Zkouška MALIBU - kombinace Ibrutinibu a Rituximabu v neléčených lymfomech okrajové zóny

Studie MALIBU - Fáze II Studie kombinace Ibrutinibu a Rituximabu u neléčených lymfomů okrajové zóny

Sponzoři

Hlavní sponzor: International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG)

Zdroj International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG)
Stručné shrnutí

Jedno rameno, klinická studie fáze II u pacientů s extrranodálním lymfomem marginální zóny (EMZL). Plánuje se nábor 130 pacientů. Další pacienti s lymfomem marginální zóny Splenic (SMZL), až 30, a Nodal Marginal Zóna lymfomu (NMZL), až 15, bude zahrnuta do studie za účelem předběžného prozkoumání klinická aktivita a bezpečnost navrhované kombinované léčby. Primární koncové body studie budou analyzovány na populaci EMZL. Výsledek pacientů s SMZL a NMZL budou analyzovány a vykazovány samostatně

Detailní popis

Lymfomy okrajové zóny (MZL) představují skupinu indolentních B-buněčných lymfomů, které vznikají B-buňky okrajové zóny v extranodálních tkáních, jako je lymfoid spojený se slezinou a sliznicí tkáně a vzácněji také v uzlových tkáních. MZL tvoří 5 až 17% všech non-Hodgkinových lymfomy (NHL) u dospělých. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2016 uznala tři samostatné podtypy MZL podle jejich primární lokalizace, jmenovitě: 1. extranodální MZL (EMZL) lymfoidní tkáně spojené se sliznicí (MALT), také známý jako MALT lymfom 2. slezina MZL (SMZL) 3. uzlový MZL (NMZL). Tyto tři podtypy jsou odlišné entity nemoci, které jsou klasifikovány společně, protože se zdá, že všechny pocházejí z okrajové zóny post germinálního centra B-buňky. Studie MALIBU je prospektivní multicentrická studie kombinující rituximab a ibrutinib v první linie u pacientů s MZL, včetně EMZL, SMZL a NMZL Cílem studie je posoudit bezpečnost a účinnost kombinace rituximabu a ibrutinibu u pacientů s EMZL a do prozkoumat jeho činnost v SMZL a NMZL jako průzkumné podmnožině.

Celkový stav Nábor
Počáteční datum 2019-09-27
Datum dokončení 2027-06-15
Datum primárního dokončení 2024-06-15
Fáze Fáze 2
Typ studie Intervenční
Primární výsledek
Opatření Časové okno
Complete Response Rate at 12 months 12 months after treatment start
Přežití bez progrese po 5 letech 5 let od začátku léčby
Sekundární výsledek
Opatření Časové okno
Number of treatment-Emerging Adverse Events From the time of informed consent signature until 28 days after treatment discontinuation or until resolution of all treatment-related AEs, whichever occurs later
Míra úplné odpovědi za 24 měsíců 24 měsíců od začátku léčby
Celková míra odpovědi ve 12 a 24 měsících 12 a 24 měsíců po zahájení léčby
Celkové přežití Od data zahájení léčby do data úmrtí z jakékoli příčiny do 5 let od ukončení léčby
Zápis 175
Stav
Zásah

Typ intervence: Drug

Název intervence: Ibrutinib

Popis: capsules for oral intake in a dosage of 560 mg (four capsules) daily

Štítek skupiny paží: Ibrutinib and Rituximab

Typ intervence: Lék

Název intervence: Rituximab

Popis: Koncentrát pro infuzní roztok - intravenózní podání; Injekční roztok - subkutánní podání.

Štítek skupiny paží: Ibrutinib a Rituximab

Způsobilost

Kritéria:

