This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Badanie ABTL0812 w raku trzustki (Pancreatic)

20 lutego 2023 zaktualizowane przez: Ability Pharmaceuticals SL

Randomizowane badanie otwarte fazy I/II mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ABTL0812 w skojarzeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki z przerzutami w ramach terapii pierwszego rzutu

Randomizowane badanie otwarte fazy I/II mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ABTL0812 w skojarzeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki z przerzutami w ramach terapii pierwszego rzutu.

Przegląd badań

Status

Zawieszony

Warunki

Szczegółowy opis

Jest to otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy I/II mające na celu ocenę ABTL0812 w skojarzeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem w terapii pierwszego rzutu. W trakcie badania pacjenci zostaną przydzieleni do następujących grup:

 • GRUPA A: Otrzymasz standardową chemioterapię i badany lek ABTL0812.
 • GRUPA B: Otrzymasz standardową chemioterapię.

Dla GRUPY A:

Faza I: Przeprowadzony zostanie projekt deeskalacji 3+3, po którym nastąpi faza ekspansji

 • ABTL0812 będzie podawany przewlekle codziennie. Potencjalne poziomy dawek to 1300 mg trzy razy na dobę, 1000 mg trzy razy na dobę, 650 mg trzy razy na dobę i 500 mg trzy razy na dobę. Wewnątrz pacjenta eskalacja lub deeskalacja jest niedozwolona. Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu chemioterapii planowany jest tygodniowy okres wstępny dla ABTL0812.
 • Chemioterapia będzie podawana w cyklach 28-dniowych: gemcytabina 1000 mg/m2 + nab-paklitaksel 125 mg/m2 w dniach 1, 8 i 15.
 • Jeśli którykolwiek lub wszystkie składniki schematu chemioterapii muszą zostać przerwane z jakiegokolwiek powodu (z wyłączeniem progresji choroby), ABTL0812 będzie podawany jako terapia podtrzymująca do czasu progresji choroby, wystąpienia niedopuszczalnej toksyczności leku lub prośby pacjenta/lekarza o przerwanie leczenia.

Etap II:

 • ABTL0812 będzie podawany przewlekle codziennie w zalecanej dawce fazy 2 (RP2D). Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu chemioterapii planowany jest tygodniowy okres wstępny dla ABTL0812.
 • Chemioterapia będzie podawana w cyklach 28-dniowych: gemcytabina 1000 mg/m2 IV + nab-paklitaksel 125 mg/m2 IV w dniach 1, 8 i 15
 • Jeśli którykolwiek lub wszystkie składniki schematu chemioterapii muszą zostać przerwane z jakiegokolwiek powodu (z wyłączeniem progresji choroby), ABTL0812 będzie podawany jako terapia podtrzymująca do czasu progresji choroby, wystąpienia niedopuszczalnej toksyczności leku lub prośby pacjenta/lekarza o przerwanie leczenia.

Typ studiów

Interwencyjne

Zapisy (Oczekiwany)

60

Faza

 • Faza 2
 • Faza 1

Kontakty i lokalizacje

Ta sekcja zawiera dane kontaktowe osób prowadzących badanie oraz informacje o tym, gdzie badanie jest przeprowadzane.

Kontakt w sprawie studiów

Lokalizacje studiów

 • Hiszpania
   • Barcelona, Hiszpania, 08190
    • Marc Cortal

Kryteria uczestnictwa

Badacze szukają osób, które pasują do określonego opisu, zwanego kryteriami kwalifikacyjnymi. Niektóre przykłady tych kryteriów to ogólny stan zdrowia danej osoby lub wcześniejsze leczenie.

Kryteria kwalifikacji

Wiek uprawniający do nauki

18 lat i starsze (Dorosły, Starszy dorosły)

Akceptuje zdrowych ochotników

Nie

Płeć kwalifikująca się do nauki

Wszystko

Opis

Kryteria przyjęcia:

