial Hospital | Willmar, Minnesota, 56201, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Minnesota Oncology Hematology PA-Woodbury | Woodbury, Minnesota, 55125, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Sanford Cancer Center Worthington | Worthington, Minnesota, 56187, United States Recruiting Site Public Contact 605-312-3320 Preston D. Steen Principal Investigator
Fairview Lakes Medical Center | Wyoming, Minnesota, 55092, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
Gulfport Memorial Hospital | Gulfport, Mississippi, 39502, United States Recruiting Site Public Contact 504-210-3539 [email protected] Rajasree P. Chowdry Principal Investigator
University of Mississippi Medical Center | Jackson, Mississippi, 39216, United States Recruiting Site Public Contact 601-815-6700 John C. Henegan Principal Investigator
Saint Louis Cancer and Breast Institute-Ballwin | Ballwin, Missouri, 63011, United States Recruiting Site Public Contact 314-251-7058 Jay W. Carlson Principal Investigator
Central Care Cancer Center - Bolivar | Bolivar, Missouri, 65613, United States Suspended
Parkland Health Center-Bonne Terre | Bonne Terre, Missouri, 63628, United States Suspended
Cox Cancer Center Branson | Branson, Missouri, 65616, United States Suspended
Saint Francis Medical Center | Cape Girardeau, Missouri, 63703, United States Recruiting Site Public Contact 573-334-2230 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Southeast Cancer Center | Cape Girardeau, Missouri, 63703, United States Recruiting Site Public Contact 573-651-5550 Bryan A. Faller Principal Investigator
University of Missouri - Ellis Fischel | Columbia, Missouri, 65212, United States Recruiting Site Public Contact 573-882-7440 Puja Nistala Principal Investigator
Parkland Health Center - Farmington | Farmington, Missouri, 63640, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Centerpoint Medical Center LLC | Independence, Missouri, 64057, United States Active, not recruiting
Capital Region Southwest Campus | Jefferson City, Missouri, 65109, United States Recruiting Site Public Contact 573-632-4814 [email protected] Bryan A. Faller Principal Investigator
Freeman Health System | Joplin, Missouri, 64804, United States Recruiting Site Public Contact 417-347-4030 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Mercy Hospital Joplin | Joplin, Missouri, 64804, United States Recruiting Site Public Contact 417-556-3074 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Truman Medical Centers | Kansas City, Missouri, 64108, United States Recruiting Site Public Contact 816-404-4375 Elizabeth M. Wulff-Burchfield Principal Investigator
Research Medical Center | Kansas City, Missouri, 64132, United States Active, not recruiting
Delbert Day Cancer Institute at PCRMC | Rolla, Missouri, 65401, United States Recruiting Site Public Contact 573-458-8776 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Mercy Clinic-Rolla-Cancer and Hematology | Rolla, Missouri, 65401, United States Recruiting Site Public Contact 573-458-6379 Jay W. Carlson Principal Investigator
Heartland Regional Medical Center | Saint Joseph, Missouri, 64506, United States Recruiting Site Public Contact 816-271-7937 [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Saint Louis Cancer and Breast Institute-South City | Saint Louis, Missouri, 63109, United States Recruiting Site Public Contact 314-353-1870 Jay W. Carlson Principal Investigator
Mercy Hospital South | Saint Louis, Missouri, 63128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Jay W. Carlson Principal Investigator
Missouri Baptist Medical Center | Saint Louis, Missouri, 63131, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Mercy Hospital Saint Louis | Saint Louis, Missouri, 63141, United States Recruiting Site Public Contact 314-251-7066 Jay W. Carlson Principal Investigator
Sainte Genevieve County Memorial Hospital | Sainte Genevieve, Missouri, 63670, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Mercy Hospital Springfield | Springfield, Missouri, 65804, United States Recruiting Site Public Contact 417-269-4520 Jay W. Carlson Principal Investigator
CoxHealth South Hospital | Springfield, Missouri, 65807, United States Recruiting Site Public Contact 417-269-4520 Jay W. Carlson Principal Investigator
Missouri Baptist Sullivan Hospital | Sullivan, Missouri, 63080, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Missouri Baptist Outpatient Center-Sunset Hills | Sunset Hills, Missouri, 63127, United States Recruiting Site Public Contact 314-996-5569 Bryan A. Faller Principal Investigator
Mercy Hospital Washington | Washington, Missouri, 63090, United States Recruiting Site Public Contact 636-390-1600 Jay W. Carlson Principal Investigator
Community Hospital of Anaconda | Anaconda, Montana, 59711, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Billings Clinic Cancer Center | Billings, Montana, 59101, United States Recruiting Site Public Contact 800-996-2663 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Vincent Healthcare | Billings, Montana, 59101, United States Suspended
Saint Vincent Frontier Cancer Center | Billings, Montana, 59102, United States Suspended
Bozeman Deaconess Hospital | Bozeman, Montana, 59715, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint James Community Hospital and Cancer Treatment Center | Butte, Montana, 59701, United States Suspended
Benefis Healthcare- Sletten Cancer Institute | Great Falls, Montana, 59405, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Great Falls Clinic | Great Falls, Montana, 59405, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Peter's Community Hospital | Helena, Montana, 59601, United States Suspended
Kalispell Regional Medical Center | Kalispell, Montana, 59901, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Patrick Hospital - Community Hospital | Missoula, Montana, 59802, United States Recruiting Site Public Contact 406-327-3118 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Community Medical Hospital | Missoula, Montana, 59804, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
CHI Health Saint Francis | Grand Island, Nebraska, 68803, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
CHI Health Good Samaritan | Kearney, Nebraska, 68847, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Saint Elizabeth Regional Medical Center | Lincoln, Nebraska, 68510, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Cancer Partners of Nebraska - Pine Lake | Lincoln, Nebraska, 68516, United States Recruiting Site Public Contact 402-327-7363 [email protected]m Joni A. Tilford Principal Investigator
Southeast Nebraska Cancer Center - 68th Street Place | Lincoln, Nebraska, 68516, United States Recruiting Site Public Contact 402-327-7363 [email protected] Joni A. Tilford Principal Investigator
Nebraska Methodist Hospital | Omaha, Nebraska, 68114, United States Recruiting Site Public Contact 402-354-5144 Ralph J. Hauke Principal Investigator
Alegent Health Immanuel Medical Center | Omaha, Nebraska, 68122, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Alegent Health Bergan Mercy Medical Center | Omaha, Nebraska, 68124, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Alegent Health Lakeside Hospital | Omaha, Nebraska, 68130, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Creighton University Medical Center | Omaha, Nebraska, 68131, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Midlands Community Hospital | Papillion, Nebraska, 68046, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Carson Tahoe Regional Medical Center | Carson City, Nevada, 89703, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Cancer and Blood Specialists-Henderson | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Henderson | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada-Horizon Ridge | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Cancer Center-Henderson | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at Seven Hills | Henderson, Nevada, 89052, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology-Henderson | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada-Southeast Henderson | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Green Valley | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Pebble | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Green Valley | Henderson, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Pecos | Las Vegas, Nevada, 89074, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Desert West Surgery | Las Vegas, Nevada, 89102, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at Charleston | Las Vegas, Nevada, 89102, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
