This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Studie av amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält i metastaserad pankreascancer

8 mars 2023 uppdaterad av: Wake Forest University Health Sciences

En fas 2-studie av amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält i metastaserad pankreascancer

Syftet med denna forskning är att ta reda på vilka effekter (bra och dåliga), kombinationen av gemcitabin och nab-paklitaxelbehandling (GEM-ABR för resten av dokumentet), standardkemoterapi för cancer i bukspottkörteln och TheraBionic-apparaten har på deltagarnas tillstånd.

Studieöversikt

Detaljerad beskrivning

Primärt(a) mål: Det primära syftet med denna studie är att utvärdera effektiviteten av kombinationen av nab-paklitaxel, gemcitabin och amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält för att förbättra 6-månaders total överlevnad (OS) hos patienter med metastaserande adenokarcinom av bukspottkörteln.

Sekundära mål:

 • Utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av kombinationen av nab-paklitaxel, gemcitabin och amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält hos patienter med metastaserande adenokarcinom i bukspottkörteln.
 • Utvärdera progressionsfri överlevnad (PFS) enligt Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST 1.1) riktlinjer hos patienter med metastaserande adenokarcinom i bukspottkörteln som behandlats med kombinationen av nab-paklitaxel, gemcitabin och amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält.
 • Utvärdera den objektiva responsfrekvensen (ORR) hos patienter med metastaserande adenokarcinom i bukspottkörteln som behandlats med kombinationen av nab-paklitaxel, gemcitabin och amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält.
 • Utvärdera sjukdomskontrollfrekvensen (DCR) hos patienter med metastaserande adenokarcinom i bukspottkörteln som behandlats med kombinationen av nab-paklitaxel, gemcitabin och amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält.

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Förväntat)

46

Fas

 • Fas 2

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studiekontakt

Studieorter

 • Förenta staterna
  • North Carolina
   • Winston-Salem, North Carolina, Förenta staterna, 27157
    • Wake Forest Baptist Comprehensive Cancer Center
    • Huvudutredare:
     • Ravi K Paluri, MD
    • Kontakt:

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

18 år och äldre (Vuxen, Äldre vuxen)

Tar emot friska volontärer

Nej

Kön som är behöriga för studier

Allt

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Patienten måste ha nyligen diagnostiserad obehandlad biopsi bevisad metastaserande adenokarcinom i bukspottkörteln. Om en patient genomgick en biopsi av pankreasmassan och den kliniska bilden överensstämmer med metastaserad pankreascancer, krävs ingen annan biopsi av ett metastaserande ställe för denna prövning. Bukspottkörteltumörer med blandad histologi som har dominerande adenokarcinom kan registreras.
 • En eller flera mätbara metastaserande tumörer per Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST v1.1) på avbildningsstudier (CT eller MRI) av bröst, buk och bäcken.
 • Kvinnor i fertil ålder och män med kvinnliga partner i fertil ålder, om de är sexuellt aktiva, måste gå med på att använda två former av preventivmedel under administreringen av studieläkemedlet och upp till 6 månader efter avslutad behandling. Om en kvinna skulle bli gravid eller misstänker att hon är gravid medan hon deltar i denna studie måste hon omedelbart informera sin behandlande läkare.
 • Ålder 18 år eller äldre.
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) prestandastatus på 0-1.
 • Patienter måste ha organ- och märgfunktion enligt definitionen nedan:

Organ och märgfunktion Absolut neutrofilantal (ANC) ≥ 1 500/mcL Trombocyter* ≥ 100 000/mcL Hemoglobin* ≥ 7 g/dL *Det är acceptabelt att transfundera packade röda blodkroppar (PRBC) och trombocyter vid tidpunkten för inskrivningen urvalskriterier.

Total bilirubin ≤ 1,5 X institutionell övre normalgräns AST(SGOT)/ALT(SGPT) ≤ 2,5 X institutionell övre normalgräns (≤ 5 x ULN, om levermetastaser) Kreatinin ≤ 1,5 X institutionell övre normalgräns Eller CrCL > 50

- Förmåga att förstå och vilja att underteckna ett IRB-godkänt informerat samtycke (antingen direkt eller via en juridiskt auktoriserad representant).

