Deze pagina is automatisch vertaald en de nauwkeurigheid van de vertaling kan niet worden gegarandeerd. Raadpleeg de Engelse versie voor een brontekst.

HANDS-ON: een gepersonaliseerde, korte en intensieve, op blootstelling gebaseerde interventie voor jongeren met aanhoudende angst of OCD

6 december 2023 bijgewerkt door: Accare

Alle hens aan dek: jongeren, therapeuten, ouders en schoolprofessionals bundelen hun krachten in een gepersonaliseerde, korte en intensieve, op exposure gebaseerde interventie voor jongeren met aanhoudende angst of obsessief-compulsieve stoornis

Een substantieel deel van de kinderen/adolescenten met angst of obsessief-compulsieve stoornis (AD/OCS) heeft geen substantieel profijt van behandeling van eerste keuze (dat wil zeggen cognitieve gedragstherapie; CBT). Voor hen is er geen evidence-based behandeling beschikbaar. Het doel van dit project is het evalueren en optimaliseren van een nieuw ontwikkelde gepersonaliseerde, korte en intensieve op blootstelling gebaseerde interventie, 'HANDS-ON', voor 'behandelingsnon-responders'. Samenwerking met kinderen, ouders en leerkrachten, begeleide blootstelling aan de natuurlijke omgeving van een kind, gepersonaliseerde behandeldoelen en zingeving/motivatie zijn centrale principes.

Methoden: Er wordt gebruik gemaakt van een experimenteel ontwerp met meerdere baselines voor één geval (kwalitatief en kwantitatief). Deelnemers zijn kinderen/adolescenten (10-18 jaar; N=12) met een AD/OCS-diagnose bij wie standaard CGT niet tot voldoende verbetering leidde. Voor, tijdens en na de behandeling wordt aan kinderen en ouders gevraagd vragenlijsten in te vullen. Kinderen, ouders en schoolprofessionals zullen worden gevraagd deel te nemen aan kwalitatieve interviews om hun ervaringen met het HANDS-ON behandelprogramma te evalueren.

Studie Overzicht

Gedetailleerde beschrijving

ACHTERGROND Bijna de helft van de kinderen en adolescenten met angststoornissen of obsessief-compulsieve stoornissen bereikt geen remissie na behandeling van eerste keus (cognitieve gedragstherapie; CBT) en 10-25% stopt voortijdig met de behandeling. Voor hen is er geen evidence-based behandeling beschikbaar. Ze kunnen ernstige symptomen hebben met een enorme impact op het dagelijks functioneren, de kwaliteit van leven, het gezinsleven en de samenleving. Deze jongeren lopen het risico op ontwikkelingsachterstanden, onder meer als gevolg van schoolweigering. Ze krijgen vaak een tijdrovende, dure behandeling zonder bewijs van effectiviteit.

DOELSTELLINGEN Het doel van dit project is het evalueren en optimaliseren van een nieuw ontwikkelde behandeling voor deze groep. Deze behandeling, ‘HANDS-ON’, is vernieuwend, kort en intensief, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en inzichten uit de klinische praktijk. Samenwerking met kinderen, ouders en leerkrachten, begeleide blootstelling aan de natuurlijke omgeving van een kind, gepersonaliseerde behandeldoelen en zingeving/motivatie zijn centrale principes.

Onze onderzoeksvragen zijn:

 1. Kwantitatief: Wat zijn (binnen de proefpersonen) de effecten van HANDS-ON op het bereiken van persoonlijke doelen, de ernst van angst/OCS en het functioneren bij jongeren met aanhoudende AD/OCS?
 2. Kwalitatief: Wat zijn de ervaringen, facilitators en barrières van HANDS-ON vanuit het perspectief van een kind, ouder, schoolprofessional en therapeut?

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om HANDS-ON te verbeteren, met als doel de effectiviteit ervan verder te onderzoeken in een gerandomiseerde gecontroleerde studie als volgende stap.

METHODE Deelnemers zijn 12 kinderen/adolescenten met aanhoudende angst- of obsessief-compulsieve symptomen (non-responders op de behandeling). Inclusiecriteria: a) leeftijd 10-18 jaar; b) diagnose van angststoornis of obsessief-compulsieve stoornis (DSM-5); c) non-respons op eerdere CGT (CGT met onvoldoende effect). Comorbide diagnoses zijn toegestaan, behalve voor diagnoses die de veiligheid in gevaar brengen of onmiddellijke behandeling rechtvaardigen (bijvoorbeeld acute suïcidaliteit of psychose).