University Medical Center of Southern Nevada | Las Vegas, Nevada, 89102, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Hope Cancer Care of Nevada | Las Vegas, Nevada, 89103, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Cancer and Blood Specialists-Shadow | Las Vegas, Nevada, 89106, United States Suspended
Radiation Oncology Centers of Nevada Central | Las Vegas, Nevada, 89106, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Central | Las Vegas, Nevada, 89106, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology | Las Vegas, Nevada, 89109, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-Maryland Parkway | Las Vegas, Nevada, 89109, United States Suspended
Sunrise Hospital and Medical Center | Las Vegas, Nevada, 89109, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-San Martin | Las Vegas, Nevada, 89113, United States Suspended
Las Vegas Prostate Cancer Center | Las Vegas, Nevada, 89113, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Sunset | Las Vegas, Nevada, 89113, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Radiation Oncology Centers of Nevada Southeast | Las Vegas, Nevada, 89119, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology-Vegas Tenaya | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Ann M Wierman MD LTD | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Cancer and Blood Specialists-Tenaya | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Suspended
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Northwest | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-Tenaya | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Suspended
Las Vegas Urology - Cathedral Rock | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Urology - Smoke Ranch | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at MountainView | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Northwest | Las Vegas, Nevada, 89128, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Alliance for Childhood Diseases/Cure 4 the Kids Foundation | Las Vegas, Nevada, 89135, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Town Center | Las Vegas, Nevada, 89144, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada-Summerlin | Las Vegas, Nevada, 89144, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Summerlin Hospital Medical Center | Las Vegas, Nevada, 89144, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Las Vegas Cancer Center-Medical Center | Las Vegas, Nevada, 89148-2405, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
21st Century Oncology-Fort Apache | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Comprehensive Cancer Centers of Nevada | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
OptumCare Cancer Care at Fort Apache | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Urology Specialists of Nevada - Southwest | Las Vegas, Nevada, 89148, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
HealthCare Partners Medical Group Oncology/Hematology-Centennial Hills | Las Vegas, Nevada, 89149, United States Suspended
Comprehensive Cancer Centers of Nevada - Central Valley | Las Vegas, Nevada, 89169, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
University Cancer Center | Las Vegas, Nevada, 89169, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Hope Cancer Care of Nevada-Pahrump | Pahrump, Nevada, 89048, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Renown Regional Medical Center | Reno, Nevada, 89502, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Saint Mary's Regional Medical Center | Reno, Nevada, 89503, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Radiation Oncology Associates | Reno, Nevada, 89509, United States Recruiting Site Public Contact 702-384-0013 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
New Hampshire Oncology Hematology PA-Concord | Concord, New Hampshire, 03301, United States Recruiting Site Public Contact 603-224-2556 Douglas J. Weckstein Principal Investigator
Elliot Hospital | Manchester, New Hampshire, 03103, United States Active, not recruiting
Solinsky Center for Cancer Care | Manchester, New Hampshire, 03103, United States Recruiting Site Public Contact 800-339-6484 Douglas J. Weckstein Principal Investigator
AtlantiCare Health Park-Cape May Court House | Cape May Court House, New Jersey, 08210, United States Recruiting Site Public Contact 609-677-7735 Shreya Sinha Principal Investigator
AtlantiCare Surgery Center | Egg Harbor Township, New Jersey, 08234, United States Recruiting Site Public Contact 609-748-7200 Shreya Sinha Principal Investigator
Hackensack University Medical Center | Hackensack, New Jersey, 07601, United States Recruiting Site Public Contact 201-996-2879 Robert S. Alter Principal Investigator
Inspira Medical Center Mullica Hill | Mullica Hill, New Jersey, 08062, United States Recruiting Site Public Contact 856-508-3500 [email protected] Carl J. Minniti Principal Investigator
Rutgers Cancer Institute of New Jersey | New Brunswick, New Jersey, 08903, United States Recruiting Site Public Contact 732-235-7356 Eric A. Singer Principal Investigator
University of New Mexico Cancer Center | Albuquerque, New Mexico, 87102, United States Recruiting Site Public Contact 505-925-0366 [email protected] Neda Hashemi Sadraei Principal Investigator
Hematology Oncology Associates of Central New York-Auburn | Auburn, New York, 13021, United States Recruiting Site Public Contact 315-472-7504 Jeffrey J. Kirshner Principal Investigator
Montefiore Medical Center-Einstein Campus | Bronx, New York, 10461, United States Recruiting Site Public Contact 718-379-6866 [email protected] Benjamin A. Gartrell Principal Investigator
Montefiore Medical Center-Weiler Hospital | Bronx, New York, 10461, United States Recruiting Site Public Contact 718-379-6866 [email protected] Benjamin A. Gartrell Principal Investigator
Montefiore Medical Center - Moses Campus | Bronx, New York, 10467, United States Recruiting Site Public Contact 718-379-6866 [email protected] Benjamin A. Gartrell Principal Investigator
Mary Imogene Bassett Hospital | Cooperstown, New York, 13326, United States Recruiting Site Public Contact 877-547-1750 [email protected] Eric Bravin Principal Investigator
Hematology Oncology Associates of Central New York-East Syracuse | East Syracuse, New York, 13057, United States Recruiting Site Public Contact 315-472-7504 Jeffrey J. Kirshner Principal Investigator
Glens Falls Hospital | Glens Falls, New York, 12801, United States Recruiting Site Public Contact 518-926-6700 Shahid S. Ahmed Principal Investigator
Northwell Health/Center for Advanced Medicine | Lake Success, New York, 11042, United States Recruiting Site Public Contact 516-734-8896 Thomas P. Bradley Principal Investigator
NYP/Weill Cornell Medical Center | New York, New York, 10065, United States Recruiting Site Public Contact 212-746-1848 Ana M. Molina Principal Investigator
University of Rochester | Rochester, New York, 14642, United States Recruiting Site Public Contact 585-275-5830 Paul M. Barr Principal Investigator
Stony Brook University Medical Center | Stony Brook, New York, 11794, United States Recruiting Site Public Contact 800-862-2215 Shenhong Wu Principal Investigator
Hematology Oncology Associates of Central New York-Onondaga Hill | Syracuse, New York, 13215, United States Recruiting Site Public Contact 315-472-7504 Jeffrey J. Kirshner Principal Investigator
AdventHealth Infusion Center Asheville | Asheville, North Carolina, 28803, United States Recruiting Site Public Contact 828-650-8037 [email protected] Raymond Thertulien Principal Investigator
UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center | Chapel Hill, North Carolina, 27599, United States Recruiting Site Public Contact 877-668-0683 [email protected] Tracy L. Rose Principal Investigator