Exklusions kriterier:

 • Patienter som behandlats med någon kemoterapi i metastaserande miljö och/eller som genomgått kemoterapi med gemcitabin och/eller nab-paklitaxel inom sex månader innan de påbörjade studien i adjuvant eller neoadjuvant miljö är exkluderade. Patienter som har haft kemoterapi med FOLFIRINOX innan de gick in i studien i adjuvant eller neo-adjuvant miljö kan inkluderas i studien.
 • Patienter med kända hjärnmetastaser utesluts från denna kliniska prövning på grund av deras dåliga prognos och eftersom de ofta utvecklar progressiv neurologisk dysfunktion som skulle förvirra utvärderingen av neurologiska och andra biverkningar.
 • Historik med överkänslighet eller allergiska reaktioner tillskrivna föreningar med liknande kemisk eller biologisk sammansättning som gemcitabin och nab-paklitaxel.
 • Historik av malignitet under de senaste 3 åren förutom livmoderhalscancer in situ, adekvat behandlat basalcellscancer eller skivepitelcancer i hud eller behandlad lågriskprostatacancer, som anses vara lämpliga.
 • Patienter som får kalciumkanalblockerare och andra medel som blockerar L-typ av T-typ Spänningsstyrda kalciumkanaler såsom amlodipin, nifedipin, etosuximid är inte tillåtna i studien såvida inte deras medicinska behandling modifieras för att utesluta kalciumkanalblockerare före inskrivningen.
 • Patienter med aktiv och okontrollerad bakteriell, viral eller svampinfektion som kräver systemisk terapi. Patienter kan omvärderas för studien om infektionen bedöms vara under kontroll och den systemiska behandlingen är avslutad.
 • Okontrollerad interkurrent sjukdom inklusive symtomatisk kongestiv hjärtsvikt, instabil angina pectoris, hjärtarytmi eller psykiatrisk sjukdom/sociala situationer som skulle begränsa efterlevnaden av studiekraven eller kan äventyra patientsäkerheten.
 • Känd diagnos av interstitiell lungsjukdom, sarkoidos, lungfibros eller pneumonit.
 • Gravida kvinnor utesluts från denna studie på grund av potentiell risk för teratogena eller abortframkallande effekter. Eftersom det finns en okänd men potentiell risk för biverkningar hos ammande spädbarn sekundärt till behandling av modern med kemoterapi och amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält, kommer patienter som ammar att uteslutas från att delta i denna studie.
 • Lokaliserad resektabel eller lokalt avancerad tumör.
 • Genomgått kirurgi, annat än diagnostisk kirurgi eller mindre ingrepp, inom 4 veckor före behandlingsdagen.
 • Kan inte följa studieprocedurer eller förutse en situation som skulle resultera i ett behandlingsuppehåll i 14 eller fler dagar i följd efter studiens början.
 • Aktivt registrerad i någon annan klinisk interventionell prövning eller tar emot andra prövningsmedel.

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Behandling
 • Tilldelning: N/A
 • Interventionsmodell: Enskild gruppuppgift
 • Maskning: Ingen (Open Label)

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Experimentell: GEM-ABR [Gemcitabine - Abraxane (nab-Paclitaxel)] med TheraBionic-enhet
Patienter med metastaserad pankreascancer kommer att behandlas med amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält med hjälp av TheraBionic-apparaten i kombination med standardkemoterapi, gemcitabin-nab-paclitaxel. amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält kommer att levereras av TheraBionic-enheten.
125 mg/m2 varje vecka, dag 1, 8 och 15 eller dag 1 och 15 som en 30-40 minuters infusion administrerad först
1000 mg/m2 per vecka, dag 1,8 och 15 eller 1000 mg/m2 vecka, dag 1 och 15 under 30 minuter efter infusion av nabpaklitaxel
Denna behandling består av att leverera låga nivåer av radiovågor in i kroppen med en skedformad antenn placerad i munnen, tre gånger om dagen, i en timme varje gång.