Ontwerp: experimenteel ontwerp met meerdere basislijnen voor één geval. Deelnemers worden gerandomiseerd naar een van de vier basislijnperioden (2,5-4 weken), gevolgd door HANDS-ON (9 weken) en follow-up (4 weken). De voortgang op het gebied van gepersonaliseerde behandeldoelen (primaire uitkomst) en op het gebied van de symptomen (stoornis en vermijding, secundaire uitkomst) zal dagelijks worden gemeten. Andere uitkomsten zullen worden gemeten bij aanvang (T0), bij het starten van HANDS-ON (T1, subset), na HANDS-ON (T2) en bij follow-up (T3). Er zullen semi-gestructureerde interviews (kwalitatieve evaluatie) worden afgenomen met de jongeren, hun ouders, schoolprofessionals en therapeuten (na de behandeling).

Analyses: De primaire uitkomst wordt geanalyseerd met behulp van randomisatietests en gecombineerd met meta-analytische analyses. Beschrijvende analyses en tests voor herhaalde metingen zullen worden gebruikt om secundaire uitkomsten te analyseren. Kwalitatieve interviews worden opgenomen en geanalyseerd met behulp van thematische tekstanalyse.

Studietype

Ingrijpend

Inschrijving (Geschat)

12

Fase

 • Niet toepasbaar

Contacten en locaties

In dit gedeelte vindt u de contactgegevens van degenen die het onderzoek uitvoeren en informatie over waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Studiecontact

Studie Contact Back-up

Studie Locaties

   • Groningen, Nederland, 9723 HE
    • Werving
    • Accare

Deelname Criteria

Onderzoekers zoeken naar mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen, de zogenaamde geschiktheidscriteria. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn iemands algemene gezondheidstoestand of eerdere behandelingen.

Geschiktheidscriteria

Leeftijden die in aanmerking komen voor studie

 • Kind
 • Volwassen

Accepteert gezonde vrijwilligers

Nee

Beschrijving

Inclusiecriteria:

 • Leeftijd tussen 10-18 jaar;
 • Voldoen aan de DSM-5-criteria voor een angststoornis/OCS, gebaseerd op een semi-gestructureerd interview (SCID-5 Jr; [12]) en klinisch oordeel van een ervaren en geautoriseerde arts;
 • Reageert niet op eerdere cognitieve gedragstherapie (onvoldoende voordeel van eerdere cognitieve gedragstherapie voor AD/OCS).

Comorbide diagnoses zijn toegestaan, behalve voor diagnoses die de veiligheid in gevaar brengen of onmiddellijke behandeling rechtvaardigen, bijvoorbeeld acute suïcidaliteit of psychose.

Uitsluitingscriteria:

 • Ernstige psychiatrische symptomen anders dan angst/OCS die de veiligheid verstoren of onmiddellijke interventie rechtvaardigen, b.v. psychose of acute suïcidaliteit.

Studie plan

Dit gedeelte bevat details van het studieplan, inclusief hoe de studie is opgezet en wat de studie meet.

Hoe is de studie opgezet?

Ontwerpdetails

 • Primair doel: Behandeling
 • Toewijzing: NVT
 • Interventioneel model: Sequentiële toewijzing
 • Masker: Geen (open label)

Wapens en interventies

Deelnemersgroep / Arm
Interventie / Behandeling
Experimenteel: HANDS-ON-behandeling met willekeurige basislijnen
Deelnemers worden willekeurig toegewezen aan een van de vier basislijnperioden (2,5 week, 3 weken, 3,5 week of 4 weken). Deelnemers krijgen vervolgens de HANDS-ON behandeling. Deze behandeling bestaat uit drie fasen verspreid over negen weken. Na de behandeling is er een vervolgperiode van 4 weken.