Novant Health Presbyterian Medical Center | Charlotte, North Carolina, 28204, United States Recruiting Site Public Contact 980-201-6360 [email protected] Catherine E. Moore Principal Investigator
Wake Forest University at Clemmons | Clemmons, North Carolina, 27012, United States Recruiting Site Public Contact 888-716-9259 Michael M. Goodman Principal Investigator
Southeastern Medical Oncology Center-Clinton | Clinton, North Carolina, 28328, United States Recruiting Site Public Contact 919-587-9084 [email protected] Samer S. Kasbari Principal Investigator
AdventHealth Infusion Center Haywood | Clyde, North Carolina, 28721, United States Recruiting Site Public Contact 828-650-8037 [email protected] Raymond Thertulien Principal Investigator
Durham VA Medical Center | Durham, North Carolina, 27705, United States Recruiting Site Public Contact 919-286-0411 [email protected] Rhonda L. Bitting Principal Investigator
Duke University Medical Center | Durham, North Carolina, 27710, United States Recruiting Site Public Contact 888-275-3853 Jeffrey Crawford Principal Investigator
Southeastern Medical Oncology Center-Goldsboro | Goldsboro, North Carolina, 27534, United States Recruiting Site Public Contact 919-587-9084 [email protected] Samer S. Kasbari Principal Investigator
Vidant Medical Center | Greenville, North Carolina, 27834, United States Recruiting Site Public Contact 252-744-2391 Vijay Chaudhary Principal Investigator
Margaret R Pardee Memorial Hospital | Hendersonville, North Carolina, 28791, United States Recruiting Site Public Contact 828-696-4716 [email protected] James E. Radford Principal Investigator
AdventHealth Hendersonville | Hendersonville, North Carolina, 28792, United States Recruiting Site Public Contact 828-650-8037 [email protected] Raymond Thertulien Principal Investigator
Novant Health Presbyterian Medical Center Huntersville | Huntersville, North Carolina, 28078, United States Recruiting Site Public Contact 980-201-6360 [email protected] Catherine E. Moore Principal Investigator
Southeastern Medical Oncology Center-Jacksonville | Jacksonville, North Carolina, 28546, United States Recruiting Site Public Contact 910-587-9084 [email protected] Samer S. Kasbari Principal Investigator
Vidant Oncology-Kenansville | Kenansville, North Carolina, 28349, United States Recruiting Site Public Contact 252-559-2201 [email protected] Misbah U. Qadir Principal Investigator
Novant Health Cancer Institute - Kernersville | Kernersville, North Carolina, 27284, United States Recruiting Site Public Contact 336-718-8335 [email protected] Timothy S. Collins Principal Investigator
Vidant Oncology-Kinston | Kinston, North Carolina, 28501, United States Recruiting Site Public Contact 252-559-2201 [email protected] Misbah U. Qadir Principal Investigator
Novant Health Cancer Institute - Mount Airy | Mount Airy, North Carolina, 27030, United States Recruiting Site Public Contact 336-718-8335 [email protected] Timothy S. Collins Principal Investigator
Vidant Oncology-Richlands | Richlands, North Carolina, 28574, United States Recruiting Site Public Contact 252-559-2201 [email protected] Misbah U. Qadir Principal Investigator
Novant Health Cancer Institute - Statesville | Statesville, North Carolina, 28625, United States Recruiting Site Public Contact 336-718-8335 [email protected] Timothy S. Collins Principal Investigator
Novant Health Cancer Institute - Thomasville | Thomasville, North Carolina, 27360, United States Recruiting Site Public Contact 336-718-8335 [email protected] Timothy S. Collins Principal Investigator
AdventHealth Infusion Center Weaverville | Weaverville, North Carolina, 28787, United States Recruiting Site Public Contact 828-650-8037 [email protected] Raymond Thertulien Principal Investigator
Novant Health Cancer Institute - Wilkesboro | Wilkesboro, North Carolina, 28659, United States Recruiting Site Public Contact 336-718-8335 [email protected] Timothy S. Collins Principal Investigator
Wake Forest Baptist Health - Wilkes Medical Center | Wilkesboro, North Carolina, 28659, United States Recruiting Site Public Contact 888-716-9253 Michael M. Goodman Principal Investigator
Novant Health Forsyth Medical Center | Winston-Salem, North Carolina, 27103, United States Recruiting Site Public Contact 336-718-8335 [email protected] Timothy S. Collins Principal Investigator
Wake Forest University Health Sciences | Winston-Salem, North Carolina, 27157, United States Recruiting Site Public Contact 336-713-6771 Michael M. Goodman Principal Investigator
Sanford Bismarck Medical Center | Bismarck, North Dakota, 58501, United States Recruiting Site Public Contact 701-323-5760 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health Cancer Center-South University Clinic | Fargo, North Dakota, 58103, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Sanford South University Medical Center | Fargo, North Dakota, 58103, United States Recruiting Site Public Contact 701-234-6161 Preston D. Steen Principal Investigator
Southpointe-Sanford Medical Center Fargo | Fargo, North Dakota, 58103, United States Recruiting Site Public Contact 605-312-3320 Preston D. Steen Principal Investigator
Sanford Medical Center Fargo | Fargo, North Dakota, 58104, United States Recruiting Site Public Contact 800-437-4010 Preston D. Steen Principal Investigator
Sanford Broadway Medical Center | Fargo, North Dakota, 58122, United States Recruiting Site Public Contact 701-323-5760 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Sanford Roger Maris Cancer Center | Fargo, North Dakota, 58122, United States Recruiting Site Public Contact 701-234-6161 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Essentia Health - Jamestown Clinic | Jamestown, North Dakota, 58401, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Trinity Cancer Care Center | Minot, North Dakota, 58701, United States Recruiting Site Public Contact 800-862-0005 Madhu Unnikrishnan Principal Investigator
Indu and Raj Soin Medical Center | Beavercreek, Ohio, 45431, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Strecker Cancer Center-Belpre | Belpre, Ohio, 45714, United States Recruiting Site Public Contact 800-523-3977 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Saint Elizabeth Boardman Hospital | Boardman, Ohio, 44512, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Miami Valley South | Centerville, Ohio, 45459, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Miami Valley Hospital South | Centerville, Ohio, 45459, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Adena Regional Medical Center | Chillicothe, Ohio, 45601, United States Recruiting Site Public Contact 877-779-7585 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
University of Cincinnati/Barrett Cancer Center | Cincinnati, Ohio, 45219, United States Recruiting Site Public Contact 513-558-4553 [email protected] Shuchi Gulati Principal Investigator
Good Samaritan Hospital - Cincinnati | Cincinnati, Ohio, 45220, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Oncology Hematology Care Inc-Kenwood | Cincinnati, Ohio, 45236, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Bethesda North Hospital | Cincinnati, Ohio, 45242, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
TriHealth Cancer Institute-Westside | Cincinnati, Ohio, 45247, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
TriHealth Cancer Institute-Anderson | Cincinnati, Ohio, 45255, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Ohio State University Comprehensive Cancer Center | Columbus, Ohio, 43210, United States Recruiting Site Public Contact 800-293-5066 [email protected] Yuanquan Yang Principal Investigator
Mount Carmel East Hospital | Columbus, Ohio, 43213, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Columbus Oncology and Hematology Associates Inc | Columbus, Ohio, 43214, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Riverside Methodist Hospital | Columbus, Ohio, 43214, United States Recruiting Site Public Contact 614-566-4475 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Grant Medical Center | Columbus, Ohio, 43215, United States Recruiting Site Public Contact 614-566-4475 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