Kritéria pro zařazení: Chemoterapie a imunoterapie dosud neléčení, symptomatičtí a potřebující léčbu pacientů, s histologicky prokázaný CD20-pozitivní MZL, který není způsobilý k místní terapii, včetně: 1. Pacienti s EMZL (lymfom MALT) se skóre MALT-IPI 1–2, kteří potřebují systémovou terapii. Buď de novo nebo relabující po lokální terapii (včetně chirurgického zákroku, radioterapie a antibiotika pro H. pylori-pozitivní žaludeční lymfom) vznikající v jakémkoli extranodálním místě se skóre MALT - mezinárodní prognostický index (IPI) 1 - 2 v době vstupu do studie. 1.1 Je možné zadat následující pacienty se žaludečním MALT lymfomem: 1. H. pylori-negativní případy, buď de novo (bez předběžného ošetření) nebo při následném relapsu lokální terapie (tj. chirurgie, radioterapie nebo antibiotika). 2. H. pylori-pozitivní případy při diagnóze, kteří buď první linie antibiotik nebo další místní léčba (chirurgický zákrok nebo radioterapie), včetně pacientů s: - klinický (endoskopický) a histologický důkaz progrese onemocnění v kdykoli po eradikaci H. pylori; - klinický (endoskopický) a histologický relaps (bez H.pylori re-infekce), po remisi pacientů; - perzistentní (stabilní) lymfom ≥ 1 rok po eradikaci H. pylori. 1.2. Podobné úvahy lze věnovat pacientům s očním adnexem lymfom léčený antibiotiky. 2. Pacienti se SMZL, kteří potřebují terapii. De novo nebo relaps po místní terapii [včetně chirurgického zákroku a antivirové léčby viru hepatitidy C (HCV)]. Pacient musí mají symptomatické onemocnění vyžadující léčbu a nemají nárok na splenektomii nebo není ochoten podstoupit splenektomii. 2.1 Pacienti s SMZL mohou být zadáni, pokud existuje některé z následujících kritérií: 1. objemná progresivní nebo bolestivá splenomegalie; 2. zvětšené lymfatické uzliny nebo postižení extranodálních míst s nebo bez cytopenie, tj. zapojení ≥ 3 uzlových míst, každé o průměru ≥ 3 cm. Jakákoli uzlová nádorová hmota o průměru ≥ 7 cm (kritéria GELG, jak byla přijata v roce 2006) folikulární lymfom); 3. jedna z následujících symptomatických / progresivních cytopenie: - Hgb <10 g / dl; - ANC <1000 / μL: - PLT <80 000 / μL z jakéhokoli důvodu (autoimunitní nebo hypersplenismus nebo kost infiltrace dřeně). 2.2.Splenektomovaní pacienti s rychle rostoucím počtem lymfocytů, lymfadenopatie nebo může být zadáno zapojení extranodálních stránek. 2.3 SMZL se souběžnou infekcí HCV, kteří nereagovali nebo u nichž došlo k relapsu po zadání antivirové léčby. 3. Pacienti s NMZL, kteří potřebují terapii Buď de novo s diseminovaným onemocněním nebo došlo k relapsu po lokální radioterapii nebo po antivirové léčbě HCV. Lokalizováno uzlový MZL není způsobilý. - Měřitelná nebo vyhodnotitelná nemoc. - Ann Arbor II-IV. Nemoc I. stupně může být způsobilá, pouze pokud není kandidátem na místní terapie (chirurgický zákrok nebo radioterapie). - Věk ≥ 18. - Očekávaná délka života nejméně 1 rok. - Stav výkonu ECOG 0-2. - Adekvátní funkce kostní dřeně, ledvin a jater - Pouze pro ženy ve fertilním věku: proveden negativní těhotenský test na sérum do 7 dnů před podáním studovaných léků nebo do 14 dnů, pokud s a potvrzující těhotenský test moči do 7 dnů před prvními studovanými léky správa. - Plodní muži nebo ženy ve fertilním věku a jejich partneři musí během studie a po dobu nejméně 12 let používejte vysoce účinné antikoncepční metody měsíce po poslední dávce subkutánního rituximabu. V případě hormonálních metod používá se antikoncepce, je nutné přidat bariérovou metodu. - Schopnost porozumět a ochota podepsat písemný informovaný souhlas dokument Kritéria pro vyloučení: 1. Jakýkoli typ lymfomu jiný než MZL (včetně MZL s histologickou transformací na vysoce kvalitní lymfom). 