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Total överlevnad
Tidsram: Vid 6 månader
Total överlevnad definieras från tidpunkten för studiebehandlingsstart till dödsfall oavsett orsak. Sex månaders total överlevnad (OS 6) definieras som andelen patienter som lever sex månader efter behandlingsstart. Alla deltagares demografiska och kliniska egenskaper kommer att sammanfattas med hjälp av medelvärde (standardavvikelse) och antal (procent) för kontinuerliga respektive kategoriska variabler. Primär analys kommer att beräkna den totala överlevnaden efter 6 månader med ensidigt 95 % konfidensintervall
Vid 6 månader

Sekundära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Incidensen av negativa händelser
Tidsram: Upp 1 år efter behandlingsintervention
Förekomsten av behandlingsuppkomna toxiciteter/biverkningar (AE) och allvarliga biverkningar i termer kategoriserade och graderade enligt National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE version 5)
Upp 1 år efter behandlingsintervention
Progressionsfri överlevnad
Tidsram: Upp 1 år
Progressionsfri överlevnad definieras från tidpunkten för studiebehandlingen (amplitudmodulerade radiofrekventa elektromagnetiska fält plus kemo) tills progression enligt RECISTv1.1-riktlinjerna eller dödsfall av någon orsak, beroende på vilket som inträffar först, mätt under hela studien. Kaplan-Meier-kurvor kommer att konstrueras för att bedöma progressionsfri överlevnad med uppskattade 6-månaders- och mediantider med 95 % konfidensintervall
Upp 1 år
Tumörrespons
Tidsram: Upp 1 år

Objektivt tumörsvar baserat på CT- eller MRI-skanningar. Dessa kommer att utvärderas enligt RECISTv1.1-kriterierna:

 1. Lesioner som kan mätas noggrant i minst en dimension (längsta diameter som ska registreras) som ≥ 2,0 cm med lungröntgen, ≥ 1,0 cm med CT- eller MRI-skanning, eller ≥ 1,0 cm med bromsok vid klinisk undersökning.
 2. Maligna lymfkörtlar ska betraktas som patologiskt förstorade och mätbara om de mäter ≥ 1,5 cm i kort axel (största diameter vinkelrät mot lymfkörtelns längdaxel) vid undersökning (CT-skanning rekommenderas att inte vara större än 0,5 cm).

Tumörsvaret kommer att sammanfattas i antal/procent med ensidig Clopper Pearson exakt 95 % konfidensintervall.

Upp 1 år
Sjukdomskontrollfrekvens
Tidsram: Upp 1 år

Sjukdomskontrollfrekvens definierad som andelen patienter med sjukdomskontroll (fullständig eller partiell respons eller stabil sjukdom) baserat på RECISTv1.1-kriterier:

 1. Komplett svar (CR): Fullständigt försvinnande av alla mål- och icke-målskador. Inga nya lesioner. Inga sjukdomsrelaterade symtom. Eventuella lymfkörtlar måste ha minskning i kortaxel till < 1,0 cm.
 2. Partiell respons (PR): Gäller endast patienter med minst en mätbar lesion. Större än eller lika med 30 % minskning under baslinjen av summan av lämpliga diametrar för alla målmätbara lesioner. Ingen entydig progression av icke-mätbar sjukdom. Inga nya lesioner. Alla målmätbara lesioner måste bedömas med samma tekniker som baslinjen.
 3. Stabil sjukdom (SD): Kvalificerar inte för CR, PR, Progression eller Symtomatisk försämring.

Sjukdomskontrollfrekvensen kommer att sammanfattas i antal/procent med ensidiga Clopper Pearson exakta 95 % konfidensintervall.

Upp 1 år

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Förväntat)

1 juni 2023

Primärt slutförande (Förväntat)

1 juli 2027

Avslutad studie (Förväntat)

1 juli 2029

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

8 mars 2023

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

8 mars 2023

Första postat (Faktisk)

20 mars 2023

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

20 mars 2023

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

8 mars 2023

Senast verifierad

1 mars 2023

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Plan för individuella deltagardata (IPD)

Planerar du att dela individuella deltagardata (IPD)?

NEJ

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Ja

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

produkt tillverkad i och exporterad från U.S.A.

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta [email protected]. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Bukspottskörtelcancer

Kliniska prövningar på Nab paklitaxel

Prenumerera