The Mark H Zangmeister Center | Columbus, Ohio, 43219, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Mount Carmel Health Center West | Columbus, Ohio, 43222, United States Recruiting Site Public Contact 614-234-5433 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Doctors Hospital | Columbus, Ohio, 43228, United States Recruiting Site Public Contact 614-566-3275 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Good Samaritan Hospital - Dayton | Dayton, Ohio, 45406, United States Suspended
Miami Valley Hospital | Dayton, Ohio, 45409, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Dayton Physician LLC-Miami Valley Hospital North | Dayton, Ohio, 45415, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Miami Valley Hospital North | Dayton, Ohio, 45415, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Delaware Health Center-Grady Cancer Center | Delaware, Ohio, 43015, United States Recruiting Site Public Contact 740-615-0227 [email protected]rg Timothy D. Moore Principal Investigator
Grady Memorial Hospital | Delaware, Ohio, 43015, United States Recruiting Site Public Contact 740-615-2403 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Dublin Methodist Hospital | Dublin, Ohio, 43016, United States Recruiting Site Public Contact 800-752-9119 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Armes Family Cancer Center | Findlay, Ohio, 45840, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Blanchard Valley Hospital | Findlay, Ohio, 45840, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Orion Cancer Care | Findlay, Ohio, 45840, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Atrium Medical Center-Middletown Regional Hospital | Franklin, Ohio, 45005-1066, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Atrium | Franklin, Ohio, 45005, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Central Ohio Breast and Endocrine Surgery | Gahanna, Ohio, 43230, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2745 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Wayne | Greenville, Ohio, 45331, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Wayne Hospital | Greenville, Ohio, 45331, United States Suspended
Mount Carmel Grove City Hospital | Grove City, Ohio, 43123, United States Recruiting Site Public Contact 877-779-7585 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Greater Dayton Cancer Center | Kettering, Ohio, 45409, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
First Dayton Cancer Care | Kettering, Ohio, 45420, United States Suspended
Kettering Medical Center | Kettering, Ohio, 45429, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Fairfield Medical Center | Lancaster, Ohio, 43130, United States Recruiting Site Public Contact 740-687-8863 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Saint Rita's Medical Center | Lima, Ohio, 45801, United States Recruiting Site Public Contact 419-226-9617 Timothy D. Moore Principal Investigator
OhioHealth Mansfield Hospital | Mansfield, Ohio, 44903, United States Recruiting Site Public Contact 419-526-8018 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Marietta Memorial Hospital | Marietta, Ohio, 45750, United States Recruiting Site Public Contact 800-523-3977 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
OhioHealth Marion General Hospital | Marion, Ohio, 43302, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Knox Community Hospital | Mount Vernon, Ohio, 43050, United States Recruiting Site Public Contact 740-393-9000 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Licking Memorial Hospital | Newark, Ohio, 43055, United States Recruiting Site Public Contact 740-348-4000 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Newark Radiation Oncology | Newark, Ohio, 43055, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Mercy Health Perrysburg Cancer Center | Perrysburg, Ohio, 43551, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Southern Ohio Medical Center | Portsmouth, Ohio, 45662, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Springfield Regional Cancer Center | Springfield, Ohio, 45504, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Springfield Regional Medical Center | Springfield, Ohio, 45505, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Saint Vincent Mercy Medical Center | Toledo, Ohio, 43608, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Mercy Health - Saint Anne Hospital | Toledo, Ohio, 43623, United States Recruiting Site Public Contact 614-488-2118 [email protected] Rex B. Mowat Principal Investigator
Toledo Clinic Cancer Centers-Toledo | Toledo, Ohio, 43623, United States Recruiting Site Public Contact 800-444-3561 Rex B. Mowat Principal Investigator
Dayton Physicians LLC-Upper Valley | Troy, Ohio, 45373, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Upper Valley Medical Center | Troy, Ohio, 45373, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Saint Joseph Warren Hospital | Warren, Ohio, 44484, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
University Pointe | West Chester, Ohio, 45069, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Shuchi Gulati Principal Investigator
Saint Ann's Hospital | Westerville, Ohio, 43081, United States Recruiting Site Public Contact 614-234-5433 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Saint Elizabeth Youngstown Hospital | Youngstown, Ohio, 44501, United States Recruiting Site Public Contact 937-528-2900 [email protected] Howard M. Gross Principal Investigator
Genesis Healthcare System Cancer Care Center | Zanesville, Ohio, 43701, United States Recruiting Site Public Contact 740-454-5232 [email protected] Timothy D. Moore Principal Investigator
Cancer Centers of Southwest Oklahoma Research | Lawton, Oklahoma, 73505, United States Recruiting Site Public Contact 877-231-4440 Abhishek Tripathi Principal Investigator
University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City, Oklahoma, 73104, United States Recruiting Site Public Contact 405-271-8777 [email protected] Abhishek Tripathi Principal Investigator
Mercy Hospital Oklahoma City | Oklahoma City, Oklahoma, 73120, United States Recruiting Site Public Contact 405-752-3402 Jay W. Carlson Principal Investigator
Oklahoma Cancer Specialists and Research Institute-Tulsa | Tulsa, Oklahoma, 74146, United States Recruiting Site Public Contact 918-505-3200 Abhishek Tripathi Principal Investigator
Saint Alphonsus Medical Center-Baker City | Baker City, Oregon, 97814, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Saint Charles Health System | Bend, Oregon, 97701, United States Recruiting Site Public Contact 541-706-2909 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Clackamas Radiation Oncology Center | Clackamas, Oregon, 97015, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Cancer Institute Clackamas Clinic | Clackamas, Oregon, 97015, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Bay Area Hospital | Coos Bay, Oregon, 97420, United States Recruiting Site Public Contact 541-269-8392 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Legacy Mount Hood Medical Center | Gresham, Oregon, 97030, United States Recruiting Site Public Contact 503-413-2150 Mei Dong Principal Investigator
Providence Newberg Medical Center | Newberg, Oregon, 97132, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Alphonsus Medical Center-Ontario | Ontario, Oregon, 97914, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Legacy Good Samaritan Hospital and Medical Center | Portland, Oregon, 97210, United States Recruiting Site Public Contact 800-220-4937 [email protected] Mei Dong Principal Investigator
Providence Portland Medical Center | Portland, Oregon, 97213, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Saint Vincent Medical Center | Portland, Oregon, 97225, United States Recruiting Site Public Contact 503-215-2614 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Oregon Health and Science University | Portland, Oregon, 97239, United States Recruiting Site Public Contact 503-494-1080 [email protected] Christopher W. Ryan Principal Investigator
Saint Charles Health System-Redmond | Redmond, Oregon, 97756, United States Recruiting Site Public Contact 541-706-2909 Alison K. Conlin Principal Investigator