2. Lokalizovaný (stupeň IE a IIE) MALT lymfom, například žaludeční, oční a kožní lymfom, který může těžit pouze z lokální terapie (chirurgický zákrok nebo radioterapie). 3. Známé zapojení MZL do CNS. 4. Jakákoli předchozí systémová léčba imunoterapií nebo chemoterapií nebo BTK inhibitory. 5. Hlavní chirurgický zákrok do 4 týdnů před registrací. 6. Historie cévní mozkové příhody nebo intrakraniálního krvácení do 6 měsíců. 7. Známá krvácivá diatéza (např. Von Willebrandova choroba) nebo hemofilie. 8. Současné užívání warfarinu s jinými antagonisty vitaminu K. 9. Souběžné užívání silných inhibitorů cytochromu P450 (CYP) 3A4 / 5 (viz http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/clinical-table/). 10. Jakákoli život ohrožující nemoc, zdravotní stav nebo dysfunkce orgánových systémů, které v názor zkoušejícího, by mohl ohrozit bezpečnost subjektu, zasahovat do absorpci nebo metabolismus tobolek ibrutinibu, nebo výsledky studie zbytečně riziko. 11. Mezinárodní normalizovaný poměr (INR) nebo protrombinový čas (PT) ≥ 1,5 ULN. Částečný tromboplastinový čas (PTT) nebo aktivovaný PTT (aPTT) ≥1,5 ULN, pokud není způsoben lupus antikoagulant. 12. Očkování živými, oslabenými vakcínami do 4 týdnů před randomizací. 13. Klinicky významná přecitlivělost (např. Anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce k samotné sloučenině ibrutinibu a / nebo rituximabu nebo k jejich pomocným látkám formulace). 14. Pozitivní výsledky testu na chronickou infekci HBV (definované jako pozitivní HBsAg sérologie). 15. Pacienti s okultní nebo předchozí infekcí HBV (definované jako negativní HBsAg a pozitivní může být zahrnuta celková HBcAb), pokud je HBV DNA nedetekovatelná, pokud jsou ochoten podstoupit každý měsíc testování DNA a podstoupit specifickou antivirovou profylaxi, podle místní politiky. Pacienti, kteří mají ochranné titry povrchu hepatitidy B. protilátky (HBsAb) po očkování jsou způsobilé. 16. Pozitivní výsledky testů na hepatitidu C. Způsobilí jsou pacienti pozitivní na HCV protilátky pouze pokud je PCR negativní na HCV RNA. 17. Infekce HIV nebo imunodeficience. 18. Aktivní, závažné infekce 19. Těhotenství nebo kojení. 20. Klinicky významná kardiovaskulární onemocnění, jako jsou nekontrolovaná nebo symptomatická arytmie, městnavé srdeční selhání nebo infarkt myokardu do 6 měsíců od screening nebo jakékoli srdeční onemocnění třídy 3 (střední) nebo třídy 4 (závažné) podle definice v funkční klasifikace sdružení New York Heart Association. 21. Jakékoli závažné zdravotní nebo psychiatrické onemocnění, které by mohlo narušit účast na tuto klinickou studii. 22. Předchozí historie malignit jiných než MZL do 3 let, s výjimkou adekvátně léčený karcinom děložního hrdla in situ nebo lokalizovaný nemelanomový karcinom kůže. 23. Současný zápis nebo účast na jiném terapeutickém klinickém hodnocení do 28 dny před zahájením léčby .

