Överdriven supraventrikulär aktivitet och förmaksfibrillering

Detektion av förmaksfibrillering hos patienter med överdriven supraventrikulär aktivitet

Sponsorer

Ledande sponsor: Karolinska Institutet

Medarbetare: Danderyd Hospital

Källa Karolinska Institutet
Kort sammanfattning

Syftet med den föreslagna studien är att avgöra om individer med överdrivet supraventrikulär Ektopisk aktivitet (ESVEA) vid Holter-inspelning bör genomgå långvarig screening med Event loop recorder för att upptäcka tidigare odiagnostiserad förmaksflimmer / fladdring. Andra biomarkörer såsom plasmabiomarkörer och avancerad ekokardiografi kommer att studeras och jämfört i ESVEA och kontrollgrupp samt progression av förmakskardiomyopati i ESVEA patienter.

detaljerad beskrivning

Överdriven supraventrikulär ektopisk aktivitet (ESVEA) är ett vanligt resultat på långvarigt EKG inspelningar och har en koppling till förmakskardiomyopati, incident AF, stroke och dödlighet. Holterinspelning från 2018 förformat på Danderyd sjukhus kommer att screenas för att identifiera 125 inspelningar med ESVEA, definierade som minst 30 atriella ektopiska slag / timme eller a supraventrikulär körning med minst 20 slag i följd. Deltagare som uppfyller behörigheten kriterier erbjuds förlängd AF-screening med kontinuerlig inspelning av händelser (ELR). A matchad kontrollgrupp (125 deltagare) utan ESVEA kommer också att screenas med samma metod. Kardiovaskulär data från medicinska journaler kommer också att samlas in för att uppnå information om komorbiditeter och att kunna bedöma CHA2DS2-VASC-poäng. Prover av blod samlas in vid indextid efter 21 ± 3 månader för vidare analys i syfte att identifiera biomarkörer för förmaksflimmer. Under dessa två tidsperioder transthoracic echocardiography kommer också att förformas. Studiepopulationen kommer efter 21 ± 3 månader att genomgå förnyad screening med ELR i för att undersöka varaktigheten av överdriven supraventrikulär aktivitet kommer de också att göra förforma ett 24-timmars ambulerande EKG (Holter). Fyra år efter avslutad screeningbesök, data från patientjournaler och information grundlig telefonintervju och / eller data från Swedish Patient Register, svenska Dispensed Drug Register kommer att samlas in

Övergripande status Ännu inte rekryterat
Start datum 1 februari 2021
Slutförelsedatum 15 februari 2025
Primärt slutdatum 31 december 2022
Studietyp Observational
Primärt resultat
Mäta Tidsram
För att studera förmaksflimmerutbytet i utökad EKG-screening bland patienter med ESVEA på Holter-registrering jämfört med patienter utan ESVEA. 10-14 dagar
Sekundärt resultat
Mäta Tidsram
För att studera den kliniska utvecklingen av förmaksflimmerundertyp hos patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer. 2 år
Att studera den temporala utvecklingen av ESVEA och förmakskardiomyopati vid upprepade Holter-inspelningar. 2 år
Att studera den tidsmässiga utvecklingen av flera blodbiomarkörer med en möjlig relation till förmakskardiomyopati hos patienter med och utan ESVEA. 2 år
Att studera sambandet mellan plasmabiomarkörer och utvecklingen av förmaksflimmer hos patienter med ESVEA. 2 år
Att analysera sambandet mellan ESVEA, förmaksflimmer och andra relevanta comorbiditeter såsom stroke, hjärtsvikt och större blödningar samt dödlighet. 4 år eller längre
Att studera ekokardiografiska parametrar i förhållande till ESVEA och / eller AF. 2 år
Inskrivning 250
Tillstånd
Intervention

Interventionstyp: Diagnostiskt test

Interventionens namn: Event loop recorder (ELR)

Beskrivning: Ekokardiografi: Omfattande transtorakisk ekokardiografi med särskilt fokus på vänster förmaksdimension samt systolisk och diastolisk funktion. Holterregistrering: standard 24 timmars Holterregistrering Blodprov: 2 x 10 ml EDTA-plasma samplat från venöst blod vid index och 21 månader

Behörighet

Testmetod: Sannolikhetsprov

Kriterier:

Inklusionskriterier: Patienter med minst 30 supraventrikulär extra systol (SVES) / h eller en supraventrikulär körning på minst 20 slag på en Holter-inspelning. Exklusions kriterier: Ålder <65 år,> 89 år Förmaksflimmer / fladdrande Livslång behandling med oralt antikoagulantia Patienter med implanterbar hjärteenhet Hjärtsvikt (CHF) med Ejektionsfraktion (EF) ≤ 30% Allvarlig hjärtklappssjukdom

Kön: Allt

Lägsta ålder: 65 år

Högsta ålder: 89 år

Friska volontärer: Accepterar friska volontärer

Övergripande kontakt

Efternamn: Johan Engdahl

Telefon: 0046812358242

E-post: [email protected]

Plats
Anläggning: Kontakt: Kontakta Backup: Danderyd Hospital Johan Engdahl [email protected]
Platsländer

Sverige

Verifieringsdatum

Oktober 2020

Ansvarig part

Typ: Huvudutredare

Utredarens anslutning: Karolinska Institutet

Utredarens fullständiga namn: Johan Engdahl

Utredarens titel: MD, docent

Nyckelord
Har utökad åtkomst Nej
Villkorssökning
Arm Group

Märka: ESVEA

Beskrivning: ESVEA (överdriven supraventrikulär ektopisk aktivitet): Deltagare med minst 30 supraventrikulär extra systole (SVES) / h eller en supraventrikulär körning på minst 20 slag.

Märka: Icke-ESVEA

Beskrivning: Deltagare som inte uppfyller inklusionskriterier

Akronym ESA-AF
Patientdata Nej
Information om studiedesign

Observationsmodell: Kohort

Tidsperspektiv: Blivande

Källa: ClinicalTrials.gov