 • Pacjenci w wieku ≥18 lat
 • Chęć i możliwość wyrażenia świadomej zgody
 • Zdolność i gotowość do przestrzegania wizyt studyjnych, leczenia, badań i przestrzegania protokołu
 • Pacjent ma histologicznie lub cytologicznie potwierdzonego gruczolakoraka trzustki z przerzutami. Ostateczne rozpoznanie gruczolakoraka trzustki z przerzutami zostanie postawione poprzez zintegrowanie danych histopatologicznych z danymi klinicznymi i radiograficznymi. Pacjenci z nowotworami z komórek wysp trzustkowych są wykluczeni. Wstępne rozpoznanie choroby przerzutowej musiało nastąpić ≤6 tygodni przed włączeniem do badania.
 • U pacjenta występuje jeden lub więcej guzów z przerzutami, które można zmierzyć za pomocą tomografii komputerowej (lub MRI, jeśli pacjent jest uczulony na środki kontrastowe stosowane w tomografii komputerowej).
 • Pacjent nie otrzymał wcześniej radioterapii, operacji, chemioterapii ani eksperymentalnej terapii w leczeniu choroby przerzutowej. Dozwolone jest wcześniejsze leczenie 5-FU lub gemcytabiną jako uczulaczem na promieniowanie w ramach leczenia uzupełniającego, pod warunkiem, że od przyjęcia ostatniej dawki upłynęło co najmniej 6 miesięcy i nie występują utrzymujące się objawy toksyczności.
 • Pacjent nie otrzymał cytotoksycznych dawek gemcytabiny ani żadnej innej chemioterapii w ramach leczenia uzupełniającego
 • Stan sprawności Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0-1.
 • Odpowiednia funkcja hematologiczna, mierzona jako:

  • bezwzględna liczba neutrofili ≥ 1,5x109/l
  • liczba płytek krwi ≥ 100x109/l
  • hemoglobina ≥ 9,0 g/dl
 • Bilirubina całkowita ≤ 1,5 x GGN
 • Albumina ≤ 1,5 x GGN AspAT (SGOT) ≤ 2,5 x górna granica normy (GGN) i AlAT (SGPT) < 2,5 x górna granica normy (≤5 x GGN u pacjentów z przerzutami do wątroby)
 • Fosfataza zasadowa ≤ 2,5 razy GGN (≤5 razy GGN u pacjentów z objawami przerzutów do wątroby)
 • Stężenie kreatyniny w surowicy ≤1,5 ​​GGN
 • Przygotuj odpowiednią tkankę guza (zarówno biopsja archiwalna, jak i nowa biopsja guza) do analizy biomarkerów. Należy dostarczyć ostatnio pobraną próbkę tkanki nowotworowej, jeśli jest dostępna.
 • Przewidywana długość życia ≥ 12 tygodni w opinii badacza
 • Mierzalna choroba według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) wersja 1.1 wytycznych z co najmniej jedną „zmianą docelową” do oceny odpowiedzi. Guzy w obszarze wcześniej napromieniowanym będą określane jako zmiany „niebędące celem”, chyba że udokumentowana zostanie progresja
 • Antykoncepcja: Wszystkie pacjentki zostaną uznane za zdolne do zajścia w ciążę, chyba że są po menopauzie (brak miesiączki trwający co najmniej 12 miesięcy, w odpowiedniej grupie wiekowej i bez innej znanej lub podejrzewanej przyczyny) lub zostały wysterylizowane chirurgicznie. Pacjentki w wieku rozrodczym muszą wyrazić zgodę na stosowanie dwóch form wysoce skutecznych metod antykoncepcji podczas badania i przez okres 6 miesięcy po ostatnim podaniu badanego leku. Pacjenci płci męskiej i ich partnerki, którzy są w wieku rozrodczym i nie praktykują całkowitej abstynencji, muszą wyrazić zgodę na stosowanie dwóch form wysoce skutecznej antykoncepcji podczas badania i przez okres 6 miesięcy po ostatnim podaniu badanego leku.
 • Toksyczność spowodowana wcześniejszą terapią przeciwnowotworową (radioterapią, chemioterapią lub zabiegiem chirurgicznym) musi zostać rozwiązana do stopnia ≤ 1 (zgodnie z definicją Common Terminology Criteria for Adverse Events wersja 4.03).

Kryteria wyłączenia:

Kryteria przyjęcia:

Do badania kwalifikują się pacjenci spełniający następujące kryteria:

 • Pacjenci w wieku ≥18 lat
 • Chęć i możliwość wyrażenia świadomej zgody
 • Zdolność i gotowość do przestrzegania wizyt studyjnych, leczenia, badań i przestrzegania protokołu
 • Pacjent ma histologicznie lub cytologicznie potwierdzonego gruczolakoraka trzustki z przerzutami. Ostateczne rozpoznanie gruczolakoraka trzustki z przerzutami zostanie postawione poprzez zintegrowanie danych histopatologicznych z danymi klinicznymi i radiograficznymi. Pacjenci z nowotworami z komórek wysp trzustkowych są wykluczeni. Wstępne rozpoznanie choroby przerzutowej musiało nastąpić ≤6 tygodni przed włączeniem do badania.
 • U pacjenta występuje jeden lub więcej guzów z przerzutami, które można zmierzyć za pomocą tomografii komputerowej (lub MRI, jeśli pacjent jest uczulony na środki kontrastowe stosowane w tomografii komputerowej).
 • Pacjent nie otrzymał wcześniej radioterapii, operacji, chemioterapii ani eksperymentalnej terapii w leczeniu choroby przerzutowej. Dozwolone jest wcześniejsze leczenie 5-FU lub gemcytabiną jako uczulaczem na promieniowanie w ramach leczenia uzupełniającego, pod warunkiem, że od przyjęcia ostatniej dawki upłynęło co najmniej 6 miesięcy i nie występują utrzymujące się objawy toksyczności.
 • Pacjent nie otrzymał cytotoksycznych dawek gemcytabiny ani żadnej innej chemioterapii w ramach leczenia uzupełniającego
 • Stan sprawności Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0-1.
 • Odpowiednia funkcja hematologiczna, mierzona jako:

