This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Studie van amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden bij gemetastaseerde alvleesklierkanker

8 maart 2023 bijgewerkt door: Wake Forest University Health Sciences

Een fase 2-studie van amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden bij gemetastaseerde alvleesklierkanker

Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke effecten (goede en slechte) de combinatie van gemcitabine en nab-paclitaxeltherapie (GEM-ABR voor de rest van het document), standaardchemotherapie bij alvleesklierkanker en het TheraBionic-apparaat heeft op conditie van de deelnemers.

Studie Overzicht

Gedetailleerde beschrijving

Primaire doelstelling(en): De primaire doelstelling van deze studie is het evalueren van de werkzaamheid van de combinatie van nab-paclitaxel, gemcitabine en amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden bij het verbeteren van de algehele overleving (OS) na 6 maanden bij patiënten met gemetastaseerd adenocarcinoom. van de alvleesklier.

Secundaire doelstelling(en):

 • Evalueer de veiligheid en verdraagbaarheid van de combinatie van nab-paclitaxel, gemcitabine en amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden bij patiënten met gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas.
 • Evalueer progressievrije overleving (PFS) volgens de richtlijnen voor responsevaluatiecriteria bij vaste tumoren (RECIST 1.1) bij patiënten met gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier die zijn behandeld met de combinatie van nab-paclitaxel, gemcitabine en amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden.
 • Evalueer het objectieve responspercentage (ORR) bij patiënten met gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier die zijn behandeld met de combinatie van nab-paclitaxel, gemcitabine en amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden.
 • Evalueer de disease control rate (DCR) bij patiënten met gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier die zijn behandeld met de combinatie van nab-paclitaxel, gemcitabine en amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden.

Studietype

Ingrijpend

Inschrijving (Verwacht)

46

Fase

 • Fase 2

Contacten en locaties

In dit gedeelte vindt u de contactgegevens van degenen die het onderzoek uitvoeren en informatie over waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Studiecontact

Studie Locaties

 • Verenigde Staten
  • North Carolina
   • Winston-Salem, North Carolina, Verenigde Staten, 27157
    • Wake Forest Baptist Comprehensive Cancer Center
    • Hoofdonderzoeker:
     • Ravi K Paluri, MD
    • Contact:

Deelname Criteria

Onderzoekers zoeken naar mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen, de zogenaamde geschiktheidscriteria. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn iemands algemene gezondheidstoestand of eerdere behandelingen.

Geschiktheidscriteria

Leeftijden die in aanmerking komen voor studie

18 jaar en ouder (Volwassen, Oudere volwassene)

Accepteert gezonde vrijwilligers

Nee

Geslachten die in aanmerking komen voor studie

Allemaal

Beschrijving

Inclusiecriteria:

 • De patiënt moet een nieuw gediagnosticeerd, onbehandeld, door biopsie bewezen gemetastaseerd adenocarcinoom van de alvleesklier hebben. Als een patiënt een biopsie van de pancreasmassa heeft ondergaan en het klinische beeld consistent is met gemetastaseerde pancreaskanker, is voor deze studie geen nieuwe biopsie van een metastasenplaats vereist. Pancreastumoren met een gemengde histologie die een overheersend adenocarcinoom hebben, kunnen worden ingeschreven.
 • Een of meer meetbare metastatische tumoren volgens Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST v1.1) op beeldvormingsonderzoeken (CT of MRI) van borst, buik en bekken.
 • Vrouwen die zwanger kunnen worden en mannen met vrouwelijke partners die zwanger kunnen worden, moeten, indien seksueel actief, overeenkomen om twee vormen van anticonceptie te gebruiken tijdens de periode van toediening van het onderzoeksgeneesmiddel en tot 6 maanden na het einde van de behandeling. Als een vrouw zwanger wordt of vermoedt dat ze zwanger is terwijl ze aan dit onderzoek deelneemt, moet ze haar behandelend arts onmiddellijk op de hoogte stellen.
 • Leeftijd 18 jaar of ouder.
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) prestatiestatus van 0-1.
 • Patiënten moeten een orgaan- en beenmergfunctie hebben zoals hieronder gedefinieerd:

Orgaan- en mergfunctie Absoluut aantal neutrofielen (ANC) ≥ 1.500/mcl Bloedplaatjes* ≥ 100.000/mcl Hemoglobine* ≥ 7 g/dl geschiktheidscriteria.