De HANDS-ON behandeling bestaat uit drie fases:

Fase I (voorbereidende fase, 3 weken) omvat motivatie voor en toewijding aan de behandeling (inclusief de zin van het leven), samenwerking met ouders en schoolprofessionals, het stellen van individuele behandeldoelen, het voorbereiden van gerelateerde exposure-oefeningen. Fase II (intensieve fase, 4 weken) omvat intensieve, therapeutondersteunde blootstelling in de natuurlijke omgeving van het kind. Fase III (consolidatie, 2 weken) bestaat uit voortzetting van de blootstelling en consolidatie. In deze fase zijn er wekelijkse sessies met de therapeut.

Wat meet het onderzoek?

Primaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Geïndividualiseerde behandeldoelen
Tijdsspanne: Dagelijkse beoordelingen van kinderen (13 weken), Tijdpunt0 (start basislijn), Tijdpunt1 (vóór de behandeling), Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken later) en Tijdpunt3 (follow-up, 4 weken later); ouderbeoordeling op Tijdpunt0, Tijdpunt1, Tijdpunt2 en Tijdpunt3
Dagelijks gemeten met behulp van de Goal Based Outcomes (GBO) vragenlijst. Elke deelnemer stelt 3 geïndividualiseerde angst/OCS-gerelateerde doelen voor de behandeling, gescoord op een schaal van 1 - 10, waarbij hogere scores een verbeterde voortgang van het doel aangeven.
Dagelijkse beoordelingen van kinderen (13 weken), Tijdpunt0 (start basislijn), Tijdpunt1 (vóór de behandeling), Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken later) en Tijdpunt3 (follow-up, 4 weken later); ouderbeoordeling op Tijdpunt0, Tijdpunt1, Tijdpunt2 en Tijdpunt3

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Ernst/remissie van de primaire diagnose
Tijdsspanne: Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1 [vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn]) en Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Gemeten met behulp van het Structured Clinical Interview for DSM-5 Childhood Disorders (SCID-5 Junior) [kind- en ouderrapport], waarbij de ernst wordt aangegeven als Clinical Severity Rating van 1 tot 8 (aangepast van het Anxiety Disorders Interview Schedule voor DSM-IV, ADIS-IV) en hogere beoordelingen die een hogere ernst aangeven.
Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1 [vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn]) en Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Angst symptomen
Tijdsspanne: Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1), Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Gemeten met behulp van de Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) [kind- en ouderrapport], met items beoordeeld als 0 ('Nooit'), 1 ('Soms'), 2 ('Vaak') en 3 ('Altijd'). ) en hogere scores duiden op meer ernst.
Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1), Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
OCD-ernst
Tijdsspanne: Gecombineerde beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt0 (begin basislijn), Tijdpunt1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1), Tijdpunt3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt2)
Alleen bij OCS. Gemeten met behulp van de Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) [gecombineerd kind- en ouderrapport], waarbij items met een score van 0 tot 4 en hogere scores een hogere ernst aangeven.
Gecombineerde beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt0 (begin basislijn), Tijdpunt1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1), Tijdpunt3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt2)
Familie accommodatie
Tijdsspanne: Beoordelingen van ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1 [vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn]) en Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Gemeten met behulp van de Family Accommodation Scale - Anxiety/OCS (FASA, ouderversie), waarbij items met een score van 0 tot 4 en hogere scores duiden op meer gezinsaccommodatie.
Beoordelingen van ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1 [vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn]) en Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Schoolweigering
Tijdsspanne: Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1 [vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn]) en Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Gemeten met behulp van de School Refusal Assessment Scale-Revised for Children (SRAS-R(-NL)-C/P) [kinder- en ouderrapport], waarbij items variërend van 0 - 6 en hogere scores duiden op meer schoolweigering.
Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1 [vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn]) en Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Motivatie
Tijdsspanne: Kindbeoordelingen op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1), Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Gemeten met behulp van drie items met zelfontwikkelde visuele analoge schuifschalen, waarbij beoordelingen variëren van 0 - 100 en hogere scores duiden op meer motivatie.
Kindbeoordelingen op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1), Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Klinische globale indruk
Tijdsspanne: Beoordelingen van artsen op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1), Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Gemeten met behulp van de Clinical Global Impression (CGI) Scale (Severity, Improvement) [door arts beoordeeld], waarbij twee items variërend van 1 - 7 en hogere scores duiden op meer verslechtering.
Beoordelingen van artsen op Tijdpunt 0 (start basislijn), Tijdpunt 1 (vóór de behandeling, 2,5-4 weken na start basislijn), Tijdpunt 2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt 1), Tijdpunt 3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt 2)
Therapietrouw
Tijdsspanne: Beoordeling van de arts op Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1 [vóór de behandeling] en 11,5-13 weken na Tijdpunt0 [vóór de uitgangssituatie])
Checklist voor therapeuten [door arts beoordeeld], met selectievakjes die de therapietrouw (of afwijkingen) van behandelingscomponenten aangeven
Beoordeling van de arts op Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1 [vóór de behandeling] en 11,5-13 weken na Tijdpunt0 [vóór de uitgangssituatie])
Kwalitatief interview
Tijdsspanne: Tussen Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1 [voorbehandeling] en 11,5-13 weken na Tijdpunt0 [pre-basislijn]) en Tijdpunt3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt2)
Evaluatie van de behandeling, interviews met kinderen, ouders en therapeuten
Tussen Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1 [voorbehandeling] en 11,5-13 weken na Tijdpunt0 [pre-basislijn]) en Tijdpunt3 (follow-up, 4 weken na Tijdpunt2)
Vragenlijst behandelingstevredenheid
Tijdsspanne: Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1 [vóór de behandeling] en 11,5-13 weken na Tijdpunt0 [vóór de basislijn])
Gemeten met behulp van een zelfontwikkelde tevredenheidsschaal [kinder- en ouderrapporten], schaaltitel en nader te specificeren minimum/maximum waarden
Beoordelingen van kinderen en ouders op Tijdpunt2 (na de behandeling, 9 weken na Tijdpunt1 [vóór de behandeling] en 11,5-13 weken na Tijdpunt0 [vóór de basislijn])
Dagelijkse angst- of OCD-symptomen
Tijdsspanne: Beoordeling van het kind dagelijks gedurende de basislijn (2,5-4 weken), de behandeling (9 weken) en gedeeltelijk tijdens de follow-up (91 dagen [13 weken] voor elke deelnemer)
Dagelijks gemeten met behulp van twee zelf ontwikkelde visueel analoge schuifschalen. Eén schuifregelaar meet de beperking op een schaal van 0 - 100. De andere meet vermijding op een schaal van 0 - 100. Hogere scores duiden op meer beperkingen en vermijding.
Beoordeling van het kind dagelijks gedurende de basislijn (2,5-4 weken), de behandeling (9 weken) en gedeeltelijk tijdens de follow-up (91 dagen [13 weken] voor elke deelnemer)