  • bezwzględna liczba neutrofili ≥ 1,5x109/l
  • liczba płytek krwi ≥ 100x109/l
  • hemoglobina ≥ 9,0 g/dl
 • Bilirubina całkowita ≤ 1,5 x GGN
 • Albumina ≤ 1,5 x GGN AspAT (SGOT) ≤ 2,5 x górna granica normy (GGN) i AlAT (SGPT) < 2,5 x górna granica normy (≤5 x GGN u pacjentów z przerzutami do wątroby)
 • Fosfataza zasadowa ≤ 2,5 razy GGN (≤5 razy GGN u pacjentów z objawami przerzutów do wątroby)
 • Stężenie kreatyniny w surowicy ≤1,5 ​​GGN
 • Przygotuj odpowiednią tkankę guza (zarówno biopsja archiwalna, jak i nowa biopsja guza) do analizy biomarkerów. Należy dostarczyć ostatnio pobraną próbkę tkanki nowotworowej, jeśli jest dostępna.
 • Przewidywana długość życia ≥ 12 tygodni w opinii badacza
 • Mierzalna choroba według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) wersja 1.1 wytycznych z co najmniej jedną „zmianą docelową” do oceny odpowiedzi. Guzy w obszarze wcześniej napromieniowanym będą określane jako zmiany „niebędące celem”, chyba że udokumentowana zostanie progresja
 • Antykoncepcja: Wszystkie pacjentki zostaną uznane za zdolne do zajścia w ciążę, chyba że są po menopauzie (brak miesiączki trwający co najmniej 12 miesięcy, w odpowiedniej grupie wiekowej i bez innej znanej lub podejrzewanej przyczyny) lub zostały wysterylizowane chirurgicznie. Pacjentki w wieku rozrodczym muszą wyrazić zgodę na stosowanie dwóch form wysoce skutecznych metod antykoncepcji podczas badania i przez okres 6 miesięcy po ostatnim podaniu badanego leku. Pacjenci płci męskiej i ich partnerki, którzy są w wieku rozrodczym i nie praktykują całkowitej abstynencji, muszą wyrazić zgodę na stosowanie dwóch form wysoce skutecznej antykoncepcji podczas badania i przez okres 6 miesięcy po ostatnim podaniu badanego leku.
 • Toksyczność spowodowana wcześniejszą terapią przeciwnowotworową (radioterapią, chemioterapią lub zabiegiem chirurgicznym) musi zostać rozwiązana do stopnia ≤ 1 (zgodnie z definicją Common Terminology Criteria for Adverse Events wersja 4.03).

Kryteria wyłączenia:

Pacjenci, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów, nie kwalifikują się:

 • Pacjenci z guzami neuroendokrynnymi lub nowotworami torbielowatymi są wykluczeni
 • Pacjent otrzymał wcześniej radioterapię, zabieg chirurgiczny, chemioterapię lub eksperymentalną terapię w leczeniu choroby przerzutowej. Dozwolone jest wcześniejsze leczenie 5-FU lub gemcytabiną jako uczulaczem na promieniowanie w ramach leczenia uzupełniającego, pod warunkiem, że od przyjęcia ostatniej dawki upłynęło co najmniej 6 miesięcy i nie występują utrzymujące się objawy toksyczności. Pacjenci, którzy otrzymali cytotoksyczne dawki gemcytabiny lub jakąkolwiek inną chemioterapię w ramach leczenia uzupełniającego, nie kwalifikują się do tego badania
 • Pacjent ma tylko miejscowo zaawansowaną chorobę.
 • Pacjenci mają objawowe przerzuty do mózgu. Pacjenci z bezobjawowymi przerzutami do mózgu mogą zostać włączeni do badania, jeśli otrzymują stałe dawki steroidów przez okres 1 miesiąca przed włączeniem do badania, pod warunkiem, że nie mają neuropatii obwodowej stopnia 2 lub wyższego.
 • Pacjenci leczeni wcześniej inhibitorem szlaku PI3K/Akt/mTOR
 • Pacjenci mają nieprawidłowości żołądkowo-jelitowe, w tym niezdolność do przyjmowania leków doustnie, zespoły złego wchłaniania lub inne istotne klinicznie nieprawidłowości żołądkowo-jelitowe, które mogą zaburzać wchłanianie badanego produktu leczniczego.
 • Ciąża lub laktacja. Test ciążowy z surowicy należy wykonać w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem leczenia w ramach badania.
 • Pacjenci mieli zawał mięśnia sercowego w ciągu ≤ 12 miesięcy przed włączeniem do badania, objawową zastoinową niewydolność serca (klasa II według New York Heart Association), niestabilną dusznicę bolesną lub niestabilną arytmię serca wymagającą leczenia.
 • Dowody na istniejące wcześniej niekontrolowane nadciśnienie. Kwalifikują się pacjenci, u których nadciśnienie jest kontrolowane przez terapie przeciwnadciśnieniowe.
 • Według lekarza prowadzącego u pacjenta występuje aktywne zapalenie wątroby typu B lub C lub zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) z niekontrolowaną chorobą.
 • Pacjenci z innymi schorzeniami (takimi jak choroba psychiczna, choroby zakaźne, nieprawidłowe badanie fizykalne lub wyniki badań laboratoryjnych), które w opinii badacza mogą zakłócać planowane leczenie, wpływać na przestrzeganie zaleceń przez pacjenta lub narażać pacjenta na wysokie ryzyko powikłań związanych z leczeniem komplikacje.