Totaal bilirubine ≤ 1,5 X institutionele bovengrens van normaal AST(SGOT)/ALT(SGPT) ≤ 2,5 X institutionele bovengrens van normaal (≤ 5 x ULN, indien levermetastase) Creatinine ≤ 1,5 X institutionele bovengrens van normaal Of CrCL > 50

- Bekwaamheid om een ​​IRB-goedgekeurd document met geïnformeerde toestemming te begrijpen en te ondertekenen (rechtstreeks of via een wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger).

Uitsluitingscriteria:

 • Patiënten die werden behandeld met chemotherapie in een gemetastaseerde setting en/of die chemotherapie met gemcitabine en/of nab-paclitaxel kregen binnen zes maanden voorafgaand aan deelname aan de studie in de adjuvante of neo-adjuvante setting, worden uitgesloten. Patiënten die chemotherapie met FOLFIRINOX hebben gehad voordat ze aan de studie begonnen in de adjuvante of neo-adjuvante setting, kunnen in de studie worden opgenomen.
 • Patiënten met bekende hersenmetastasen zijn uitgesloten van deze klinische studie vanwege hun slechte prognose en omdat ze vaak progressieve neurologische disfunctie ontwikkelen die de evaluatie van neurologische en andere bijwerkingen zou verwarren.
 • Geschiedenis van overgevoeligheid of allergische reacties toegeschreven aan verbindingen met een vergelijkbare chemische of biologische samenstelling als gemcitabine en nab-paclitaxel.
 • Voorgeschiedenis van maligniteit in de afgelopen 3 jaar behalve baarmoederhalskanker in situ, adequaat behandeld basaalcel- of plaveiselcelcarcinoom van de huid of behandelde prostaatkanker met een laag risico, die in aanmerking komen.
 • Patiënten die calciumantagonisten krijgen en middelen die L-type of T-type spanningsafhankelijke calciumkanalen blokkeren, zoals amlodipine, nifedipine, ethosuximide, zijn niet toegestaan ​​in het onderzoek, tenzij hun medische behandeling is aangepast om calciumkanaalblokkers uit te sluiten voorafgaand aan inschrijving.
 • Patiënten met actieve en ongecontroleerde bacteriële, virale of schimmelinfectie die systemische therapie nodig hebben. Patiënten kunnen opnieuw worden beoordeeld voor het onderzoek als wordt aangenomen dat de infectie onder controle is en de systemische therapie is voltooid.
 • Ongecontroleerde bijkomende ziekte, waaronder symptomatisch congestief hartfalen, onstabiele angina pectoris, hartritmestoornissen of psychiatrische ziekte/sociale situaties die de naleving van de studievereisten zouden beperken of de veiligheid van de patiënt in gevaar zouden kunnen brengen.
 • Bekende diagnose van interstitiële longziekte, sarcoïdose, longfibrose of pneumonitis.
 • Zwangere vrouwen zijn uitgesloten van deze studie vanwege het mogelijke risico op teratogene of abortieve effecten. Omdat er een onbekend maar potentieel risico bestaat op bijwerkingen bij zuigelingen die secundair zijn aan de behandeling van de moeder met chemotherapie en amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden, zullen patiënten die borstvoeding geven worden uitgesloten van deelname aan dit onderzoek.
 • Gelokaliseerde reseceerbare of lokaal gevorderde tumor.
 • Binnen 4 weken voorafgaand aan de behandeldag een operatie ondergaan, anders dan diagnostische chirurgie of kleine ingrepen.
 • Niet in staat zijn om de onderzoeksprocedures na te leven of te anticiperen op een situatie die zou resulteren in een onderbreking van de behandeling gedurende 14 of meer opeenvolgende dagen na de start van het onderzoek.
 • Actief deelgenomen aan een andere klinische interventiestudie of andere onderzoeksagentia ontvangen.

