This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Effekt av intrauterin administrering av autolog PBMC modulerad med IFNt på IVF-resultat

7 mars 2023 uppdaterad av: Nadezhda Women's Health Hospital

Effekter av intrauterin administrering av autologa perifera mononukleära blodceller (PBMC) immunmodulerade med interferon Tau (IFNt) före embryoöverföring på IVF-resultat

Målet med denna kliniska prövning är att testa effekten av modulerade specialiserade immunceller isolerade från patientens eget blod när de administreras till livmodern före embryoöverföring på IVF-resultatet (implantation, graviditet och levande födelsetal).

För att uppnå detta kommer blod att erhållas från berättigade deltagare. Målceller kommer att isoleras och inkuberas med den testade modulatorn under 24 timmar och återförs till livmoderhålan 1 dag före embryoöverföring.

Forskarna kommer att jämföra det reproduktiva resultatet av den testade interventionen med den för en kontrollgrupp som inte kommer att få den undersökta cellbehandlingen före embryoöverföring.

Studieöversikt

Status

Rekrytering

Detaljerad beskrivning

Kvinnliga patienter utan känd livmoderpatologi som är planerad att genomgå embryoöverföring kommer att identifieras genom patientjournaler och inbjudas att delta i studien. Fem dagar efter ökning av luteiniserande hormon (LH) kommer mononukleära celler från perifert blod (PBMC) att isoleras från dessa patienters perifera blod genom densitetsgradientcentrifugering och suspenderas i odlingsmedium. Den erhållna PBMC kommer att inkuberas med 500 IE/ml IFNt vid 37˚C under 24 timmar. Denna cellsuspension kommer försiktigt att införas i livmoderhålan med kateter på dag 6 efter LH-svallvågen. Embryoöverföring kommer att utföras följande dag. En lämplig åldersmatchad kontrollgrupp kommer att rekryteras som kommer att genomgå embryoöverföring men som inte kommer att administreras immunmodulerad PBMC före överföringen.

Reproduktionsresultat i termer av implantationshastighet, klinisk graviditetsfrekvens och antal levande födslar kommer att registreras och jämföras mellan de två grupperna.

Dataanalys kommer att utföras av utredare som är blinda för patientgruppen.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Förväntat)

300

Fas

 • Inte tillämpbar

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studiekontakt

Studieorter

 • Bulgarien
   • Sofia, Bulgarien, 1330
    • Rekrytering
    • Nadezhda Women's Health Hospital
    • Kontakt:
    • Kontakt:

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

18 år till 50 år (Vuxen)

Tar emot friska volontärer

Ja

Kön som är behöriga för studier

Kvinna

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Deltar i assisterad befruktning
 • Att ha primär infertilitet
 • Att ha regelbundna menstruationscykler
 • Planerad att endast genomgå embryoöverföring av euploida embryon

Exklusions kriterier:

 • Livmoderpatologier
 • Endometriella bakterieinfektioner
 • Aktiv endometrieinflammation
 • Polycystiskt ovariesyndrom
 • Närvaro av autoantikroppar såsom anti-TPO (tyreoideaperoxidas), anti-TG (tyreoglobulin), ACA (anticentromerantikroppar), APA (antifosfolipidantikroppar), ANA (antinukleära antikroppar) och anti-dsDNA
 • Förekomst av mutationer som involverar koagulationssystemet såsom brist på faktor XII, Pro C, Pro S
 • Onkologiskt tillstånd
 • Positiva tester för HIV (humant immunbristvirus), HCV (hepatit C-virus) eller HBV (hepatit B-virus)

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Behandling
 • Tilldelning: Randomiserad
 • Interventionsmodell: Parallellt uppdrag
 • Maskning: Dubbel

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Experimentell: Intrauterin administrering av PBMC immunmodulerad med IFNt
Cirka 9 ml helblod kommer att samlas in från varje patient 5 dagar efter LH-topp genom perifer venpunktion med hjälp av en 21G fjärilskateter fäst via vacutainer på mottagningsrör för negativt tryck (BD vacutainer acid-citrate-dextrose (ACD-A), REF:366645) . PBMC kommer att isoleras genom densitetsgradientcentrifugering i rumstemperaturcentrifug inställd på 400 g under 25 minuter. Efter tvättning av de erhållna PBMC:erna kommer de att suspenderas i RPMI 1640 kompletterat med 10 % HSA (humant serumalbumin) och inkuberas i närvaro av 500 IE/ml IFNt i 24 timmar vid 37˚C. På dag 6 efter LH-topp kommer denna odlade cellsuspension försiktigt att introduceras i livmoderhålan med kateter. Följande dag (LH+7) kommer patienter att genomgå en standardprocedur för embryoöverföring (ET).
Autologa mononukleära celler från perifert blod (PBMC) isolerade med ett standardprotokoll kommer att odlas i närvaro av interferon tau (IFNt) i 24 timmar vid 37 ˚C och administreras i livmoderhålan hos patienter 1 dag före embryoöverföring.
Inget ingripande: Kontrollgrupp
Deltagarna kommer att genomgå standardförfarande för embryoöverföring utan ingrepp.

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Implantationsfrekvens, %
Tidsram: 4 till 6 veckor efter ET-proceduren
Andel patienter med positivt hCG-test (humant koriongonadotropin) efter ET
4 till 6 veckor efter ET-proceduren
Klinisk graviditetsfrekvens, %
Tidsram: 6 veckor efter ET-proceduren
Andel patienter med ultraljudsbekräftelse av graviditetssäck eller hjärtslag efter ET
6 veckor efter ET-proceduren
Levande födelsetal, %
Tidsram: upp till 10 månader efter ET-proceduren
Andel patienter med levande födda efter ET
upp till 10 månader efter ET-proceduren

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Förväntat)

13 mars 2023

Primärt slutförande (Förväntat)

13 mars 2026

Avslutad studie (Förväntat)

28 april 2026

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

7 mars 2023

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

7 mars 2023

Första postat (Uppskatta)

20 mars 2023

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Uppskatta)

20 mars 2023

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

7 mars 2023

Senast verifierad

1 mars 2023

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Ytterligare relevanta MeSH-villkor

Andra studie-ID-nummer

 • 6/28022023

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

NEJ

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta [email protected]. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Infertilitet, Kvinna

Prenumerera