Legacy Meridian Park Hospital | Tualatin, Oregon, 97062, United States Recruiting Site Public Contact 503-413-1742 Mei Dong Principal Investigator
Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest | Allentown, Pennsylvania, 18103, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Lehigh Valley Hospital - Muhlenberg | Bethlehem, Pennsylvania, 18017, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Bryn Mawr Hospital | Bryn Mawr, Pennsylvania, 19010, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Christiana Care Health System-Concord Health Center | Chadds Ford, Pennsylvania, 19317, United States Recruiting Site Public Contact 302-623-4450 [email protected] Gregory A. Masters Principal Investigator
Main Line Health Center-Collegeville | Collegeville, Pennsylvania, 19426, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Geisinger Medical Center | Danville, Pennsylvania, 17822, United States Recruiting Site Public Contact 570-271-5251 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Pocono Medical Center | East Stroudsburg, Pennsylvania, 18301, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Main Line Health Center-Exton | Exton, Pennsylvania, 19341, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Geisinger Medical Center-Cancer Center Hazleton | Hazleton, Pennsylvania, 18201, United States Recruiting Site Public Contact 570-459-2901 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Lehigh Valley Hospital-Hazleton | Hazleton, Pennsylvania, 18201, United States Recruiting Site Public Contact 734-712-3671 [email protected] Christopher M. Reynolds Principal Investigator
Penn State Milton S Hershey Medical Center | Hershey, Pennsylvania, 17033-0850, United States Recruiting Site Public Contact 717-531-3779 [email protected] Monika Joshi Principal Investigator
Geisinger Medical Oncology-Lewisburg | Lewisburg, Pennsylvania, 17837, United States Recruiting Site Public Contact 570-374-8555 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Lewistown Hospital | Lewistown, Pennsylvania, 17044, United States Recruiting Site Public Contact 717-242-7703 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Riddle Memorial Hospital | Media, Pennsylvania, 19063, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Bryn Mawr Health Center | Newtown Square, Pennsylvania, 19073, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Paoli Memorial Hospital | Paoli, Pennsylvania, 19301, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Geisinger Cancer Services-Pottsville | Pottsville, Pennsylvania, 17901, United States Recruiting Site Public Contact 800-275-6401 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Guthrie Medical Group PC-Robert Packer Hospital | Sayre, Pennsylvania, 18840, United States Recruiting Site Public Contact 800-836-0388 Philip A. Lowry Principal Investigator
Community Medical Center | Scranton, Pennsylvania, 18510, United States Recruiting Site Public Contact 570-703-4768 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Geisinger Medical Oncology-Selinsgrove | Selinsgrove, Pennsylvania, 17870, United States Recruiting Site Public Contact 570-374-8555 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Geisinger Medical Group | State College, Pennsylvania, 16801, United States Recruiting Site Public Contact 570-271-5251 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Geisinger Wyoming Valley/Henry Cancer Center | Wilkes-Barre, Pennsylvania, 18711, United States Recruiting Site Public Contact 570-271-5251 [email protected] Shreya Sinha Principal Investigator
Lankenau Medical Center | Wynnewood, Pennsylvania, 19096, United States Recruiting Site Public Contact 484-476-2649 [email protected] Albert S. DeNittis Principal Investigator
Prisma Health Cancer Institute - Spartanburg | Boiling Springs, South Carolina, 29316, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
Prisma Health Cancer Institute - Easley | Easley, South Carolina, 29640, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
Gibbs Cancer Center-Gaffney | Gaffney, South Carolina, 29341, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
Saint Francis Hospital | Greenville, South Carolina, 29601, United States Recruiting Site Public Contact 864-603-6213 [email protected] Robert D. Siegel Principal Investigator
Prisma Health Cancer Institute - Butternut | Greenville, South Carolina, 29605, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
Prisma Health Cancer Institute - Faris | Greenville, South Carolina, 29605, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
Prisma Health Greenville Memorial Hospital | Greenville, South Carolina, 29605, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
Saint Francis Cancer Center | Greenville, South Carolina, 29607, United States Recruiting Site Public Contact 864-603-6213 [email protected] Robert D. Siegel Principal Investigator
Prisma Health Cancer Institute - Eastside | Greenville, South Carolina, 29615, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
Prisma Health Cancer Institute - Greer | Greer, South Carolina, 29650, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
Gibbs Cancer Center-Pelham | Greer, South Carolina, 29651, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
Prisma Health Cancer Institute - Seneca | Seneca, South Carolina, 29672, United States Recruiting Site Public Contact 864-522-2066 [email protected] Ki Y. Chung Principal Investigator
North Grove Medical Park | Spartanburg, South Carolina, 29303, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6812 Michael Humeniuk Principal Investigator
Spartanburg Medical Center | Spartanburg, South Carolina, 29303, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
Spartanburg Medical Center - Mary Black Campus | Spartanburg, South Carolina, 29307, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6812 Michael Humeniuk Principal Investigator
MGC Hematology Oncology-Union | Union, South Carolina, 29379, United States Recruiting Site Public Contact 864-560-6104 [email protected] Michael Humeniuk Principal Investigator
Rapid City Regional Hospital | Rapid City, South Dakota, 57701, United States Recruiting Site Public Contact 605-716-3982 [email protected] Abdel-Ghani Azzouqa Principal Investigator
Sanford Cancer Center Oncology Clinic | Sioux Falls, South Dakota, 57104, United States Recruiting Site Public Contact 605-312-3320 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Sanford USD Medical Center - Sioux Falls | Sioux Falls, South Dakota, 57117-5134, United States Recruiting Site Public Contact 605-312-3320 [email protected] Preston D. Steen Principal Investigator
Wellmont Bristol Regional Medical Center | Bristol, Tennessee, 37620, United States Recruiting Site Public Contact 423-578-8538 [email protected] Asheesh Shipstone Principal Investigator
Cookeville Regional Medical Center | Cookeville, Tennessee, 38501, United States Recruiting Site Public Contact 931-783-2714 Thomas J. Summers Principal Investigator
Regional Cancer Center at Indian Path Community Hospital | Kingsport, Tennessee, 37660, United States Recruiting Site Public Contact 423-578-8538 [email protected] Asheesh Shipstone Principal Investigator
Wellmont Holston Valley Hospital and Medical Center | Kingsport, Tennessee, 37660, United States Recruiting Site Public Contact 423-578-8538 [email protected] Asheesh Shipstone Principal Investigator
Dell Seton Medical Center at The University of Texas | Austin, Texas, 78701, United States Recruiting Site Public Contact 512-324-7991 Boone W. Goodgame Principal Investigator
Saint Joseph Regional Cancer Center | Bryan, Texas, 77802, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Parkland Memorial Hospital | Dallas, Texas, 75235, United States Recruiting Site Public Contact 214-590-5582 [email protected] Suzanne M. Cole Principal Investigator
UT Southwestern/Simmons Cancer Center-Dallas | Dallas, Texas, 75390, United States Recruiting Site Public Contact 214-648-7097 [email protected] Suzanne M. Cole Principal Investigator
UT Southwestern/Simmons Cancer Center-Fort Worth | Fort Worth, Texas, 76104, United States Recruiting Site Public Contact 214-648-7097 [email protected] Suzanne M. Cole Principal Investigator