Rod:

Všechno

Minimální věk:

18 let

Maximální věk:

N / A

Zdraví dobrovolníci:

Ne

Celkově oficiální
Celkový kontakt

Příjmení: Emanuele Zucca, MD

Telefon: +41 (0)91 811 9040

E-mailem: [email protected]

Umístění
Zařízení: Postavení: Kontakt: Vyšetřovatel:
CHU UCL Namur / site Godinne | Yvoir, B5530, Belgium Recruiting Marc Andre, MD Marc Andre, MD Principal Investigator
CHU de Tours - Hôpital Bretonneau | Tours, Cedex 01, 37004, France Recruiting Emmanuel Gyan, MD Emmanuel Gyan, MD Principal Investigator
CHU de Montpellier | Montpellier, Cedex 05, 34295, France Recruiting Guillaume Cartron, MD Guillaume Cartron, MD Principal Investigator
CHU d'Estaing | Clermont-Ferrand, Cedex 1, 63003, France Recruiting Victoria Cacheux, MD Victoria Cacheux, MD Principal Investigator
CHU de Rennes Pontchaillou | Rennes, Cedex 9, 35033, France Recruiting Thierry Lamy De La Chapelle, MD Thierry Lamy De La Chapelle, MD Principal Investigator
Institut Bergonié | Bordeaux, 33076, France Recruiting Fontanet Bijou, MD Fontanet Bijou, MD Principal Investigator
IHBN - CHU Côte de Nacre | Caen, 14033, France Recruiting Ghandi Laurent Damaj, MD Ghandi Laurent Damaj, MD Principal Investigator
CHU Dijon Bourgogne - Hôpital François Mitterand | Dijon, 21000, France Recruiting Olivier Casanovas, MD Olivier Casanovas, MD Principal Investigator
CHU de Grenoble - Hôpital Albert MICHALLON | La Tronche, 38700, France Recruiting Rémy Gressin, MD Rémy Gressin, MD Principal Investigator
Saint Louis Hospital | Paris, 75010, France Recruiting Catherine Thieblemont, MD [email protected] Catherine Thieblemont, MD Principal Investigator
Centre Hospitalier Lyon Sud | PIERRE-BENITE Cedex, 69495, France Recruiting Pierre Sesques, MD Pierre Sesques, MD Principal Investigator
CHRU de Strasbourg | Strasbourg, 67091, France Recruiting Luc-Matthieu Fornecker, MD Luc-Matthieu Fornecker, MD Principal Investigator
IUCT Oncopole Toulouse | Toulouse, 31100, France Recruiting LoÏc Ysebaert, MD LoÏc Ysebaert, MD Principal Investigator
CHU de Nancy - Hôpital Brabois | Vandœuvre-lès-Nancy, 54500, France Recruiting Pierre Feugier, MD Pierre Feugier, MD Principal Investigator
Ospedale degli Infermi | Ponderano, BI, 13875, Italy Recruiting Annarita Conconi, MD annarita.concon[email protected] Annarita Conconi, MD Principal Investigator
Ospedale San Raffaele | Milano, MI, 20132, Italy Recruiting Andrés JM Ferreri, MD Andrés JM Ferreri, MD Principal Investigator
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano | Aviano, PN, 33061, Italy Recruiting Michele Spina, MD Michele Spina, MD Principal Investigator
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Ospedale Molinette | Torino, TO, 10126, Italy Recruiting Lorella Orsucci, MD Lorella Orsucci, MD Principal Investigator
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti - Università Politecnica delle Marche | Ancona, 60100, Italy Recruiting Guido Gini, MD Guido Gini, MD Principal Investigator
Giovanni Paolo II/I.R.C.C.S. Istituto Tumori | Bari, 70124, Italy Recruiting Attilio Guarini, MD Attilio Guarini, MD Principal Investigator
A.O. Spedali Civili di Brescia | Brescia, 25123, Italy Recruiting Alessandra Tucci, MD Alessandra Tucci, MD Principal Investigator
Ospedale Oncologico Businco | Cagliari, 09121, Italy Recruiting Maria G Cabras, MD Maria G Cabras, MD Principal Investigator
Fondazione IRCCS - Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico | Milano, 20122, Italy Recruiting Gianluigi Reda, MD Gianluigi Reda, MD Principal Investigator
Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori | Milano, 20133, Italy Recruiting Liliana Devizzi, MD Liliana Devizzi, MD Principal Investigator
AAST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano, 20162, Italy Recruiting Alessandra Tedeschi, MD Alessandra Tedeschi, MD Principal Investigator
Fondazione IRCCS - Policlinico San Matteo | Pavia, 27100, Italy Recruiting Luca Arcaini, MD Luca Arcaini, MD Principal Investigator
U.O. Ematologia AUSL Ravenna | Ravenna, 48121, Italy Recruiting Monica Tani, MD Monica Tani, MD Principal Investigator
Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS | Reggio Emilia, 42123, Italy Recruiting Stefano Luminari, MD Stefano Luminari, MD Principal Investigator
Università degli Studi di Roma La Sapienza | Roma, 00185, Italy Recruiting Alessandro Pulsoni, MD Alessandro Pulsoni, MD Principal Investigator
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese | Varese, 21100, Italy Recruiting Michele Merli, MD Michele Merli, MD Principal Investigator
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. | Lisboa, 1099-023, Portugal Recruiting Maria Gomes Da Silva, MD Maria Gomes Da Silva, MD Principal Investigator
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) | Bellinzona, TI, 6500, Switzerland Recruiting Emanuele Zucca, MD [email protected] Emanuele Zucca, MD Principal Investigator
Kantonalspital Baden | Baden, 5404, Switzerland Recruiting Veronika Ballova, MD Veronika Ballova, MD Principal Investigator
Inselspital Bern | Bern, 3010, Switzerland Recruiting Urban Novak, MD Urban Novak, MD Principal Investigator
Hôpitaux Universitaires de Genève | Genève, 1211, Switzerland Recruiting Carmen De Ramon Ortiz, MD Carmen De Ramon Ortiz Principal Investigator
Universitätsspital Zürich | Zürich, 8091, Switzerland Recruiting Thorsten Zenz, MD Thorsten Zenz, MD Principal Investigator
Země umístění

Belgium

France

Italy

Portugal

Switzerland

Datum ověření

2021-06-01

Odpovědná strana

Typ: Sponzor

Rozšířil přístup Ne
Počet zbraní 1
Skupina paží

Označení: Ibrutinib a Rituximab

Typ: Experimentální

Popis: Indukční část A, od 1. dne do 56. dne. Pacienti budou léčeni: Ibrutinib 560 mg / den nepřetržitě až do 56. dne; Rituximab 375 mg / m2 intravenózně v den 1 a poté subkutánně (1400 mg, plochá dávka) v den 8, 15 a 22 cyklu 1. Indukční část B, od 57. do 196. dne. Pacienti budou léčeni: Ibrutinib 560 mg / den nepřetržitě až do dne 196; Rituximab subkutánně (1400 mg, plochá dávka) v 1. den každých 28 dní po dobu 4 cyklů. ČÁST Údržba, od 197. dne do 7.30. Pacienti budou léčeni: - Ibrutinib 560 mg / den nepřetržitě až do dne 730.

Akronym MALIBU
Informace o studijním designu

Přidělení: N / A

Intervenční model: Přiřazení jedné skupiny

Primární účel: Léčba

Maskování: Žádný (otevřený štítek)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News