Andere uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Beschrijvende maatregelen bij aanvang
Tijdsspanne: Tijdpunt0 (startbasislijn)
Leeftijd in jaren
Tijdpunt0 (startbasislijn)
Beschrijvende maatregelen bij aanvang
Tijdsspanne: Tijdpunt0 (startbasislijn)
Geslacht
Tijdpunt0 (startbasislijn)
Beschrijvende maatregelen bij aanvang
Tijdsspanne: Tijdpunt0 (startbasislijn)
DSM-5-classificatie (primaire diagnose, comorbide diagnoses)
Tijdpunt0 (startbasislijn)
Beschrijvende maatregelen bij aanvang
Tijdsspanne: Tijdpunt0 (startbasislijn)
Onderwijsniveau
Tijdpunt0 (startbasislijn)
Beschrijvende maatregelen bij aanvang
Tijdsspanne: Tijdpunt0 (startbasislijn)
Gezinssamenstelling
Tijdpunt0 (startbasislijn)
Beschrijvende maatregelen bij aanvang
Tijdsspanne: Tijdpunt0 (startbasislijn)
Jaar van aanvang van angst of OCS
Tijdpunt0 (startbasislijn)
Beschrijvende maatregelen bij aanvang
Tijdsspanne: Tijdpunt0 (startbasislijn)
Vorige behandeling
Tijdpunt0 (startbasislijn)

Medewerkers en onderzoekers

Hier vindt u mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek.

Sponsor

Onderzoekers

 • Hoofdonderzoeker: L. Wolters, Dr., Accare
 • Studie stoel: M. H. Nauta, Dr., Accare, University of Groningen

Publicaties en nuttige links

De persoon die verantwoordelijk is voor het invoeren van informatie over het onderzoek stelt deze publicaties vrijwillig ter beschikking. Dit kan gaan over alles wat met het onderzoek te maken heeft.