University of Texas Medical Branch | Galveston, Texas, 77555-0565, United States Recruiting Site Public Contact 409-772-1950 [email protected] Bagi R. Jana Principal Investigator
Memorial Hermann Texas Medical Center | Houston, Texas, 77030, United States Recruiting Site Public Contact 713-792-3245 Neha Maithel Principal Investigator
UT Southwestern Clinical Center at Richardson/Plano | Richardson, Texas, 75080, United States Recruiting Site Public Contact 972-669-7044 [email protected] Suzanne M. Cole Principal Investigator
American Fork Hospital / Huntsman Intermountain Cancer Center | American Fork, Utah, 84003, United States Suspended
Sandra L Maxwell Cancer Center | Cedar City, Utah, 84720, United States Suspended
Logan Regional Hospital | Logan, Utah, 84321, United States Suspended
Intermountain Medical Center | Murray, Utah, 84107, United States Suspended
McKay-Dee Hospital Center | Ogden, Utah, 84403, United States Suspended
Utah Valley Regional Medical Center | Provo, Utah, 84604, United States Suspended
Riverton Hospital | Riverton, Utah, 84065, United States Suspended
Dixie Medical Center Regional Cancer Center | Saint George, Utah, 84770, United States Suspended
Utah Cancer Specialists-Salt Lake City | Salt Lake City, Utah, 84106, United States Suspended
LDS Hospital | Salt Lake City, Utah, 84143, United States Suspended
Central Vermont Medical Center/National Life Cancer Treatment | Berlin, Vermont, 05602, United States Recruiting Site Public Contact 802-225-5400 Shahid S. Ahmed Principal Investigator
University of Vermont Medical Center | Burlington, Vermont, 05401, United States Recruiting Site Public Contact 802-656-4101 [email protected] Shahid S. Ahmed Principal Investigator
University of Vermont and State Agricultural College | Burlington, Vermont, 05405, United States Recruiting Site Public Contact 802-656-8990 [email protected] Shahid S. Ahmed Principal Investigator
Wellmont Medical Associates-Bristol | Bristol, Virginia, 24201, United States Recruiting Site Public Contact 423-578-8538 [email protected] Asheesh Shipstone Principal Investigator
Augusta Health Center for Cancer and Blood Disorders | Fishersville, Virginia, 22939, United States Active, not recruiting
Centra Lynchburg Hematology-Oncology Clinic Inc | Lynchburg, Virginia, 24501, United States Active, not recruiting
Bon Secours Memorial Regional Medical Center | Mechanicsville, Virginia, 23116, United States Recruiting Site Public Contact 804-893-8663 [email protected] William J. Irvin Principal Investigator
Bon Secours Saint Francis Medical Center | Midlothian, Virginia, 23114, United States Recruiting Site Public Contact 804-893-8663 [email protected] William J. Irvin Principal Investigator
Bon Secours DePaul Medical Center | Norfolk, Virginia, 23505, United States Recruiting Site Public Contact 804-893-8663 [email protected] William J. Irvin Principal Investigator
Southwest VA Regional Cancer Center | Norton, Virginia, 24273, United States Recruiting Site Public Contact 423-578-8538 [email protected] Asheesh Shipstone Principal Investigator
Bon Secours Maryview Medical Center | Portsmouth, Virginia, 23707, United States Recruiting Site Public Contact 804-893-8663 [email protected] William J. Irvin Principal Investigator
Bon Secours Saint Mary's Hospital | Richmond, Virginia, 23226, United States Recruiting Site Public Contact 804-893-8663 [email protected] William J. Irvin Principal Investigator
Bon Secours Cancer Institute at Reynolds Crossing | Richmond, Virginia, 23230, United States Recruiting Site Public Contact 804-893-8663 [email protected] William J. Irvin Principal Investigator
Virginia Commonwealth University/Massey Cancer Center | Richmond, Virginia, 23298, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Asit K. Paul Principal Investigator
VCU Community Memorial Health Center | South Hill, Virginia, 23970, United States Recruiting Site Public Contact 434-774-2442 [email protected] Asit K. Paul Principal Investigator
Bon Secours Health Center at Harbour View | Suffolk, Virginia, 23435, United States Recruiting Site Public Contact 804-893-8663 [email protected] William J. Irvin Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Aberdeen | Aberdeen, Washington, 98520, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
MultiCare Auburn Medical Center | Auburn, Washington, 98001, United States Suspended
Overlake Medical Center | Bellevue, Washington, 98004, United States Recruiting Site Public Contact 425-688-5407 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
PeaceHealth Saint Joseph Medical Center | Bellingham, Washington, 98225, United States Recruiting Site Public Contact 360-788-8238 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Harrison HealthPartners Hematology and Oncology-Bremerton | Bremerton, Washington, 98310, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Harrison Medical Center | Bremerton, Washington, 98310, United States Recruiting Site Public Contact 888-825-3227 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Highline Medical Center-Main Campus | Burien, Washington, 98166, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Centralia | Centralia, Washington, 98531, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Cancer Institute-Edmonds | Edmonds, Washington, 98026, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Elizabeth Hospital | Enumclaw, Washington, 98022, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Providence Regional Cancer Partnership | Everett, Washington, 98201, United States Recruiting Site Public Contact 425-261-3529 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Francis Hospital | Federal Way, Washington, 98003, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
MultiCare Gig Harbor Medical Park | Gig Harbor, Washington, 98335, United States Suspended
Swedish Cancer Institute-Issaquah | Issaquah, Washington, 98029, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Kadlec Clinic Hematology and Oncology | Kennewick, Washington, 99336, United States Recruiting Site Public Contact 509-783-4637 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Lacey | Lacey, Washington, 98503, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Saint Clare Hospital | Lakewood, Washington, 98499, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
PeaceHealth Saint John Medical Center | Longview, Washington, 98632, United States Recruiting Site Public Contact 360-514-2016 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Jefferson Healthcare | Port Townsend, Washington, 98368, United States Recruiting Site Public Contact 360-344-3091 Nicholas DiBella Principal Investigator
Harrison HealthPartners Hematology and Oncology-Poulsbo | Poulsbo, Washington, 98370, United States Suspended
MultiCare Good Samaritan Hospital | Puyallup, Washington, 98372, United States Suspended
Valley Medical Center | Renton, Washington, 98055, United States Recruiting Site Public Contact 425-228-3440 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Pacific Gynecology Specialists | Seattle, Washington, 98104, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Medical Center-Ballard Campus | Seattle, Washington, 98107, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Medical Center-First Hill | Seattle, Washington, 98122-4307, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Swedish Medical Center-Cherry Hill | Seattle, Washington, 98122-5711, United States Recruiting Site Public Contact 206-215-3086 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
PeaceHealth United General Medical Center | Sedro-Woolley, Washington, 98284, United States Recruiting Site Public Contact 360-788-8238 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Shelton | Shelton, Washington, 98584, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
MultiCare Deaconess Cancer and Blood Specialty Center - Valley | Spokane Valley, Washington, 99216, United States Suspended
MultiCare Deaconess Cancer and Blood Specialty Center - Downtown | Spokane, Washington, 99204, United States Suspended
MultiCare Deaconess Cancer and Blood Specialty Center - North | Spokane, Washington, 99218, United States Suspended