Studie plan

Dit gedeelte bevat details van het studieplan, inclusief hoe de studie is opgezet en wat de studie meet.

Hoe is de studie opgezet?

Ontwerpdetails

 • Primair doel: Behandeling
 • Toewijzing: NVT
 • Interventioneel model: Opdracht voor een enkele groep
 • Masker: Geen (open label)

Wapens en interventies

Deelnemersgroep / Arm
Interventie / Behandeling
Experimenteel: GEM-ABR [Gemcitabine - Abraxane (nab-Paclitaxel)] met TheraBionic-apparaat
Patiënten met gemetastaseerde alvleesklierkanker zullen worden behandeld met amplitudegemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden met behulp van een TheraBionic-apparaat in combinatie met standaardchemotherapie, gemcitabine-nab-paclitaxel. amplitudegemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden worden geleverd door het TheraBionic-apparaat.
125 mg/m2 wekelijks, op dag 1,8 en 15 of op dag 1 en 15 als een infuus van 30-40 minuten, eerst toegediend
1000 mg/m2 wekelijks, op dag 1,8 en 15 of 1000 mg/m2 wekelijks, op dag 1 en 15 gedurende 30 minuten na infusie met nabpaclitaxel
Deze behandeling bestaat uit het in het lichaam brengen van lage niveaus van radiogolven met een lepelvormige antenne die drie keer per dag gedurende een uur in de mond wordt geplaatst.

Wat meet het onderzoek?

Primaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Algemeen overleven
Tijdsspanne: Op 6 maanden
De totale overleving wordt gedefinieerd vanaf het moment van aanvang van de studiebehandeling tot overlijden door welke oorzaak dan ook. Zes maanden totale overleving (OS 6) wordt gedefinieerd als het deel van de patiënten dat zes maanden na aanvang van de behandeling in leven is. Alle demografische en klinische kenmerken van de deelnemer worden samengevat met behulp van gemiddelde (standaarddeviatie) en telling (percentage) voor respectievelijk continue en categorische variabelen. Primaire analyse berekent het totale overlevingspercentage na 6 maanden met een eenzijdig 95% betrouwbaarheidsinterval
Op 6 maanden

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Incidentie van bijwerkingen
Tijdsspanne: Tot 1 jaar na behandelingsinterventie
De incidentie van tijdens de behandeling optredende toxiciteiten/bijwerkingen (AE's) en ernstige bijwerkingen in termen gecategoriseerd en gerangschikt volgens de National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE versie 5)
Tot 1 jaar na behandelingsinterventie
Progressievrije overleving
Tijdsspanne: Tot 1 jaar
Progressievrije overleving wordt gedefinieerd vanaf het moment van de studiebehandeling (amplitude-gemoduleerde radiofrequente elektromagnetische velden plus chemo) aanvang tot progressie volgens de RECISTv1.1-richtlijnen of overlijden door welke oorzaak dan ook, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, zoals gemeten tijdens het onderzoek. Kaplan-Meier-curven zullen worden geconstrueerd om progressievrije overleving te beoordelen met geschatte 6 maanden en mediane tijden met 95% betrouwbaarheidsintervallen
Tot 1 jaar
Tumor reactie
Tijdsspanne: Tot 1 jaar

Objectieve tumorrespons op basis van CT- of MRI-scans. Deze worden beoordeeld volgens de RECISTv1.1-criteria:

 1. Laesies die nauwkeurig kunnen worden gemeten in ten minste één dimensie (langste te registreren diameter) als ≥ 2,0 cm met thoraxfoto, met ≥ 1,0 cm met CT- of MRI-scans, of ≥ 1,0 cm met schuifmaten met klinisch onderzoek.
 2. Kwaadaardige lymfeklieren moeten als pathologisch vergroot en meetbaar worden beschouwd als ze ≥ 1,5 cm in de korte as (grootste diameter loodrecht op de lange as van de lymfeklier) meten bij scan (aanbevolen CT-scansnede niet groter dan 0,5 cm).