Plan studiów

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat planu badania, w tym sposób zaprojektowania badania i jego pomiary.

Jak projektuje się badanie?

Szczegóły projektu

 • Główny cel: Leczenie
 • Przydział: Nielosowe
 • Model interwencyjny: Przydział równoległy
 • Maskowanie: Brak (otwarta etykieta)

Broń i interwencje

Grupa uczestników / Arm
Interwencja / Leczenie
Eksperymentalny: RAMIĘ A
ABTL0812 (począwszy od 1300 mg trzy razy dziennie doustnie) w połączeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem będzie podawany pacjentom z rakiem trzustki
ABTL0812 w połączeniu z gemcytabiną i nab-paklitakselem
Gemcytabina i nab-paklitaksel jako wzór standardowy
Aktywny komparator: RAMIĘ B
Gemcytabina i nab-paklitaksel będą podawane pacjentom z rakiem trzustki w standardowym schemacie
Gemcytabina i nab-paklitaksel jako wzór standardowy

Co mierzy badanie?

Podstawowe miary wyniku

Miara wyniku
Opis środka
Ramy czasowe
Pojawiające się zdarzenia niepożądane
Ramy czasowe: 1 rok
Powiązane zdarzenia niepożądane ocenione przez CTCAE v4.03
1 rok

Współpracownicy i badacze

Tutaj znajdziesz osoby i organizacje zaangażowane w to badanie.

Współpracownicy

Śledczy

 • Dyrektor Studium: Carles Domènech, PhD, Ability Pharmaceuticals SL

Publikacje i pomocne linki

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji o badaniu dobrowolnie udostępnia te publikacje. Mogą one dotyczyć wszystkiego, co jest związane z badaniem.

Publikacje ogólne

Daty zapisu na studia

Daty te śledzą postęp w przesyłaniu rekordów badań i podsumowań wyników do ClinicalTrials.gov. Zapisy badań i zgłoszone wyniki są przeglądane przez National Library of Medicine (NLM), aby upewnić się, że spełniają określone standardy kontroli jakości, zanim zostaną opublikowane na publicznej stronie internetowej.

Główne daty studiów

Rozpoczęcie studiów (Rzeczywisty)

26 kwietnia 2021

Zakończenie podstawowe (Oczekiwany)

26 kwietnia 2023

Ukończenie studiów (Oczekiwany)

26 kwietnia 2024

Daty rejestracji na studia

Pierwszy przesłany

22 stycznia 2018

Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości

29 stycznia 2018

Pierwszy wysłany (Rzeczywisty)

31 stycznia 2018

Aktualizacje rekordów badań

Ostatnia wysłana aktualizacja (Oszacować)

22 lutego 2023

Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości

20 lutego 2023

Ostatnia weryfikacja

1 lutego 2023

Więcej informacji

Terminy związane z tym badaniem

Plan dla danych uczestnika indywidualnego (IPD)

Planujesz udostępniać dane poszczególnych uczestników (IPD)?

NIE

Informacje o lekach i urządzeniach, dokumenty badawcze

Bada produkt leczniczy regulowany przez amerykańską FDA

Nie

Bada produkt urządzenia regulowany przez amerykańską FDA

Nie

Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z [email protected]. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .

Badania kliniczne na Rak trzustki

Badania kliniczne na ABTL0812

Subskrybuj