Franciscan Research Center-Northwest Medical Plaza | Tacoma, Washington, 98405, United States Recruiting Site Public Contact 308-398-6518 [email protected] Richard L. Deming Principal Investigator
Mary Bridge Children's Hospital and Health Center | Tacoma, Washington, 98405, United States Suspended
MultiCare Tacoma General Hospital | Tacoma, Washington, 98405, United States Suspended
Northwest Medical Specialties PLLC | Tacoma, Washington, 98405, United States Suspended
PeaceHealth Southwest Medical Center | Vancouver, Washington, 98664, United States Recruiting Site Public Contact 360-514-3940 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
Legacy Cancer Institute Medical Oncology and Day Treatment | Vancouver, Washington, 98684, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Mei Dong Principal Investigator
Legacy Salmon Creek Hospital | Vancouver, Washington, 98686, United States Recruiting Site Public Contact 503-413-2150 Mei Dong Principal Investigator
Providence Saint Mary Regional Cancer Center | Walla Walla, Washington, 99362, United States Recruiting Site Public Contact 509-897-5993 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
North Star Lodge Cancer Center at Yakima Valley Memorial Hospital | Yakima, Washington, 98902, United States Recruiting Site Public Contact 509-574-3535 [email protected] John A. Ellerton Principal Investigator
Providence Regional Cancer System-Yelm | Yelm, Washington, 98597, United States Recruiting Site Public Contact 360-412-8958 [email protected] Alison K. Conlin Principal Investigator
United Hospital Center | Bridgeport, West Virginia, 26330, United States Suspended
West Virginia University Charleston Division | Charleston, West Virginia, 25304, United States Recruiting Site Public Contact 304-388-9944 Steven J. Jubelirer Principal Investigator
Edwards Comprehensive Cancer Center | Huntington, West Virginia, 25701, United States Recruiting Site Public Contact 304-399-6617 Maria R. Tria Tirona Principal Investigator
WVUH-Berkely Medical Center | Martinsburg, West Virginia, 25401, United States Suspended
West Virginia University Healthcare | Morgantown, West Virginia, 26506, United States Recruiting Site Public Contact 304-293-7374 [email protected] Amir Kamran Principal Investigator
Camden Clark Medical Center | Parkersburg, West Virginia, 26101, United States Suspended
Langlade Hospital and Cancer Center | Antigo, Wisconsin, 54409, United States Recruiting Site Public Contact 715-623-9869 [email protected] Harish G. Ahuja Principal Investigator
ThedaCare Regional Cancer Center | Appleton, Wisconsin, 54911, United States Recruiting Site Public Contact 920-364-3605 [email protected] Harsha V. Poola Principal Investigator
Duluth Clinic Ashland | Ashland, Wisconsin, 54806, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
Northwest Wisconsin Cancer Center | Ashland, Wisconsin, 54806, United States Recruiting Site Public Contact 218-786-3308 [email protected] Bret E. Friday Principal Investigator
HSHS Sacred Heart Hospital | Eau Claire, Wisconsin, 54701, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Anthony J. Jaslowski Principal Investigator
Marshfield Medical Center-EC Cancer Center | Eau Claire, Wisconsin, 54701, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Seth O. Fagbemi Principal Investigator
Bellin Memorial Hospital | Green Bay, Wisconsin, 54301, United States Recruiting Site Public Contact 920-435-8326 Hassan I. Tahsildar Principal Investigator
Saint Vincent Hospital Cancer Center Green Bay | Green Bay, Wisconsin, 54301, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Anthony J. Jaslowski Principal Investigator
Saint Vincent Hospital Cancer Center at Saint Mary's | Green Bay, Wisconsin, 54303, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Anthony J. Jaslowski Principal Investigator
Dean Hematology and Oncology Clinic | Madison, Wisconsin, 53717, United States Recruiting Site Public Contact 608-410-2700 James M. Heun Principal Investigator
University of Wisconsin Hospital and Clinics | Madison, Wisconsin, 53792, United States Recruiting Site Public Contact 800-622-8922 Hamid Emamekhoo Principal Investigator
Holy Family Memorial Hospital | Manitowoc, Wisconsin, 54221, United States Suspended
Saint Vincent Hospital Cancer Center at Marinette | Marinette, Wisconsin, 54143, United States Suspended
Marshfield Medical Center-Marshfield | Marshfield, Wisconsin, 54449, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Seth O. Fagbemi Principal Investigator
Aspirus Medford Hospital | Medford, Wisconsin, 54451, United States Recruiting Site Public Contact 715-847-2353 [email protected] Harish G. Ahuja Principal Investigator
Froedtert Menomonee Falls Hospital | Menomonee Falls, Wisconsin, 53051, United States Recruiting Site Public Contact 262-257-5100 Deepak Kilari Principal Investigator
Medical College of Wisconsin | Milwaukee, Wisconsin, 53226, United States Recruiting Site Public Contact 414-805-3666 Deepak Kilari Principal Investigator
Marshfield Clinic-Minocqua Center | Minocqua, Wisconsin, 54548, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Seth O. Fagbemi Principal Investigator
ProHealth D N Greenwald Center | Mukwonago, Wisconsin, 53149, United States Recruiting Site Public Contact [email protected] Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
Cancer Center of Western Wisconsin | New Richmond, Wisconsin, 54017, United States Recruiting Site Public Contact 952-993-1517 [email protected] Daniel M. Anderson Principal Investigator
ProHealth Oconomowoc Memorial Hospital | Oconomowoc, Wisconsin, 53066, United States Recruiting Site Public Contact 262-928-7878 Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
Saint Vincent Hospital Cancer Center at Oconto Falls | Oconto Falls, Wisconsin, 54154, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Anthony J. Jaslowski Principal Investigator
Marshfield Medical Center-Rice Lake | Rice Lake, Wisconsin, 54868, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Seth O. Fagbemi Principal Investigator
HSHS Saint Nicholas Hospital | Sheboygan, Wisconsin, 53081, United States Active, not recruiting
Marshfield Clinic Stevens Point Center | Stevens Point, Wisconsin, 54482, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Seth O. Fagbemi Principal Investigator
Saint Vincent Hospital Cancer Center at Sturgeon Bay | Sturgeon Bay, Wisconsin, 54235-1495, United States Recruiting Site Public Contact 920-433-8889 [email protected] Anthony J. Jaslowski Principal Investigator
ProHealth Waukesha Memorial Hospital | Waukesha, Wisconsin, 53188, United States Recruiting Site Public Contact 262-928-7632 Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
UW Cancer Center at ProHealth Care | Waukesha, Wisconsin, 53188, United States Recruiting Site Public Contact 262-928-5539 [email protected] Timothy R. Wassenaar Principal Investigator
Aspirus Regional Cancer Center | Wausau, Wisconsin, 54401, United States Recruiting Site Public Contact 877-405-6866 Harish G. Ahuja Principal Investigator
Froedtert West Bend Hospital/Kraemer Cancer Center | West Bend, Wisconsin, 53095, United States Recruiting Site Public Contact 414-805-0505 Deepak Kilari Principal Investigator
Marshfield Medical Center - Weston | Weston, Wisconsin, 54476, United States Recruiting Site Public Contact 800-782-8581 [email protected] Seth O. Fagbemi Principal Investigator
Aspirus Cancer Care - Wisconsin Rapids | Wisconsin Rapids, Wisconsin, 54494, United States Recruiting Site Public Contact 715-422-7718 Harish G. Ahuja Principal Investigator
Cheyenne Regional Medical Center-West | Cheyenne, Wyoming, 82001, United States Recruiting Site Public Contact 303-777-2663 [email protected] Nicholas DiBella Principal Investigator
Billings Clinic-Cody | Cody, Wyoming, 82414, United States Recruiting Site Public Contact 800-996-2663 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Welch Cancer Center | Sheridan, Wyoming, 82801, United States Recruiting Site Public Contact 406-969-6060 [email protected] John M. Schallenkamp Principal Investigator
Pan American Center for Oncology Trials LLC | San Juan, 00902, Puerto Rico Recruiting Site Public Contact 787-407-3333 [email protected] Marcia R. Cruz-Correa Principal Investigator
Kraje lokalizacji