Tumorrespons zal worden samengevat in aantal/percentage met een eenzijdig Clopper Pearson exact 95% betrouwbaarheidsinterval.

Tot 1 jaar
Ziektebestrijdingspercentage
Tijdsspanne: Tot 1 jaar

Ziektecontrolepercentage gedefinieerd als het percentage patiënten met ziektecontrole (volledige of gedeeltelijke respons of stabiele ziekte) op basis van RECISTv1.1-criteria:

 1. Complete respons (CR): volledige verdwijning van alle doelwit- en niet-doellaesies. Geen nieuwe laesies. Geen ziektegerelateerde symptomen. Eventuele lymfeklieren moeten een verkorting van de korte as hebben tot < 1,0 cm.
 2. Gedeeltelijke respons (PR): alleen van toepassing op patiënten met ten minste één meetbare laesie. Groter dan of gelijk aan 30% afname onder de basislijn van de som van de juiste diameters van alle meetbare doellaesies. Geen eenduidige progressie van niet-meetbare ziekte. Geen nieuwe laesies. Alle doelmeetbare laesies moeten worden beoordeeld met dezelfde technieken als de basislijn.
 3. Stabiele ziekte (SD): komt niet in aanmerking voor CR, PR, progressie of symptomatische achteruitgang.

Het ziektebestrijdingspercentage wordt samengevat in aantal/percentage met een eenzijdig Clopper Pearson exact 95% betrouwbaarheidsinterval.

Tot 1 jaar

Medewerkers en onderzoekers

Hier vindt u mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek.

Studie record data

Deze datums volgen de voortgang van het onderzoeksdossier en de samenvatting van de ingediende resultaten bij ClinicalTrials.gov. Studieverslagen en gerapporteerde resultaten worden beoordeeld door de National Library of Medicine (NLM) om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitscontrolenormen voordat ze op de openbare website worden geplaatst.

Bestudeer belangrijke data

Studie start (Verwacht)

1 juni 2023

Primaire voltooiing (Verwacht)

1 juli 2027

Studie voltooiing (Verwacht)

1 juli 2029

Studieregistratiedata

Eerst ingediend

8 maart 2023

Eerst ingediend dat voldeed aan de QC-criteria

8 maart 2023

Eerst geplaatst (Werkelijk)

20 maart 2023

Updates van studierecords

Laatste update geplaatst (Werkelijk)

20 maart 2023

Laatste update ingediend die voldeed aan QC-criteria

8 maart 2023

Laatst geverifieerd

1 maart 2023

Meer informatie

Termen gerelateerd aan deze studie

Plan Individuele Deelnemersgegevens (IPD)

Bent u van plan om gegevens van individuele deelnemers (IPD) te delen?

NEE

Informatie over medicijnen en apparaten, studiedocumenten

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd geneesmiddel

Ja

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd apparaatproduct

Nee

product vervaardigd in en geëxporteerd uit de V.S.

Nee

Deze informatie is zonder wijzigingen rechtstreeks van de website clinicaltrials.gov gehaald. Als u verzoeken heeft om uw onderzoeksgegevens te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, neem dan contact op met [email protected]. Zodra er een wijziging wordt doorgevoerd op clinicaltrials.gov, wordt deze ook automatisch bijgewerkt op onze website .

Klinische onderzoeken op Alvleesklierkanker

Klinische onderzoeken op Nab paclitaxel

Abonneren