Algemene publicaties

Studie record data

Deze datums volgen de voortgang van het onderzoeksdossier en de samenvatting van de ingediende resultaten bij ClinicalTrials.gov. Studieverslagen en gerapporteerde resultaten worden beoordeeld door de National Library of Medicine (NLM) om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitscontrolenormen voordat ze op de openbare website worden geplaatst.

Bestudeer belangrijke data

Studie start (Werkelijk)

4 december 2023

Primaire voltooiing (Geschat)

1 juni 2025

Studie voltooiing (Geschat)

1 december 2025

Studieregistratiedata

Eerst ingediend

15 november 2023

Eerst ingediend dat voldeed aan de QC-criteria

29 november 2023

Eerst geplaatst (Werkelijk)

1 december 2023

Updates van studierecords

Laatste update geplaatst (Werkelijk)

7 december 2023

Laatste update ingediend die voldeed aan QC-criteria

6 december 2023

Laatst geverifieerd

1 december 2023

Meer informatie

Termen gerelateerd aan deze studie

Plan Individuele Deelnemersgegevens (IPD)

Bent u van plan om gegevens van individuele deelnemers (IPD) te delen?

JA

Beschrijving IPD-plan

Na voltooiing van het huidige onderzoek kunnen de gegevens beschikbaar worden gesteld en gedeeld voor hergebruik en wordt aan de deelnemers geïnformeerde toestemming hiervoor gevraagd (vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare ['FAIR'] gegevens). Verzoeken tot gegevensdeling worden beoordeeld door de hoofdonderzoeker. Wanneer er gevraagd wordt om gegevensdeling, wordt er een overeenkomst opgesteld. Voor het gebruiken en delen van gepseudonimiseerde gegevens wordt toestemming gevraagd voor bijvoorbeeld reviews, (individuele patiëntgegevens) meta-analyses en vragenlijst(validatie)studies.

De gepseudonimiseerde samengevoegde, voorbereide en geanalyseerde dataset kan beschikbaar komen voor hergebruik, in overeenstemming met de FAIR-principes. Omdat de gegevens gevoelig zijn, zullen de gegevens niet openlijk en openbaar beschikbaar zijn. Ze kunnen echter wel worden gedeeld voor onderzoeksdoeleinden, zoals voor (individuele patiëntgegevens) meta-analyses en vragenlijst(validatie)studies door gevestigde experts in het veld. De Hoofdonderzoeker is verantwoordelijk voor de gegevens en kan bij vragen gecontacteerd worden.

IPD-tijdsbestek voor delen

Gegevens kunnen na publicatie opgevraagd worden.

IPD-toegangscriteria voor delen

De gepseudonimiseerde samengevoegde, voorbereide en geanalyseerde dataset kan beschikbaar komen voor hergebruik, in overeenstemming met de FAIR-principes. Omdat de gegevens gevoelig zijn, zullen de gegevens niet openlijk en openbaar beschikbaar zijn. Ze kunnen echter wel worden gedeeld voor onderzoeksdoeleinden, zoals voor (individuele patiëntgegevens) meta-analyses en vragenlijst(validatie)studies door gevestigde experts in het veld. De Hoofdonderzoeker is verantwoordelijk voor de gegevens en kan bij vragen gecontacteerd worden.

IPD delen Ondersteunend informatietype

 • LEERPROTOCOOL
 • SAP
 • ICF
 • ANALYTIC_CODE
 • MVO

Informatie over medicijnen en apparaten, studiedocumenten

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd geneesmiddel

Nee

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd apparaatproduct

Nee

Deze informatie is zonder wijzigingen rechtstreeks van de website clinicaltrials.gov gehaald. Als u verzoeken heeft om uw onderzoeksgegevens te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, neem dan contact op met register@clinicaltrials.gov. Zodra er een wijziging wordt doorgevoerd op clinicaltrials.gov, wordt deze ook automatisch bijgewerkt op onze website .

Klinische onderzoeken op Obsessief-compulsieve stoornis

Klinische onderzoeken op HANDS-ON-behandeling

Abonneren