Puerto Rico

United States

Data weryfikacji

2021-04-01

Odpowiedzialna impreza

Rodzaj: Sponsor

Ma rozszerzony dostęp Nie
Liczba ramion 2
Grupa Arm

Etykieta: Arm A (nivolumab)

Rodzaj: Active Comparator

Opis: INDUCTION: Patients receive nivolumab IV over 30 minutes and ipilimumab IV over 30 minutes on day 1. Treatment repeats every 21 days for up to 4 cycles in the absence of disease progression or unacceptable toxicity. TREATMENT: Patients with iuPD receive cabozantinib PO daily on days 1-28. Treatment repeats every 28 days until further disease progression or unacceptable toxicity Patients with iCR receive nivolumab IV over 30 minutes on day 1. Treatment repeats every 28 days in the absence of disease progression or unacceptable toxicity. Patients with non-CR/non-PD receive nivolumab IV over 30 minutes on day 1. Treatment repeats every 28 days in the absence of disease progression or unacceptable toxicity.

Etykieta: Ramię B (niwolumab, kabozantynib)

Rodzaj: Eksperymentalny

Opis: INDUKCJA: Pacjenci otrzymują niwolumab dożylnie przez 30 minut i ipilimumab dożylnie przez 30 minut pierwszego dnia. Leczenie powtarza się co 21 dni przez maksymalnie 4 cykle w przypadku braku progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności. LECZENIE: Pacjenci z iuPD otrzymują kabozantynib PO codziennie w dniach 1-28. Leczenie powtarza się co 28 dni do dalszej progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności. Pacjenci z iCR otrzymują niwolumab IV przez 30 minut w 1. dniu. Leczenie powtarza się co 28 dni w przypadku braku progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności. Pacjenci z non-CR/non-PD otrzymują niwolumab IV przez 30 minut w 1. dniu i kabozantynib PO codziennie w dniach 1-28. Zabieg powtarza się co 28 dni w przypadku braku

Badanie informacji o projekcie

Przydział: Randomizowane

Model interwencji: Przypisanie . równoległe

Podstawowy cel: Leczenie

Maskowanie: Brak (otwarta etykieta)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News