This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Effekter av intrauterin administrering av autologa PBMC modulerade med IFNt på endometriecellpopulationer

7 mars 2023 uppdaterad av: Nadezhda Women's Health Hospital

Effekter av intrauterin administrering av autologa perifera mononukleära blodceller (PBMC) modulerade med interferon Tau (IFNt) på endometriella cellpopulationer

Syftet med denna kliniska prövning är att undersöka förändringen i endometrial sammansättning under implantationsfönstret efter intrauterin administrering av PBMC immunmodulerad med IFNt.

Patienter som söker assisterad reproduktionsterapi kommer att bjudas in att delta. Två endometriebiopsier kommer att erhållas från varje patient under mitten av sekretionsfasen av två på varandra följande menstruationscykler. Den första biopsien kommer att erhållas en månad före interventionen, och den andra - en dag efter intrauterin administrering av den testade cellbehandlingen som kommer att äga rum följande månad.

Immunhistokemianalys av cellsammansättningen i endometrium kommer att utföras.

Studieöversikt

Status

Rekrytering

Betingelser

Detaljerad beskrivning

Kvinnliga patienter utan känd livmoderpatologi och god allmän hälsa som genomgår behandling för oförklarlig infertilitet kommer att identifieras och bjudas in att delta i studien. Endometriebiopsi kommer att erhållas sju dagar efter ökning av luteiniserande hormon (LH) under en naturlig cykel. Följande månad, 5 dagar efter LH-ökningen, kommer mononukleära celler från perifert blod (PBMC) att isoleras från patienternas perifera blod genom densitetsgradientcentrifugering (1,077 g/ml) och suspenderas i odlingsmedium. Den erhållna PBMC kommer att inkuberas med 500 IE IFNt vid 37˚C i 24 timmar. Denna cellsuspension kommer försiktigt att införas i livmoderhålan med kateter på dag 6 efter LH-svallvågen. En andra biopsi kommer att tas följande dag (LH+7).

Immunhistokemi utvärdering av endometrievävnad kommer att utföras i termer av kvantiteter och rumslig fördelning av olika celltyper.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Förväntat)

300

Fas

 • Inte tillämpbar

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studiekontakt

Studieorter

 • Bulgarien
   • Sofia, Bulgarien, 1330
    • Rekrytering
    • Nadezhda Women's Health Hospital
    • Kontakt:
    • Kontakt:

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

18 år till 50 år (Vuxen)

Tar emot friska volontärer

Ja

Kön som är behöriga för studier

Kvinna

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Deltar i assisterad befruktning
 • Att ha primär infertilitet
 • Att ha regelbundna menstruationscykler
 • Efter att ha undertecknat informerat samtycke

Exklusions kriterier:

 • Livmoderpatologier
 • Endometriella bakterieinfektioner
 • Aktiv endometrieinflammation
 • Polycystiskt ovariesyndrom
 • Närvaro av autoantikroppar såsom anti-TPO (tyreoideaperoxidas), anti-TG (tyreoglobulin), ACA (anticentromerantikroppar), APA (antifosfolipidantikroppar), ANA (antinukleära antikroppar) och anti-dsDNA
 • Förekomst av mutationer som involverar koagulationssystemet såsom brist på faktor XII, Pro C, Pro S
 • Onkologiskt tillstånd
 • Positiva tester för HIV (humant immunbristvirus), HCV (hepatit C-virus) eller HBV (hepatit B-virus)

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Behandling
 • Tilldelning: N/A
 • Interventionsmodell: Enskild gruppuppgift
 • Maskning: Ingen (Open Label)

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Experimentell: Endometriekomposition före och efter autolog modulerad PBMC-administrering
Endometriecellsammansättningen i termer av cellmängder och rumslig fördelning kommer att jämföras före och efter intrauterin administrering av immunmodulerad PBMC.
Standarddensitetsgradientcentrifugering kommer att utföras för att erhålla autolog PBMC från patienternas perifera blod (9 ml). Isolerade celler kommer att suspenderas i RPMI 1640 kompletterat med 10 % HSA (humant serumalbumin) och inkuberas i närvaro av 500 IE/ml IFNt i 24 timmar vid 37˚C. Den odlade cellsuspensionen kommer att införas i livmoderhålan via en kateter.

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Förändring i antalet vissa endometriecellpopulationer (immunceller, stamceller, åldrande celler) från deras nivåer en månad före intrauterin administrering av immunmodulerad PBMC
Tidsram: En månad före och en dag efter intrauterin administrering av cellbehandling
Immunhistokemisk analys av endometriebiopsier
En månad före och en dag efter intrauterin administrering av cellbehandling

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Förväntat)

13 mars 2023

Primärt slutförande (Förväntat)

14 mars 2026

Avslutad studie (Förväntat)

28 april 2026

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

7 mars 2023

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

7 mars 2023

Första postat (Faktisk)

20 mars 2023

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

20 mars 2023

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

7 mars 2023

Senast verifierad

1 mars 2023

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Ytterligare relevanta MeSH-villkor

Andra studie-ID-nummer

 • 7/28022023

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

NEJ

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta [email protected]. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Infertilitet

Prenumerera